Wakacyjna wioska kulturalna


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Wakacyjna wioska kulturalna
Skrócony opis projektu
Zrzeszający rożnorodne inicjatywy park kulturalny w centrum Poznania, dostępny dla mieszkańców i turystów.
Opis projektu
Na ulicy Św. Marcin, w dwóch lokalizacjach (w miejscu powstania nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz dziedzińcu przy CK Zamek) przygotowana zostanie wolna przestrzeń do prezentacji i animacji kulturalnej. W aktywizację kulturalną mieszkańców i turystów zaangażowane będą miejskie instytucje kultury działające na terenie Poznania oraz inne podmioty działające w sektorze kultury (NGO’sy, twórcy niezależni).Dziedziniec CK ZAMEK, naturalne miejsce spotkań i inspiracji będzie miejscem wieczornych koncertów i sensów kina plenerowego, na terenie powstania Teatru znajdować się będzie strefa zajęć kreatywnych małych form koncertowych, gastronomii i chilloutu. Powstanie miasteczko namiotów, w których przez dwa wakacyjne miesiące będą odbywały się zajęcia animacyjne dla różnych grup odbiorców – od najmłodszych po seniorów, minikoncerty, czytanie bajek, nauka gry na instrumentach, zajęcia sportowe, spektakle teatralne, atrakcyjne prelekcje, wykłady, wirtualne spacery po muzeach, itp. Te wydarzenia będą się odbywały codziennie przez cały okres lata w centrum miasta i jednocześnie w jego zielonej enklawie. Na potrzeby parku kultury, przy ul. Skośnej zostanie przygotowany teren zielony, wraz z łąką kwietną, który po okresie letnim zostanie przeniesiony w inne miejsca miasta (np. drzewa, krzewy) oraz strefa małej gastronomii.
„Otwarcie” wakacji poprzedzi parada – w całym mieście ruszą pochody (muzycy, tancerze, artyści), której kulminacyjnym momentem będzie wspólne spotkanie przed C.K. Zamek i koncert inaugurujący wakacje, w dniu imienin patronów Miasta Św. Piotra i Pawła.
Ramowy program wydarzeń w parku kulturalnym zapewnią instytucje miejskie. Dla wszystkich twórców niezależnych oraz organizacji pozarządowych zorganizowany zostanie program stypendialno-grantowy, którego zwycięzcy będą mieli możliwość współtworzenia życia kulturalnego przez całe wakacje poprzez koncerty, spektakle, animacje i wieczorne imprezy na terenie wioski kulturalnej. Projekt zakłada rozszerzanie oferty o wszelkie formy spędzania czasu wolnego dostępne i możliwe do realizacji w danych lokalizacjach.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

centrum, rejon ulicy Św. Marcin

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Połączenie dwóch pobliskich lokalizacji w centrum miasta, CK ZAMEK nowy Teatr Muzyczny jest początkiem tworzenia centrum kultury w mieście. Dzięki bliskiemu sąsiedztwu zaczyna się tworzenie międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej współpracy na rzecz mieszkańców
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy miasta i turyści.
Oferta będzie skierowana do wszelkich grup odbiorców w podziale wiekowym (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) i kręgów zainteresowań (teatr, film, muzyka, sztuki wizualne, taniec, edukacja). Wstęp na wydarzenia będzie w większości bezpłatny lub za symboliczną, porządkową opłatą (5zł) w przypadku wydarzeń o największym zainteresowaniu. Grupy docelowe
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ma na celu zapewnienie oferty kulturalnej w okresie letnim dla mieszkańców miasta, ożywienie centrum miasta, aktywizację i podjęcie wspólnych działań międzysektorowych dla wielu podmiotów działających na terenie Poznania.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
projekt dostępny jest dla wszystkich grup odbiorców. oferta kulturalna będzie uniwersalna i zróżnicowana, a teren na którym odbywać się będą wydarzenia będzie przygotowany dla osób niepełnosprawnych. w ramach projektu mozliwa jest współpraca z organizacją zapewniającą dostępność dla grup ze szczególnymi potrzebami.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
przygotowanie i zagospodarowanie terenu 300 000
infrastruktura i technologia 500 000
honoraria artystów, koordynatorów i obsługi wydarzeń w tym program regrantingowy 1 000 000
promocja i poligrafia 100 000
licencje, zgody 100 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Kubiak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt uzykał pozytywne rekomendacje Wydziału Kultury oraz instytucji opiniujących - Teatru Muzycznego oraz Centrum Kultury Zamek, które wyraziły gotowość realizacji działań ujętych we wniosku.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Przemysław Kieliszewski - Dyrektor Teatru Muzycznego, Zofia Starikiewicz - Zastępca Dyrektora Centrum Kultury Zamek, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie rekomendowane uchwałą nr 5 z XV sesji ROSM
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Ignaszak reprezentantka Rady Osiedla Stare Miasto
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.