Grunwaldzka Strefa Relaksu na Stadionie Miejskim


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Grunwaldzka Strefa Relaksu na Stadionie Miejskim
Skrócony opis projektu
Utworzenie ogólnodostępnej strefy relaksu poprzez dostęp do pergoli z leżakami, placu zabaw, sceny.
Opis projektu
Jestem Radnym Osiedla Ławica pracującym na Stadionie Miejskim. Celem projektu jest utworzenie Strefy Relaksu na terenie Stadionu Miejskiego, ternie należącym do Miasta Poznania, obecnie dzierżawionym przez Marcelin Management. Projekt ma charakter niekomercyjny, bezpłatny, otwarty, zapewniający dostęp każdemu mieszkańcowi Miasta Poznania. Przy porozumieniu z dzierżawcą (porozumienie o współpracy) zostanie na inwestycję przekazany teren 1 boiska do siatki, w celu utworzenia nowej przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.

Stefa ma na celu utworzenie przestrzeni publicznej, dostępnej dla każdego Mieszkańca Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Grunwaldu, w której będzie można odpocząć, spotkać się, przyjść z dziećmi, poczekać na dzieci odbywające zajęcia, zorganizować spotkania i rozwijać aktywizację społeczną. Ważną grupą są Seniorzy, którzy od 4 lat aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Stadionu poprzez prowadzone dla nich projekty z Wydziału Kultury UMP, którzy proszą o zwiększenie ilości działań i przestrzeni na ich rzecz.

Realizacja polega na utworzeniu dużej przestrzeni na powierzchni 1 boiska do piłki siatkowej składającej się z 5 zadaszonych pergoli o powierzchni 4 m2 każda z utwardzoną powierzchnią z leżakami, stolikami, fotelami i krzesłami ogrodowymi oraz poduchami wodoodpornymi (łącznie 120 miejsc siedzących), zbudowaniu tarasu o powierzchni 48 m2, zakupu sceny mobilnej, rozbudowania placu zabaw. Tak utworzona strefa relaksu daje możliwość prowadzenia bezpłatnych lokalnych imprez m.in. przez rady osiedli, organizację działań społecznych dla Seniorów, w tym potańcówek, pikników rodzinnych, koncertów, wystaw, przeglądów artystycznych oraz innych działań zaproponowanych przez radę osiedla czy też mieszkańców. Rozbudowany zostanie plac zabaw i dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Obecny plac zabaw był sfinansowany ze środków Rady Osiedla i wymaga rozbudowy. Przestrzeń zostanie obsadzona zielenią, która podniesie walory estetyczne strefy relaksu. Zapewniony zostanie kontener WC.

Aby podnieść atrakcyjność terenu przy porozumieniu o współpracy Marcelin Management zobowiązał się do zakupu kontenera, w którym będzie można zakupić napoje i przekąski.

Strefa Relaksu ma podnieść atrakcyjność dzielnicy Grunwald i zapewnić możliwość spędzania wolnego czasu mieszkańcom.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Bułgarska 17

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Stadion Miejski w Poznaniu - teren Miasta Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Grupę docelową stanowią Mieszkańcy Poznania oraz okolicznych gmin, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców lokalnych dzielnic: Północny, Południowy i Stary Grunwald oraz Ławica. Inicjatywa kierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, całych rodzin, rad osiedli, artystów chcących zaprezentować działalność jak i osób starszych.Strefa relaksu ma służyć wszystkim odwiedzającym, bez względu na wiek.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Stadion Miejski jest przestrzenią w której Mieszkańcy Poznania chętnie spędzają czas, dzieci i młodzież szkolna, liczne, wycieczki, rodziny, seniorzy ale nie dysponuje do tej pory przestrzenią zapewniającą możliwość relaksu i odpoczynku. Projekt daje możliwość utworzenia takiej strefy dla mieszkańców Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Grunwald, przy współpracy ze spółką Marcelin Management, która jest dzierżawcą terenu i zapewnia swój udział w realizacji działań oraz wsparcie dla podejmowanych inicjatyw ( porozumienie o współpracy) oraz otrzymaliśmy opinię z POSIR, że nie ma przeciwskazań aby taką strefę utworzyć na terenie Stadionu Miejskiego.

Celem utworzenia Grunwaldzkiej Strefy Relaksu na Stadionie Miejskim jest zapewnienie miejsca dostępnego dla mieszkańców w którym będą mogli bezpłatnie odpocząć, przyprowadzić dzieci i młodzież, zorganizować spotkania, rodzinne turnieje piłki siatkowej, spotkania integracyjne, potańcówki, koncerty czy inne inicjatywy na świeżym powietrzu. Strefa zostanie tak zorganizowana, aby zapewnić niezbędne warunki do alternatywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież, rodziny i seniorów.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Grunwaldzka Strefa Relaksu jest zgodna z zasadami projektowania ogólnego oraz zapewni dostęp dla osób niepełnosprawnych niwelując wszystkie utrudnienia w poruszaniu się, jak również plac zabaw będzie posiadał atesty i będzie dostosowany do dzieci niepełnosprawnych. Będzie to miejsce publiczne, dostępne dla każdego mieszkańca, z uwzględnieniem dzieci dla których zostanie rozbudowany plac zabaw, a dla rodziców będzie zapewnione miejsce odpoczynku pod pergolami i na leżakach.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
ZADASZENIA MATERIAŁOWE/TARAS/TOALETY

1. Pergola tarasowa metalowa Santorini 4 x 4m
5 sztuk x 2 500,00 zł - 12 500,00 zł

2. Taras z kompozytu na legarach
48m2 x 1 500,00 zł - 72 000,00 zł

3. Kontener WC - 50 000,00 zł

4. Montaż - 20 000,00 zł
154 500
OGRODZENIE

1. Płot kompozytowy 173 cm x173 cm antracytowy
WPC WINFLOOR
21 szt. x 700,00 zł - 14 700,00 zł

2. Ogrodzenie Przetłaczane Duplex 4 mm
33 szt. x 200,00 zł - 6 600,00 zł

3. Furtka SecurityDuplex 1,2m/25x25 mm
2 x 1 800,00 zł - 3 600,00 zł

4. Deski do utwardzenia terenu pod pergole
80 m x 200,00 zł - 16 000,00 zł

5. Montaż - 20 000,00 zł
60 900
Scena mobilna - komplet 70 000
WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW 222m2

1. Metalowy plac zabaw aluminium / PVC
komplet z atestem - 60 000,00 zł

2. Montaż z atestem - 20 000,00 zł
80 000
MEBLE

1. LEŻAK DREWNIANY KRZESŁO FOTEL PLAŻOWY
100 sztuk x 100,00 zł - 10 000,00 zł

2. STOLIK OGRODOWY Z PALET DREWNIANY
120 cm x 80 cm x 45 cm
20 sztuk x 200,00 zł - 4 000,00 zł

3. Poduszka ogrodowa wodoodporna Codura
20 sztuk x 200,00 zł - 4 000,00 zł
18 000
ZIELEŃ

1. Drzewa/Krzewy/Kwiaty
- komplet - 30 000,00 zł

2. Aranżacja, projekt oraz wykonanie
- 15 000,00 zł
45 000
SUMA: 428 400
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 120 000
Dodatkowe załączniki
wizualizacja 1 10.jpg
wizualizacja 2 9.jpg
wizualizacja 3 3.jpg
wizualizacja 4 1.jpg
wizualizacja 5 2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Włodzimierz Mocydlarz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez zarządcę terenu POSIR.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 20.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Andrzej Kras, Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 428 400 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 120 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 428 400 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 120 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 4 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.