Trzeźwy Poznań-sierpień miesiącem abstynencji


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Trzeźwy Poznań-sierpień miesiącem abstynencji
Skrócony opis projektu
Promocja nowego stylu życia - trzeźwego, wolnego od nałogów - przez działania informacyjno-wizualne.
Opis projektu
W projekcie proponuje się przeprowadzenie działań informacyjnych i wizualnych, zarówno metodami tradycyjnymi jak i nieszablonowymi, za pomocą różnorakich środków wyrazu.
Problem nadmiernego używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych, rozpowszechnione przyzwolenie społeczne na wczesną inicjację alkoholową powoduje szereg negatywnych konsekwencji dla wielu osób, rodzin i całego społeczeństwa. Ma też wymiar lokalny - wiele obszarów Poznania nabiera złej sławy z powodu masowego spożyciu alkoholu, powodowanych zajść, zanieczyszczeń. Szczególnie dotyczy to Starego Miasta, które w ostatnich latach w niektóre dni przypomina "portową knajpę".
Program ma na celu - przez nośne hasła, nietuzinkowe rekwizyty, sugestywne obrazy,
a zwłaszcza - osobiste zaangażowanie wielu ludzi oddziaływać na odbiorców w przestrzeni miasta Poznania - na głównych placach publicznych Miasta (Stary Rynek, pl. Wolności, pl.
A. Mickiewicza), w holach Urzędów i w pobliżu szkół, uczelni, kościołów, miejsc spędzania czasu wolnego, głównych skrzyżowań a także tras wylotowych.
Przewiduje się spotkania bezpośrednie z znawcami tematu, także osobami gotowymi podzielić się swoim życiowym doświadczeniem, happeningi, akcje ulotkowe, organizację wystaw. Z uwagi na respektowanie zasady oszczędności materiałów i ochrony środowiska, ulotki będą wykonane na papierze z recyklingu, podobnie (w miarę możliwości) - inne rekwizyty z użyciem surowców wtórnych, a stelaże do wystaw będą wypożyczone.
Będą prowadzone także wielorakie działania w przestrzeni wirtualnej - przewidujemy stronę www, profile na FB, Instagramie, kanał Youtube, wykorzystanie innych mediów społecznościowych, także przy zaangażowaniu liderów opinii. Temat życia w wolności od nałogów zagości także w mediach "tradycyjnych" - prasie, radiu i telewizji.
Koncentrację całorocznej akcji przewiduje się na lato, zwłaszcza na sierpień, tradycyjnie ogłaszany jako "miesiąc abstynencji". Chodzi jednak o nadanie tej tradycji nowego, pociągającego wymiaru.
Wszystkie te aktywności są po to, by upowszechnić trzeźwy styl życia, a pośrednio oddziaływać na wizerunek Miasta Poznania (zwłaszcza Starego Miasta) jako miasta wolnego - miasta wolności nie tylko "od" zobowiązań, ale wolności "do" wybierania odpowiedzialnego, świadomie trzeźwej zabawy i podróży.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

przestrzeń publiczna oraz przestrzeń wirtualna
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, szczególnie osoby młode oraz kierujące pojazdami.
Wszyscy zainteresowani tematem.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Potrzebę realizacji uzasadniają fakty: corocznie policja zatrzymuje 110 tys. nietrzeźwych kierowców. W 2019 r. w Polsce było 2717 wypadków z udziałem osób pod wpływem alkoholu, w których zginęło 326 osób, a 3081 zostało rannych. W Wielkopolsce odpowiednie liczby wynosiły 219-29-239. Osoby pod wpływem innych środków spowodowały 91 wypadków,
w których zginęły 23 osoby, a 99 zostało rannych.
Oznacza to, że w wyniku używania narkotyków czy innych substancji ginie cała klasa, przez alkohol - cała ulica, a cierpi całe miasto. Jeśli pomożemy uratować choć jedną osobę, projekt będzie opłacalny...
Spożywanie alkoholu i innych środków psychoaktywnych na Starym Mieście prowadzi do naruszania porządku publicznego i rzutuje negatywnie na wizerunek tego kluczowego dla Miasta obszaru, jest przyczyną odpływu części mieszkańców czy gości. Odpycha też osoby chcące inaczej spędzić tam czas. Projekt ma przyczyniać się do realizacji zapisu Strategii Poznań 2020+, by Śródmieście było "miejscem przyjaznym do mieszkania, inwestowania
i spędzania wolnego czasu".
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Wymiar projektowania uniwersalnego zarysowany został w opisie projektu - dostępność dla wszystkich zainteresowanych zostanie zapewniona przez organizowanie działań w ramach projektu w miejscach ogólnodostępnych, transkrypcję filmów, mówione wersje strony www czy ulotek. Przy organizacji spotkań w pomieszczeniach uwaga będzie zwracana na dobór pomieszczeń i narzędzi pozwalających na zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
działania i promocja w mediach i internecie (strona www, FB, Instagram, YT, inne media społecznościowe) - animacje, GIF-y, banery, reklamy na innych stronach - zaangażowanie osób, projektowanie, prowadzenie; ogłoszenia w mediach "tradycyjnych"; reklamy
w pojazdach komunikacji miejskiej
200 000
organizacja spotkań informacyjnych 6 000
działania edukacyjno-artystyczne (happeningi, wydarzenie podsumowujące) 25 000
organizacja stacjonarnych wystaw informacyjno-edukacyjnych 20 000
druk 10 tys. ulotek wraz z opracowaniem
1 000
300 banerów w miejscach publicznych wraz
z zawieszeniem
40 000
SUMA: 292 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
patronat Jerzy Pietrowicz.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jerzy Pietrowicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Gabinet Prezydenta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska - Gwóźdź
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 292 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 292 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.