Ścieżka wokół parku na Chrobrego


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Ścieżka wokół parku na Chrobrego
Skrócony opis projektu
Droga biegowo-rolkowa wokół parku na Osiedlu Bolesława Chrobrego
Opis projektu
Projekt zakłada:
- wymiana zniszczonych nawierzchni oraz dostosowanie przedeptów do użytkowania poprzez wymianę/położenie nawierzchni np. z naturalnych lub przepuszczalnych powierzchni,
- zapewnienie spójnej drogi biegowo-rolkowej wokół całego parku do użytku głównie dla dorosłych i młodzieży,
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park na osiedlu Bolesława Chrobrego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

obszar obowiązującego planu mpzp Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna A w Poznaniu [Pca]
Potencjalni odbiorcy projektu
- mieszkańcy dzielnicy w różnym wieku
- mieszkańcy Poznania
- turyści i goście
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Mieszkańcy miast coraz bardziej odczuwają zmiany klimatu, w tym gorące lata i ulewne opady deszczu powodujące zalewanie powierzchni.

Park na Os.B.Chrobrego jest największym zielonym terenem na Piątkowie, który pełni wiele funkcji, m.in. produkuje tlen, obniża temperaturę i zmniejsza jej wahania oraz pochłania nadmiar wody i zwiększa wilgotność powietrza na okolicznych blokowiskach. Należy wspierać efektywność usług realizowanych przez ekosystem parku oraz dostosowywać do zmieniających się warunków oraz potrzeb mieszkańców.

W miastach europejskich wprowadza się spontaniczną roślinność do terenów zieleni, w tym urządzonej oraz przeznacza ich część dla naturalnej sukcesji.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
-wymiana zniszczonych nawierzchni oraz dostosowanie przedeptów do użytkowania poprzez wymianę/położenie nawierzchni np. z naturalnych lub przepuszczalnych powierzchni,
- zapewnienie spójnej drogi biegowo-rolkowej wokół całego parku do użytku głównie dla dorosłych i młodzieży,
2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Załącznik 2 - zatkana studzienka w wyniku obfitego spływania deszczówki z materiałem PBO2021_rej3_zal2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Arkadiusz Zacharzewski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez zarządcę terenu Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 21.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji w części dotyczącej ścieżk spacerowych.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o. Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 950 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Na podstawie "Załącznika nr 5" do uchwały nr XV/83/V/2020 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, projekt nie uzyskał rekomendacji Rady Osiedla Piątkowo. Uzasadnienie: Negatywna opinia wynika z tego, że projekt zakłada zaadoptowanie istniejących alejek parkowych na drogę biegowo-rolkową wokół całego parku. Alejki parkowe przeznaczone na drogę biegowo-rolkową przestaną być alejkami spacerowymi dla osób spacerujących po parku z małymi dziećmi i dla osób starszych spacerujących po parku. Park na Chrobrego jest stosunkowo nieduży i jest to jedyny park na osiedlu. Zabranie alejek spacerowych na drogę biegowo-rolkową w istotny sposób ograniczy możliwość spacerowania po parku co w naszej opinii jest zjawiskiem negatywnym. Park jest miejscem odpoczynku dla mieszkańców osiedli i możliwość bezpiecznego spacerowania po parku jest ważnym aspektem funkcjonowania parku.
  Zespół Obradował w składzie: Banaś Róża, Białek Radosław, Błaszak Aleksandra, Chełkowski Adam, Chełkowski Leszek, Dehmel Michał, Jemielity Ewa, Kędzierska Hanna, Kocięcka Joanna, Król Witold, Kruś Agnieszka, Lepczyński Oskar, Osman Krzysztof, Perz Jan, Rzadkiewicz Iwona, Tomaszewski Jacek, Zywert Radosław.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.