Droga pieszo-rowerowa nad Rusałkę


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Droga pieszo-rowerowa nad Rusałkę
Skrócony opis projektu
Wytyczenie bezpiecznego połączenia pieszo-rowerowego dla mieszkańców Strzeszyna z plażą nad Jeziorem Rusałka.
Opis projektu
Propozycja ma na celu ułatwić mieszkańcom Strzeszyna i Podolan dostęp do terenów rekreacyjnych zlokalizowanych w rejonie plaży nad Jeziorem Rusałka. Przewiduje się wytyczenie bezpiecznego połączenia pieszo-rowerowego, w formie drogi gruntowej (wzmocnionej żwirem) biegnącej od przystanku autobusowego "Literacka I" w rejonie skrzyżowania ulic Literacka/Koszalińska, wzdłuż zbiornika retencyjnego wraz z drewnianym ogrodzeniem zabezpieczającym pomiędzy ścieżką a skarpą, dalej z przejściem dla pieszych przez ul. Lutycką w rejonie skrzyżowania z ul. Golęcińską, następnie przez las do istniejącego "miejsca odpoczynku" - drewnianej wiaty zlokalizowanej w sąsiedztwie wybiegu dla psów, dalej wzdłuż jezdni asfaltowej przy parkingu Rusałka, finalnie z wpięciem ścieżki do systemu alejek pieszych prowadzących na plażę jeziora.
W zależności od funduszy preferuje się zamontowanie sygnalizacji świetlnej lub przynajmniej aktywnego przejścia dla pieszych (z pulsującym światłem) na przecięciu ul. Lutyckiej. Dodatkowo ścieżka powinna być wyposażona w przepust nad ciekiem Golęcinka, a także małą architekturę - tzn. ławki i kosze na śmieci, a w przyszłości oświetlenie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Literacka/Koszalińska/Golęcińska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Las Golęciński
Potencjalni odbiorcy projektu
Przede wszystkim mieszkańcy Strzeszyna i Podolan, którzy bezpiecznie chcą dostać się nad Jezioro Rusałka (pieszo lub rowerem).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie mimo bliskiego położenia Jeziora Rusałka, dostęp dla mieszkańców Strzeszyna i Podolan wymusza użycie samochodu. Dojście piesze nad jezioro jest trudne i niebezpieczne. Do pokonania jest jezdnia samochodowa bez wydzielonego pobocza dla pieszych (ul Golęcińska oraz droga do niej prostopadła biegnąca w kierunku parkingu Rusałka), a także nielegalne przekroczenie ul. Lutyckiej (brak oznakowanego przejścia).
Nowe połączenie z jeziorem stanowić ma alternatywę dla drogi samochodowej. Ma zapewnić przede wszystkim łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do terenów rekreacyjnych zlokalizowanych blisko Osiedla.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Scieżka bez progów i wysokich krawężników
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
droga gruntowa utwardzona żwirem (1km) 350 000
aktywne przejście dla pieszych ze światłem pulsującycm 30 000
zabezpieczenie skarpy zbiornika retencyjnego w formie drewnianego ogrodzenia 15 000
ławki i kosze na śmieci 27 000
usunięcie zieleni niskiej 30 000
SUMA: 452 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
przebieg trasy Droga pieszo-rowerowa nad Rusa_k_.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dariusz Marcinek
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Bożena Urbaniak, 05.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna podtrzymana po spotkaniu odwoławczym
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą spotkanie online 16.10.2020
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak,D.Koziński, J.Muller, K.Kubis
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Opinia ZDM jest niekompetentna ponieważ w formie "kopiuj-wklej" jest w tej samej treści złożona do wielu innych tegorocznych projektów przedstawionych w PBO. Zatem projekt nie jest potraktowany indywidualnie. Argumentacja jest zupełnie niemerytoryczna, np: ad 1) "Wytyczenie bezpiecznego połączenia pieszo-rowerowego w rejonie Rusałki wymaga opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych oraz realizacji w terenie" To chyba logiczne że każdy tego typu projekt wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej (np droga rowerowa wzdłuż Grunwaldzkiej) a także uzyskania decyzji administracyjnych. Zarzut że wymaga realizacji w terenie uznaje jako żart bowiem nie sądze że zamierzeniem organizatora było tworzenie tzw "projektów do szuflady" ad 2) "Realizacja zadania nie jest możliwa w trakcie jednego roku kalendarzowego" O wiele trudniejsze zadania zostały zrealizowane bezprob;lemowo w edycjach ubiegłych. Nie zgadzam się z opinią że droga gruntowa wraz z przejściem dla pieszych i sygnalizacją wymaga okresu realizacji dłuższego niż rok. ad 3) "część zaproponowanej trasy przebiega poza pasem drogowym" Trasa celowo została poprowadzona przez las żeby bowiem ma być częścia trasy rekreacyjnej nad jezioro zatem bez sensu byłoby prowadzenie jej w dłuższym odcinku wzdłuż jezdni samochodowej
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wytyczenie bezpiecznego połączenia pieszo-rowerowego w rejonie Rusałki wymaga opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych oraz realizacji w terenie. Realizacja zadania nie jest możliwa w trakcie jednego roku kalendarzowego. Ponadto część zaproponowanej trasy przebiega poza pasem drogowym. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIX/510/VIII/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Zadanie przekracza okres realizacji w ramach roku budżetowego - par. 2, ust. 12, pkt 3).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 452 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.