Okno na świat MTP


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Okno na świat MTP
Skrócony opis projektu
Pragnę oddać hołd organizatorom sprzed 100 lat Targów Poznańskich. Projekt to cykl koncertów artystyczno-patriotycznych.
Opis projektu
Prawo składu było przyznawane tylko nielicznym miastom założonym na prawie magdeburskim. Poznań jak wynika z zapisków kupca Ibrahima, stolica księcia Mieszka, cieszył się niebywałym uznaniem kupców i słowiańskich i zagranicznych na długo przed lokalizacją miast na prawie niemieckim. Do tych tradycji szybko wrócono po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a jednym z największych orędowników odrodzenia poznańskich targów był pierwszy prezydent Poznania Jarogniew Drwęski.
A wszystko zaczęło się w 1920 roku, kiedy to w środowisku znakomitych poznańskich kupców i przemysłowców powstała idea powołania instytucji targowej. W październiku 1920 roku, na specjalnie zwołanym Zjeździe Delegatów Towarzystw Kupieckich, podjęto decyzję o zorganizowaniu w następnym roku Targu Poznańskiego. Powołano Komitet Wystawy z ówczesnym prezydentem miasta Jarogniewem Drwęskim na czele. 28 maja 1921 roku uroczyście otwarto Targ Poznański.
Pierwszy Targ Poznański zgromadził 1200 wystawców i 40 tys. zwiedzających, co było wówczas liczbą ogromną, zważywszy, że kupcy i przemysłowcy pochodzili w większości jedynie z byłego zaboru pruskiego. W Poznaniu tradycje targowe sięgały połowy XIX wieku, a pierwsza wystawa przemysłowa odbyła się już w 1850 roku w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku.
Projekt przewiduje 3 Koncerty artystyczno-patriotyczne związane z MTP, w programie znajdą się utwory literackie, poezja i muzyka związana z okresem 20-lecia Międzywojennego, a szczególnie poezja takich Poznańskich poetów jak: W. Bąk, W. Hulewicz, E. Zegadłowicz oraz utwory kompozytorów F. Nowowiejskiego, H. Opieński, A. Szeluto, J. Młodziejowski, którzy z dumą prezentowali dorobek, zwłaszcza MTP, który obok budowy Gdyni i COP był jednym z największych inwestycji w okresie międzywojennym w Polsce. MTP integrują mieszkańców naszego miasta i całej Polski, przyjeżdżając w okresie Targów podziwiając rozwój przemysłu w Polsce i świecie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Pawilon Targowy, ul. Grunwaldzka, Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych, ul. Śniadeckich, Zrzeszenie Handlu i Kupiectwa, ul. Zwierzyniecka,Izba Rzemieślnicza,al.Niepodległości,Dom Kupca,Pl. Wiosny Ludów

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacje związane z MTP
Potencjalni odbiorcy projektu
Zaangażowanie mieszkańców w ramach projektu ogólnomiejskiego pragnę skupić różne grupy wiekowe: młodzież, dorosłych, seniorów co gwarantuje wzbogacenie dialogu międzypokoleniowego. Koncerty mają wspierać różne środowiska by w pełniejszy sposób zainteresować Poznańską historią, gospodarką, kulturą w okresie Międzywojennym a także współczesnością.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt poprzez cykl koncertów pragnę wzbogacić ofertę kulturalno-patriotyczną w całej przestrzeni ogólnomiejskiej, przypomnieć osiągnięcia lat dawnych, potencjał ludzi zaangażowanych, przypominając że Ojczyzna to ludzie, ich duchowe wartości tak potrzebne dla budowy zdrowego społeczeństwa Wielkopolski, podnoszenia kultury i rozwoju gospodarki. Dziś po 100 latach, dokonania tego okresu często ulegają zapomnieniu, stąd nasz projekt by pamiętać o tych latach, że Międzynarodowe Targi Poznańskie zawsze łączyły mieszkańców, wprowadzając w życie nowe elementy, które miały na celu jak najszersze promowanie działań łączących więzy rodzinne wzbogacając wiedzę o naszej ciekawej i barwnej historii naszej Ojczyzny, Europy i Świata.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Wszyscy niepełnosprawni będą mogli uczestniczyć w naszych koncertach artystyczno-patriotycznych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Druk plakatów, afiszy, programu i historii MTP 2 500
Udział aktorów, konferansjera 2 000
Zaproszenie Poznańskiej Kapeli 4 500
Zaproszenie Wokalistów, Zespołu Śpiewaczego 3 500
Sprzęt nagłaśniający 1 000
SUMA: 13 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maria Przydanek
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt otrzymał pozytywną opinię pod kątem merytorycznym ze strony Poznańskiego Chóru Chłopięcego oraz Wydziału Kultury. Jeżeli chodzi o stronę finansową projektu, pozycje kosztorysu dotyczące realizacji 3 koncertów wydają się być niedoszacowane. Niestety ze względu na brak kontaktu z wnioskodawcą aktualizacja budżetu nie była możliwa.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Jacek Sykulski - Dyrektor Poznańskiego Chóru Chłopięcego, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 13 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 22 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 22 500 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Jeżyce na sesji w dniu 8 października 2020 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie rekomendowane uchwałą nr 5 z XV sesji ROSM
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Ignaszak reprezentantka Rady Osiedla Stare Miasto
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Agnieszka Michalak-Pietkiewicz, Sylwia Badzińska, Beata Szeszuła, Marcin Pakuła
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.