Wieża widokowa nad Maltą


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Wieża widokowa nad Maltą
Skrócony opis projektu
Wieża Widokowa nad Maltą, budowa drewnianej wieży widokowej nad Maltą wraz z zagospodarowaniem terenu.
Opis projektu
Celem projektu jest budowa na terenie należącym do Miasta Poznania, na północnym brzegu Jeziora Maltańskiego drewnianej wieży widokowej o wysokości 20 - 25 m, z kilkoma piętrami posiadającymi miejsca do siedzenia. Z tarasu widokowego, zlokalizowanego na szczycie wieży, rozpościerałby się widok na całą Maltę, Śródkę, Antoninek, Chartowo i Rataje oraz najwyższe budynki w Poznaniu. Wieża zakończona zadaszeniem, pod którym są miejsca do siedzenia, stoliki i lornetki widokowe. Wieża w nocy będzie oświetlona zmieniającymi się kolorami. Podobna konstrukcja powstała na Szachtach i cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Poznania i gości przyjezdnych. Warto stworzyć kolejną taką atrakcję w Poznaniu, w jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc. Wieża Widokowa oraz teren przyległy byłyby monitorowane kamerą miejskiego monitoringu. Ponadto projekt przewiduje zagospodarowanie terenu koło wieży.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań ul. Wileńska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tereny rekreacyjne nad Jeziorem Maltańskim (północny brzeg). Teren znajduje się pod opieką POSiR. Na etapie projektu należy określić szczegółową lokalizację wieży, poprzedzoną badaniem za pomocą dronu spodziewanego widoku z wieży. Istnieje możliwość przesunięcia konstrukcji w obrębie terenu wokół Jeziora Maltańskego.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy miasta Poznania, goście pobliskich hoteli, turyści zwiedzający Poznań, ogród zoologiczny, sportowcy korzystający z obiektu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wieża Widokowa będzie idealnym punktem widokowym, który pozwali mieszkańcom Poznania podziwiać panoramę Jeziora Maltańskiego i całego Poznania. Wieża stanie się również kolejną atrakcją na północnym brzegu Malty, a z czasem tradycją wejść na jej szczyt. W najbliższej okolicy nie ma dobrych punktów widokowych, pozwalających spojrzeć z góry na krajobraz i architekturę tej części Poznania.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Wieża widokowa ma być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowana może być w niej przeszklona winda, która umożliwi ludziom z problemami w poruszaniu się, dostać się na sam jej szczyt.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
budowa wieży 1 600 000
SUMA: 1 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Przykładowa wieża - Szachty w Poznaniu, wizualizacja Wie_a Szachty .jpg
Przykładowa wieża - Szachty w Poznaniu, wizualizacja Wie_a Szachty 2.jpg
Przykładowa wieża - Szachty w Poznaniu, wizualizacja Wie_a Szachty 3.jpg
Jezioro Maltańskie mapa Jezioro Malta_skie _ Mapy Google.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Beata Urbańska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez POSIR, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: nie
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 14.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Uprzejmie informujemy, że projekt pn. "Wieża widokowa nad Maltą" - zgłoszenie nr 111 zgodnie z zapisami Zasad PBO 21 tj. §3 ust. 7. p.3 "występowanie zadania w danym zakresie w budżecie Miasta Poznania lub Wieloletniej Prognozie Finansowej – jeśli jest już uwzględnione, nie będzie poddawane głosowaniu" w procesie weryfikacji oceniono negatywnie. Tym samym pragniemy poinformować, że powołujemy się na powyższy punkt z uwagi na realizację zbliżonej inwestycji przez Poznańskie Inwestycje Miejskie, które wykonują wskazanie Zakładu Lasów Poznańskich.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Andrzej Kras, Paweł Koralewski.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 25 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.