Łąki kwietne dla Piątkowa


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Łąki kwietne dla Piątkowa
Skrócony opis projektu
Założenie łąki kwietnej na osiedlu Jana III Sobieskiego przy ulicy Karola Szymanowskiego.
Opis projektu
Proponuję na terenie działek o numerach ewidencyjnych 172/10 i 258/26 zasadzić otoczoną żywopłotem łąkę kwietną wzdłuż północnej krawędzi planowanej drogi rowerowej, aż do granicy działki.
Żywopłot niski o długości łącznej 830 metrów okalający działkę.
Wewnątrz łąka kwietna o powierzchni 5200 metrów kwadratowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rejon ul. Karola Szymanowskiego działki o numerach ewidencyjnych 172/10 i 258/26

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wzdłuż północnej krawędzi projektowanej drogi rowerowej aż do granicy działki
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkanki i mieszkańcy osiedli położonych przy ul Karola Szymanowskiego tj: osiedla Bolesława Chrobrego, osiedla Zygmunta Starego i osiedla Jana III Sobieskiego
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Proponuję na terenie działek o numerach ewidencyjnych 172/10 i 258/26 zasadzić otoczoną żywopłotem łąkę kwietną wzdłuż północnej krawędzi planowanej drogi rowerowej, aż do granicy działki. Obecnie w tym miejscu znajduje się łąka naturalna pełniąca funkcję miejsca wyprowadzania psów . Obie działki bezpośrednio przylegają do ruchliwej ul Szymanowskiego przez co istnieje realne niebezpieczeństwo wtargnięć na drogę W najbliższym czasie na połowie tychże działek ma powstać droga rowerowa wraz z chodnikiem.
By zapobiec degradacji pozostałej części działki, oraz by poprawić walory estetyczne proponuję.wydzielić pozostały teren od północnej krawędzi drogi rowerowej do granic działek poprzez nasadzenia żywopłotu, zaś przestrzeń w środku zagospodarować poprzez wysianie łąki kwietnej.
Inwestycja ta miałaby tez walory poprawy bezpieczeństwa ograniczając dostęp od strony osiedla Jana III Sobieskiego do ul Szymanowskiego do miejsc wyznaczonych do przekraczania ulicy.
Znacząco też poprawiła by estetykę od strony ul. Szymanowskiego, która została zaprojektowana jako ulica reprezentacyjna dla osiedla.
Pozwoliłaby zachować bioróżnorodność istniejącą obecnie.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Wejście na łąkę będzie zabezpieczone żywopłotem, lecz widok łąki będzie ogólnie dostępny dla każdej osoby korzystającej z projektowanego chodnika wzdłuż północnej krawędzi ul K. Szymanowskiego
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wysiane łąki kwietnej wraz z wcześniejszą wymianą gruntu (10 cm) na powierzchni 5200 metrów kwadratowych, koszt łączny 208 000 złotych.
Zasadzenie szpaleru niskiego żywopłotu o łącznej długości 830 metrów, koszt łączny 33200 złotych.
241 200
SUMA: 241 200
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 24 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Przemysław Czechanowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 06.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie "Wskazanym terenie planowana jest budowa ścieżki rowerowej i chodnika. Trwają uzgodnienia dotyczące przebudowy pasa drogowego związane z wykonaniem dwukierunkowej drogi rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Szymanowskiego, od ul. Stróżyńskiego do ul. Szeligowskiego. Prace projektowe obejmują wskazany w zgłoszeniu obszar. Wskazane przez Pana działki 172/10 i 258/26 uwzględnione zostały w etapie projektowania drogi rowerowej. Teren zieleni położony za projektowanymi ciągami stanowi rezerwę pod obsadzenia rekompensacyjne, które zrealizowane zostaną po budowie chodnika i ścieżki, aby nie uległy zniszczeniu/uszkodzeniu podczas prac budowlanych. Ponadto teren ten jest wyłączony z koszenia i stanowi łąkę miejską, ekologiczną, składającą się z gatunków, które spontanicznie się rozrosły. Jest to miejsce bytowania owadów oraz małych ssaków. Do czasu docelowego zagospodarowania tego terenu (budowy nawierzchni i nasadzenia drzew), nie ma możliwości realizacji w tym miejscu innych projektów. Ponadto zagospodarowanie terenu proponowane przez Wnioskodawcę za kwotę ponad 250.000 zł da efekt podobny do tego jaki teraz możemy oglądać, gdyż łąki kwietne charakteryzują się tym, że gatunki posiane są wypierane przez chwasty (przykład łąki kwietnej złożonej przez nas na ul. Leśnych Skrzatów). Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIX/510/VIII/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Realizacja zadania we wskazanej lokalizacji nie jest możliwa ze względu na brak zgodności z obowiązującymi planami dla wskazanej lokalizacji - par. 3 ust. 7, pkt 6).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 241 200 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 24 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.