Szkoła przyjazna i nowoczesna


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Szkoła przyjazna i nowoczesna
Skrócony opis projektu
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej zapewniająca dzieciom przyjazne, ekologiczne i nowoczesne miejsce nauki.
Opis projektu
W ramach zgłoszonego projektu zamierzamy:
1. Dokończyć budowę istniejącego placu zabaw dla najmłodszych dzieci, stworzyć miejsce do rekreacji (patio) z grami zewnętrznymi oraz zbudować mały plac zabaw dla starszych dzieci.
W istniejącym placu zabaw chcemy zamontować podłoże. Patio zostanie zadaszone i wyposażone w zewnętrzne stoły do gry w szachy, piłkarzyki i zewnętrzne stoły do gry w ping-ponga. Teren (nieużytek) przy świetlicy szkoły zostanie zaadaptowany na zewnętrzny plac zabaw z grami podwórkowymi oraz koszem do koszykówki, dobudowana zostanie fosa umożliwiająca dojście do placu zabaw.
2. Wymienić świetlówki w całej szkole na oświetlenia ledowe - taka zmiana pozwoli istotnie obniżyć zużycie energii elektrycznej a tym samym obniżymy koszty energii elektrycznej
3. Zamontować rolety zewnętrzne w oknach.
4. Dobudować wiatrołap przed wejściem do szkoły - zmniejszone zostaną starty ciepła a korzystanie z holu szkoły stanie się bardziej komfortowe.
5. Zamontować klimatyzację w sali gimnastycznej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul.Grunwaldzka 154, Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

budynek i teren Społecznej Jedynki
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do Społecznej Jedynki czyli około 550 osób.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt uzyskał zgodę Dyrektora oraz organu prowadzącego szkołę.
Realizacja projektu pozwoli na stworzenie przyjaznego i komfortowego miejsca do nauki i spędzania czasu po lekcjach dla dzieci oraz pracy dla nauczycieli.
Budowa i modernizacja placu zabaw oraz patio istotnie poszerzy infrastrukturę rekreacyjną i sportową szkoły. Dzięki projektowi stworzymy nowe miejsca, z których dzieci będą mogły korzystać zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych jak i po lekcjach rozwijając swoje pasje sportowe.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest skierowany do społeczności szkolnej oraz lokalnej społeczności, która korzysta z zasobów szkoły np. harcerzy. Dostęp do placów zabaw, patio, sali gimnastycznej szkoły nie ma barier dla osób niepełnosprawnych. Natomiast dostęp do sal lekcyjnych nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Montaż klimatyzacji w sali gimanstycznej 73 000
Montaż rolet zewnętrznych 120 000
Budowa wiatrołapu 60 000
Wymiana oświetlenia w szkole na ledowe 110 000
Budowa małego placu zabaw i montaż podłoża na terenie istniejącego placu zabaw 130 000
Zadaszenie patio i wyposażenie w gry zewnętrzne 80 000
SUMA: 573 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Zgoda Dyrektora Szkoły i organu prowadzącego zgoda_dyrektora_i_organu_prowadzacego.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Katarzyna Sokowicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez Wydział Oświaty (wskazany) oraz ZKZL (wskazany).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Katarzyna Przybysz, 31.07.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Spraw Lokalowych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 154 ma podpisaną z ZKZL sp. z o.o. umowę o korzystanie. Opinia pozytywna z zastrzeżeniem, że koszty eksploatacji placu zabaw będzie ponosił organ prowadzący. Dodatkowo sprawdzono, czy obowiązki wynikające z umowy o korzystanie nie pokrywa się z zakresem projektu i taka sytuacja nie występuje.
  Zespół Obradował w składzie: A.Kaczmarek, P.Trypin
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 573 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.