100-lecie śmierci Jarogniewa Drwęskiego


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
100-lecie śmierci Jarogniewa Drwęskiego
Skrócony opis projektu
Pragniemy zorganizować koncerty mające przywrócić Jarogniewa Drwęskiego, wybitnego prezydenta Poznania do świadomości historycznej poznaniaków.
Opis projektu
Zapomniana uliczka na peryferiach Jeżyc i szkoła jego imienia na Łazarzu, to upamiętnienie jednej z najwybitniejszych postaci w historii Poznania, adwokata Jarogniewa Drwęskiego, pierwszego prezydenta Stołecznego Miasta Poznania.
Podczas obchodów 30. rocznicy pierwszych w pełni wolnych i demokratycznych wyborów samorządowych w powojennej Polsce Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania mówił, że zapoczątkowały one proces odrodzenia samorządu terytorialnego i dały lokalnym społecznościom możliwość decydowania o przyszłości swoich małych ojczyzn. Dzisiaj reforma samorządowa jest uznawana za jedno z największych osiągnięć III RP. Po upadku PRL wolne wybory samorządowe były pierwszym testem dla rodzącego się społeczeństwa obywatelskiego. Dziś nie możemy sobie wyobrazić budowania lokalnych wspólnot bez wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego i włączania mieszkańców w proces podejmowania decyzji - mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.Nie ma jednak wspólnoty bez historycznej tradycji ubranej w szaty kultury, przede wszystkim kultury muzycznej, poznańskiej pieśni, której wiekopomnym dziełem było utrwalenie kulturalnego dorobku ojców i dziadów w Wielkopolsce. Dlatego pragnę przypomnieć postać wybitnego poznaniaka adwokata Jarogniewa Drwęskego, a chcę to uczynić poprzez koncerty artystyczne wzbogacone fragmentami jego publicystki, albowiem Jarogniew Drwęski nie tylko przyczynił się do reaktywowania Targów Poznańskich i przywrócił do życia Operę Poznańską, ale był także znakomitym dziennikarzem. Do realizacji projektu zaprosimy zespoły artystyczne, które zrealizują zadania promocji pierwszego Prezydenta Poznania. W tym roku przypada okrągłe 100-lecie.
Jarogniew Mikołaj Drwęski urodził się 6 grudnia 1875 roku w Glinnie. W Poznaniu na stałe osiedlił się po zakończeniu studiów w 1903 roku, podjąwszy pracę adwokata; rok później założył własną kancelarię prawniczą i pisywał artykuły o tematyce patriotycznej do polskiej prasy. Następnie sprawował urząd członka Rady Miejskiej Poznania. 17 kwietnia 1919 roku Jarogniew Drwęski został powołany na stanowisko prezydenta Poznania. To właśnie jemu Poznanianie zawdzięczają spolszczenie nazewnictwa miejskiego, a także uruchomienie Opery Poznańskiej. Jarogniew Drwęski zainicjował utworzenie Targów Krajowych, które wkrótce przekształciły się w funkcjonujące do dziś Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dziedziniec Urzędu Miasta- Pl. Kolegiacki, Schody Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki, ul. J. Drwęskiego, Dziedziniec Szkoły nr 69 im. J. Drwęskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacje związane są z postacią Pierwszego wybitnego prezydenta Poznania Jarogniewa Drwęskiego
Potencjalni odbiorcy projektu
Młodzież, społeczeństwa pobliskich ulic, regionu a także udział ludzi starszych - seniorów.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uczestnicy koncertów artystycznych będą aktywnie uczestniczyć w realizacji zadania. Wykorzystujemy szeroki wachlarz inicjatywy, by słuchacze organizowali się we wspólny śpiew. Wszystkie nasze zabiegi artystyczne sprawiają, że uczestnicy mogą dzielić się swoimi emocjami, odczuciami i myślami pamiętając ,że tematem jest pierwszy wybitny Prezydent Poznania.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Wszyscy mieszkańcy, także osoby niepełnosprawne będą mogli uczestniczyć w naszym projekcie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Reprodukcja zdjęć, wynajem stelaży, sprzętu nagłaśniającego 2 500
Udział Zespołu Muzycznego 3 500
Udział Zespołu Chóralnego 3 000
Aktorzy (3 osoby) 1 500
Konferansjer 500
SUMA: 11 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marzena Drynkowska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt otrzymał pozytywną opinię pod kątem merytorycznym ze strony Wydziału Kultury. Zastrzeżenia do artystycznej strony projektu wnióśł Poznański Chór Chłopięcy. Jeżeli chodzi o stronę finansową projektu, pozycje kosztorysu wydają się być niedoszacowane. Niestety ze względu na brak kontaktu z wnioskodawcą aktualizacja budżetu przez wnioskodawcę nie była możliwa.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Jacek Sykulski - Dyrektor Poznańskiego Chóru Chłopięcego, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 11 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 27 700 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Ulica Jarogniewa Drwęskiego znajduje się na Podolanach, w dodatku właśnie przypada 100-lecie powstania Osiedla Podolany, dlatego Zarząd Osiedla Podolany z przyjemnością rekomenduje ten projekt do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Elżbieta Sobkowiak - przew. Zarządu Osiedla Podolany, Dorota Cymerys, Grażyna Dudzińska, Artur Kosonowski, Krzysztof Ratajczak - członkowie Zarządu, Jarosław Południkiewicz - przew. Rady Osiedla Podolany
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie rekomendowane uchwałą nr z XV sesji ROSM
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Ignaszak reprezentantka Rady Osiedla Stare Miasto
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.