Budowa lekkiej hali sportowej przy SP20


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Budowa lekkiej hali sportowej przy SP20
Skrócony opis projektu
Zadanie polega na zadaszeniu już istniejącego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy SP20 na Ratajach.
Opis projektu
Zadanie polega na zadaszeniu w technologii szkieletowo-membranowej już istniejącego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 20 na Osiedlu Rzeczypospolitej. Optymalny klimat do uprawiania wybranych dyscyplin sportowych w naszej szerokości geograficznej panuje tylko przez kilka miesięcy. Namiotowe hale pozwalają na komfortowe warunki przez cały rok, niezależnie od panującej na zewnątrz pogody. Powstała hala ma mieć wielofunkcyjny charakter umożliwiający uprawianie wielu rodzajów aktywności, nie tylko sportowych. Hala będzie wyposażona w: energooszczędne oświetlenie ogólne i specjalistyczne wraz z instalacją elektryczną, ogrzewanie, wentylację, dodatkowe pomieszczenia socjalno – sanitarne. Nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku wielofunkcyjnym już istnieje i została przed kilku laty zregenerowana dzięki temu nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych. W założeniu hala zostanie podłączona do miejskiej sieci cieplnej za pośrednictwem szkolnego węzła. W ten sposób znacząco, w porównaniu z ogrzewaniem elektrycznym funkcjonujących już w Poznaniu hal zostaną obniżone koszty eksploatacji. Dostęp do obiektu zapewnią ciągi komunikacyjne, które aktualnie służą do przemieszczania się na boisku szkolnym. Dostępność dla mieszkańców okolicznych osiedli zapewni wykorzystanie dodatkowego wejścia na teren szkoły, które także już istnieje.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Rzeczypospolitej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren Szkoły Podtsawowej nr 20.
Potencjalni odbiorcy projektu
Zastosowanie zadaszenia znacząco wzbogaci bazę sportową szkoły wykorzystywaną na zajęciach z uczniami oraz znacząco uatrakcyjni ofertę sportową dla mieszkańców okolicznych osiedli i uniezależni użytkowanie istniejącego boiska od warunków pogodowych. Powstanie hali umożliwi jej wykorzystanie w życiu kulturalno-społecznym i rekreacyjnym dla mieszkańców Poznania i organizację masowych wydarzeń o takim charakterze.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności obiektów sportowych zlokalizowanych na osiedlach obejmujących rejon szkoły – Rzeczypospolitej, Bohaterów II Wojny Światowej, Jagiellońskie, Powstań Narodowych. Zastosowanie zadaszenia pozwoli także na wzbogacenie bazy sportowej szkoły wykorzystywanej na zajęciach wychowania fizycznego z uczniami oraz znacząco uatrakcyjni ofertę sportową dla mieszkańców okolicznych osiedli i uniezależni użytkowanie istniejącego boiska od warunków pogodowych. Aktualnie prawidłowa organizacja zajęć szkolnych wymusza w dużej mierze korzystanie z pomieszczeń zastępczych i prowadzenie zajęć w terenie. Nie sprzyja to efektywnej pracy uczniów na lekcjach. Funkcjonujące w szkole klasy o profilu lekkoatletycznym realizują zajęcia w zwiększonym wymiarze godzin i wymagają stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia treningów. Dodatkowo, powstanie hali przy szkole umożliwi jej wykorzystanie w życiu kulturalno-społecznym i rekreacyjnym a tym samym zagwarantuje mieszkańcom okolicznych osiedli dostęp do masowych wydarzeń o takim charakterze. Zarząd szkoły nad obiektem zagwarantuje jego efektywne wykorzystanie oraz zracjonalizuje koszty jego użytkowania.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt budowy hali skierowany jest dla ludzi o różnych umiejętnościach: uczniów szkoły, mieszkańców okolicznych osiedli oraz całego miasta – młodzieży, osób starszych, osób o różnej sprawności fizycznej, zakłada brak barier komunikacyjnych dla niepełnosprawnych. Przewidujemy korzystanie z niego przez małe grupy oraz organizowanie imprez masowych.
Hala zostanie wykorzystana do organizacji zajęć szkolnych oraz udostępniana będzie zorganizowanym grupom i mieszkańcom po zakończonych zajęciach szkolnych. Zarząd szkoły nad halą umożliwi racjonalną organizację dostępu do hali przez wszystkich odbiorców oraz bezpieczne warunki jej użytkowania.
W procesie przygotowania i realizacji projektu szkoła gwarantuje stosowanie procedur i przestrzeganie przepisów prawa.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa hali łukowej o wymiarach 40m x 20m o wysokości w szczycie 10m, liczba łuków - 10 425 000
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego o powierzchni 30 m2 95 000
Odgromienie hali 6 000
Kurtyny rozsuwalne na boki hali 24 000
Podłączenie do sieci cieplnej i energetycznej.
50 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 180 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Beata Lewicka-Płaczek
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 180 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 180 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Marciniak, Wojciech Strzelecki, Artur Świątkowski.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.