Ścieżka rowerowa ul. Literacka


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Ścieżka rowerowa ul. Literacka
Skrócony opis projektu
W Literackiej brakuje ścieżki od Hezjoda do Koszalińskiej oraz łącznika rowerowego na skwerze przyKrzyżu.
Opis projektu
Propozycja ta uzupełni brakujący fragment ścieżki rowerowej i doprowadzi ruch rowerowy do ulicy Koszalińskiej oraz połączy istniejące ścieżki w ulicy Ceglowskiej z ulica Literacką.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Literacka, od Hezjoda do Koszalińskiej oraz od Literackiej do Ceglowskiej (przy Krzyżu)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ścieżka zgodna z MPZP, istnieje rezerwa terenowa
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami są wszyscy mieszkańcy Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ulica Literacka to główna arteria Strzeszyna, coraz więcej mieszkańców porusza się na rowerach.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt będzie służył rowerzystom, ale także pieszym, którzy obecnie poruszają się na wspólnym z rowerzystami ciągu komunikacyjnym. Projekt jest także dla osób niepełnosprawnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt i budowa ścieżki rowerowej 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Poglądowa mapa ścieżki 184D1F4C-D60D-4F43-B679-1769041BA796.jpeg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dominika Zenka-Podlaszewska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Bożena Urbaniak, 05.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Decyzja Prezydenta M.Wiśniewskiego - zmieniono rekomendację na pozytywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą spotkanie online 16.10.2020
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Koziński, J.Muller, K.Kubis
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, w nawiązaniu do Państwa opinii względem projektu PBO nr 127 cyt. "Realizacja zadania wymaga opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych oraz realizacji w terenie. Konieczne jest uzgodnienie opracowywanego projektu budowlanego. Wymagane jest również opracowanie projektu stałej organizacji ruchu zatwierdzonego przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Nie jest możliwa realizacja zadania w ciągu 1 roku. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIX/510/VIII/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Zadanie przekracza okres realizacji w ramach roku budżetowego - par. 2, ust. 12, pkt 3)." chciałabym zaznaczyć co następuje: W terenie istnieje już na odcinku Hezjoda/Koszalińska ciąg komunikacyjny o nawierzchni asfaltowej, który obecnie wykorzystywany jest jako chodnik, a powinien zostać przemianowany na ścieżkę rowerową, co po konsultacjach w MIR - jest możliwe. Aby piesi nie zostali poszkodowani, w ramach projektu należy wybudować chodnik na odcinku Hezjoda/Koszalińska Rezygnuję z wykonania części ścieżki na odcinku "przy krzyżu": od ul. Literackiej do ulicy Cegłowskiej. Zatem: 1) realizacja zadania PBO nr 127 wymaga opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie 518 mb. prostego chodnika o szerokości 1,5m, który jest wpisany w MPZP, jest zachowana rezerwa terenowa na jego wykonanie. 2) Aby ewentualne kolizje z sieciami podziemnymi nie były problemem, nawierzchnia chodnika będzie rozbieralna (kostka brukowa bądź płyty chodnikowe do uzgodnienia na etapie realizacji), 3) koszt wykonania ponad 500 mb chodnika + nowa organizacja ruchu wykonana przez MIR idealnie wpisuje się w budżet 600000 zł, który przewidziany jest w tym projekcie. 4) wszystkie uzgodnienia i dokumentacja są do wykonania w ramach wydziałów wewnętrznych Urzędu Miasta Poznania dlatego wierzę, że uda się zaprojektować i wykonać ten prosty chodnik w ciągu jednego roku kalendarzowego, 5) chodnik ten nie generuje żadnych kolizji w terenie (na powierzchni). Wobec powyższego - jest możliwa realizacja zadania w ciągu 1 roku. Zgłoszony projekt nie narusza zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIX/510/VIII/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Zadanie nie przekracza okresu realizacji w ramach roku budżetowego - par. 2, ust. 12, pkt 3)." Z poważaniem, Dominika Zenka-Podlaszewska
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Realizacja zadania wymaga opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych oraz realizacji w terenie. Konieczne jest uzgodnienie opracowywanego projektu budowlanego. Wymagane jest również opracowanie projektu stałej organizacji ruchu zatwierdzonego przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Nie jest możliwa realizacja zadania w ciągu 1 roku. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIX/510/VIII/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Zadanie przekracza okres realizacji w ramach roku budżetowego - par. 2, ust. 12, pkt 3).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd i Rada Osiedla Strzeszyn
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.