Rowerowy Grunwald. Bezpieczniej-szybciej-wygodniej!


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Rowerowy Grunwald. Bezpieczniej-szybciej-wygodniej!
Skrócony opis projektu
Poprawa dojazdu do centrum i ułatwienia na osiedlowych uliczkach całego Grunwaldu.
Opis projektu
Projekt składa się z trzech elementów:

1. Poprawa dojazdu do centrum ulicą Bukowską na krytycznym odcinku między Przybyszewskiego a Szamotulską
Obecnie jest to chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym, wykonany z pozbruku. Bardzo nierówno jest na krytycznym narożniku Bukowskiej i Przybyszewskiego. Występuje też problem na wyjeździe ze Zbąszyńskiej w Bukowską i zajeżdżaniem pieszym i rowerzystom drogi przez kierowców wyjeżdżających z osiedla.
W ramach tego projektu przewidziano:
+ wymianę nawierzchni na równą, asfaltową, z wyrównaniem zwłaszcza pokrzywionego przejazdu przez ulicę Przybyszewskiego
+ separację ruchu pieszego i rowerowego w miarę możliwości przestrzennych, przynajmniej wprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego
+ poprawę wyjazdu ze Zbąszyńskiej w Bukowską (oznakowanie, możliwe wyniesienie)

2. Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na uspokojonych, jednokierunkowych uliczkach grunwaldzkich osiedli.
Skróci przejazd rowerem i ułatwi omijanie ruchliwych ulic wśród wielu samochodów.

+ Brzeźnicka
+ Husarska
+ Zbąszyńska

3. Ustawienie poduszek berlińskich na wybranych ulicach

+ Jutrzenka przy targowisku
+ Międzychodzka przy uczelni
+ Palacza przy przejściu dla pieszych przy Pogodnej
+ Podchorążych między Kadecką i Kłuszyńską
+ Swoboda przy przejściu dla pieszych przy kościele
+ Świt na wysokości skrzyżowania z Jesienną, przy przedszkolu Pyza Wędrowniczka
+ Świt przy przejściu dla pieszych na wysokości Modrej i przychodni lekarskiej

Projekt poprawi dostępność istniejącej już infrastruktury rowerowej i pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie całych osiedli. Realizacja do wysokości dostępnych środków.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Bukowska, Brzeźnicka, Husarska, Zbąszyńska, Jutrzenka, Międzychodzka, Palacza, Podchorążych, Swoboda, Świt

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wszystkie trzy osiedla grunwaldzkie
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy grunwaldzkich osiedli - zarówno w rejonie PBO, jak i szerzej w skali dzielnicy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ułatwia bezpieczne i komfortowe poruszanie się po Grunwaldzie na rowerze, pieszo, samochodem. Poprawia bezpieczeństwo na lokalnych ulicach, jest zgodny ze strategią miasta Poznania i polityką transportową.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami w ruchu drogowym.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wdrożenie rowerowych ułatwień dla Grunwaldu 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Tadeusz Mirski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 14.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zaopiniowany pozytywnie do realizacji. Realizacja zadania do wysokości środków.
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt ten wpłynie na wzrost bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
  Zespół Obradował w składzie: Ewa Jerszyńska Alina Wojtkowiak Aleksandra Woźniak Maksymilian Jòźwiak Lidia Burzyńska Hanna Moczko Łukasz Koperski Zdzisław Dopierała Piotr Jòzefiak Paweł Michalski Mikołaj Maśliński Anna Gajewaka Przemysław Łoziński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Mieszkańcy Osiedla Stary Grunwald jeżdżący rowerami nie zgadzają się projektem. Szczególnie z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego na uspokojonych, jednokierunkowych uliczkach ponieważ powoduje to wprowadzaniem w błąd kierowców samochodów, którzy jeżdżą pod prąd. Nie ma problemu na wyjeździe ze Zbąszyńskiej w Bukowską.
  Zespół Obradował w składzie: Hanna Kłoniecka Bernard Błaszkiewicz Teresa Gościniak Wiesława Kubiak Barbara Nikisch Wanda Piechocka Grzegorz Steczkowski Wanda Dziechciarz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.