Ścieżka rowerowa ul.Szczawnicka, parkingi, chodniki


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Ścieżka rowerowa ul.Szczawnicka, parkingi, chodniki
Skrócony opis projektu
Przebudowa ul. Szczawnickiej: ścieżka rowerowa odc. Druskienicka-Lutycka, parkingi, chodniki i zieleń wg projektu.
Opis projektu
Projekt dotyczy przebudowy ul. Szczawnickiej, na podstawie gotowego projektu drogowego, wykonanego w roku 2015 przez firmę NBProjekt ze środków Rady Osiedla Podolany, pod nadzorem ZDM. W razie braku środków należy wykonać wyłącznie branżę drogową, pozostawiając zieleń do późniejszej realizacji.
Zadanie nie dotyczy otoczenia cmentarza od strony ul. Lutyckiej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Szczawnicka (odc. od Lutyckiej do Druskienickiej)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obręb ewidencyjny: 0020, Nieruchomość: dz. nr 7/1, 7/4, 8, 11, 12/1, ark. 12
Potencjalni odbiorcy projektu
Rodziny zmarłych pochowanych na Cmentarzu parafii p.w. św. Jana Vianneya przy ul. Szczawnickiej /Lutyckiej, wszyscy mieszkańcy Podolan korzystający z ulicy Szczawnickiej, dzieci z Sołacza (m.in. ul. Podolańskiej) w drodze do rejonowej szkoły na Podolanach, przyszli użytkownicy stacji Kolei Metropolitalnej, która ma powstać w rejonie ul. Druskienickiej/Szczawnickiej wraz z Park&Ride.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Cmentarz parafii św. Jana Vianneya położonej w dzielnicy Sołacz w Poznaniu, jednak znajdujący się na Podolanach, na narożniku ul. Lutyckiej i Szczawnickiej, jest jednym z dwóch cmentarzy mieszczących się na Osiedlu Podolany. Przez 80 lat pochowano na cmentarzu wielu znanych profesorów wyższych uczelni, zwłaszcza Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, działaczy oraz sióstr zgromadzeń zakonnych.
Zagospodarowanie pasa drogowego, należącego do Miasta Poznań, o długości ok. 370 metrów we wschodniej części ulicy Szczawnickiej, w sąsiedztwie cmentarza, pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, przy jednoczesnym podniesieniu estetyki tego miejsca. Projekt zyskał akceptację Parafii św. Jana Vianneya oraz kanclerzy Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ze względu na pochowanych na cmentarzu wybitnych nauczycieli akademickich.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych, będzie ogólnodostępny.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
realizacja zadania zgodnie z projektem budowlanym przygotowanym przez pracownię NBProjekt, będącym w posiadaniu ZDM. 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
fragment projektu ul. Szczawnickiej /źródło: strona internetowa Rady Osiedla Podolan 002. Plan sytuacyjny - Szczawnicka - PW-1.pdf
zdjęcie terenu Szczawnicka.PNG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Elżbieta Sobkowiak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 06.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Realizacja zadania związanego z przebudową ul. Szczawnickiej uwzględniona została z bieżących działaniach Miasta. Wskazany z zgłoszeniu zakres terytorialny objęty został projektem przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Lutyckiej. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIX/510/VIII/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Zadanie uwzględniono już w budżecie Miasta Poznania lub Wieloletniej Prognozie Finansowej i nie może zostać poddane głosowaniu - par. 3 ust. 7, pkt 3).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.