Bezpieczny Strażak, Bezpieczny Rejon


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Bezpieczny Strażak, Bezpieczny Rejon
Skrócony opis projektu
Założeniem projektu jest zakup bezpiecznego umundurowania
Opis projektu
Założeniem projektu jest zakup umundurowania dla strażaków OSP Kwiatowe ,które ma zapewnić bezpieczne podejmowanie działań ratowniczych, a także ma uchronić ratowników przed skutkami przegrzania organizmu w czasie prowadzonych interwencji .Umundurowanie to spełnia normy bezpieczeństwa i posiada odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia oraz jest zgodne z obowiązującymi wzorami, w skład zakupu umundurowania wchodzić będzie mundur bojowy, buty strażackie, rękawice
pożarnicze, hełmy
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Chryzantemowa,

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zakupiony sprzęt będzie na wyposażeniu OSP Kwiatowe, wykorzystywany będzie podczas prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych i przy usuwaniu skutków nawałnic.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są ratownicy z OSP Kwiatowe oraz mieszkańcy osiedli
znajdujących się w rejonie 11.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
OSP Kwiatowe od wielu lat jest jednostką podejmującą największą ilość interwencji z pośród lokalnych OSP, w 2013 roku OSP Kwiatowe odebrała w Sejmie RP wyróżnienie za największą ilość wyjazdów w Wielkopolsce z pośród jednostek pozasystemowych. Takie wyniki są efektem dobrego przygotowania strażaków.
Dodatkowym aspektem projektu jest uzupełnienie odpowiedniego umundurowania dla strażaków, które ułatwi podejmowanie interwencji i wpłynie na komfort i bezpieczeństwo pracy
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt ma służyć podniesieniu bezpieczeństwa strażaków z OSP Kwiatowe a także ma być wykorzystany do prowadzenia działań ratowniczych , przez co z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy rejonu
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
zestaw umundurowania 15 sztuk 22 500
SUMA: 22 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
strażackie ubranie lekkie Clipboard01.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marek Ciebielski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt. Zaproponowana kwota powinna być wystarczająca do zrealizowania zadania. Po weryfikacji opinii Wydziału przez Gabinet Prezydenta zmieniono decyzję na negatywną. Pozytywna rekomendacja dla projektu uwarunkowana jest zgodą wnioskodawcy na przeniesienie zgłoszenia do puli projektów ogólnomiejskich. Założenia projektu nie są zgodne z zasadami PBO: - pod pojęciem projektów rejonowych rozumie się zadania służące mieszkańcom danego rejonu, realizowane w ramach środków wydzielonych do dyspozycji rejonów. - pod pojęciem projektów ogólnomiejskich rozumie się zadania służące mieszkańcom całego miasta, co oznacza, że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednego rejonu, lub zadania, których wartość, określona przez wydział merytoryczny, przekracza 600 tys. zł.
  Zespół Obradował w składzie: Witold Rewers, Marcin Rzepecki, Marcin Michalski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 22 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 34 200 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 150 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
 • projekt nie podlegał opiniowaniu
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
 • projekt nie podlegał opiniowaniu
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
 • projekt nie podlegał opiniowaniu
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
 • projekt nie podlegał opiniowaniu

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.