Chrońmy bioróżnorodność naszej zieleni miejskiej


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Chrońmy bioróżnorodność naszej zieleni miejskiej
Skrócony opis projektu
Zwiększenie społecznej akceptacji na polu ochrony bioróżnorodności: nowoczesne nośniki informacji i warsztaty dla interesantów.
Opis projektu
Zauważalny w miastach europejskich trend wprowadzania w terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej roślinność spontanicznej i naturalizowanych ekostref "nie przesadnie pielęgnowanych" oraz przeznaczania części dla naturalnej sukcesji roślinności napotyka w Poznaniu na niezrozumienie wielu mieszkańców. Częste są skargi. Potrzeba ochrony bioróżnorodności w mieście powinna być związana z kampanią wyjaśniania mieszkańcom zasad nowego trendu, która zwiększyłaby społeczną akceptację dla działań na polu ochrony bioróżnorodności.
Skutecznymi narzędziami kampanii, które zakłada projekt, jest instalacja wizualnych nośników informacji z przekazem prostym, który wyjaśniałby mieszkańcom jak zieleń daje schronienie faunie, jak bardzo nasze zdrowie i samopoczucie uzależnione jest od kontaktu z przyrodą „dziką”, naturalizowaną, dlaczego w danym miejscu nie prowadzi się intensywnych zabiegów pielęgnujących, dlaczego przeprowadza się tylko dwukrotne - w czerwcu i wrześniu - koszenie danych zbiorowisk, a wiosną nie ścina krzewów „do zera”, czemu nie wygrabia się, a pozostawia jesienne liście pod krzewami i drzewami, dlaczego zakładane są łąki kwietne czy ogrody deszczowe, pozostawiane są martwe drzewa (co zawsze budzi zdziwienie wielu ludzi), itp.
Poza - spotykanym w parkach suchym przekazem eksperckim - powszechne muszą być nośniki informacji - plansze tekstowe i graficzne, z piktogramami i QR kodami – które w sposób łatwy, niesztampowy, dostosowany do rożnych grup odbiorców, np. mieszkańców osiedli mieszkaniowych czy spacerowiczów nad Wartą, wyjaśniają często niezrozumiałe dla ludzi zarządzanie zielenią. Ważne jest, aby forma tablic była różnorodna, co wiąże się z szerokim spektrum kształtów i materiałów (korten, drewno, metal, tworzywo sztuczne). Dobrą praktyką jest zamieszczanie przynajmniej części informacji w języku angielskim i w alfabecie Braille’a

Komplementarnym działaniem w ramach projektu powinny być warsztaty dla interesantów organizowane wspólnie przez miasto i pozarządowe poznańskie organizacje przyrodników-ekologów. Generalnie bez zrozumienia i współpracy z zarządami spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, zarządcami i administratorami nieruchomości z udziałem zieleni nie będzie przełomu w postrzeganiu i akceptacji przez mieszkańców „oszczędnie” pielęgnowanej zieleni miejskiej, specyficznych ekostref i enklaw naturalnej sukcesji.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

obszary zieleni w całym mieście

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

całe miasto, 42 osiedla
Potencjalni odbiorcy projektu
-zarządy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, zarządcy i administratorzy nieruchomości z udziałem zieleni, stowarzyszenia lokatorów, itp.
-pracownicy wydziałów Urzędu Miasta odpowiedzialni za utrzymanie terenów zieleni
-organizacje pozarządowe zajmujące się planowaniem przestrzennym, rozwojem miasta, przyrodą miasta, rekreacją w mieście, ochrona środowiska itp.
-wszyscy mieszkańcy miasta, korzystający na co dzień z walorów terenów zieleni
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dla wielu mieszkańców bujnie rozrastająca się w mieście roślinność i udział gatunków łąkowych kojarzy się z zaniedbaniem parków miejskich, skwerów, terenów zielonych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Liczne są skargi. Fragmenty odradzającej się przyrody bez udziału człowieka czy nowe, naturalizowane ekostrefy waloryzuje się najczęściej negatywnie co legitymizuje ich wycinkę, niszczenie, zaśmiecanie. Tymczasem w wielu miastach europejskich wprowadza się spontaniczną roślinność do terenów zieleni, w tym urządzonej, oraz przeznacza ich części dla naturalnej sukcesji

Elementami zieleni w mieście, równie ważnymi jak informacje eksperckie w parkach, zwiększającymi społeczną akceptację dla działań na polu ochrony bioróżnorodności, powinny być nośniki informacji - plansze tekstowe i graficzne, QR kody - z przekazem prostym: dlaczego w danym miejscu nie prowadzi się intensywnych zabiegów pielęgnujących, dlaczego przeprowadza się tylko dwukrotnie w roku- koszenie, czemu zostawia się jesienne liście pod krzewami i drzewami itp. Komplementarne powinny być warsztaty dla interesantów organizowane wspólnie przez miasto i pozarządowe poznańskie organizacje przyrodników-ekologów.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt w żaden sposób nie ogranicza swobody przemieszczania się osób niepełnosprawnych.
Zastosowanie plansz graficznych, ze zdjęciami, piktogramami i QR kodami (odsyłającymi do informacji wirtualnej, na smarfony z apkami lupy powiększającej czy głosem lektora odczytującej informację w dobranym przez użytkownika poziomie głośności) zdecydowanie udostępni przekaz z nośników informacji także dla osób niepełnosprawnych. W najważniejszych lokalizacjach, bez ograniczeń dostępnych dla osób niewidomych, i niedowidzących zamieszczane będą - przynajmniej część informacji - w alfabecie Braille’a. Wówczas nośniki informacji instalowane będą tak aby były dostępne dotykowo dla osób na wózkach inwalidzkich i osób posługujących się alfabetem Braille’a.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
zaprojektowanie a/ formy i b/ treści nośników informacji, w tym QR kody i w 10 przypadkach w języku Braille'a – 220sztuk (dla 42 osiedli) przy powtarzalności 200 sztuk w 15 wersjach: razem 35 projektów 5 500
przygotowanie agendy i organizacja warsztatów dla interesantów z materiałami – 3 edycje 21 000
przygotowanie i wysyłka syntetycznych materiałów powarsztatowych dla interesantów 4 500
przygotowanie i druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców terenów interesantów- druk 20.000 egz., A4/DL, kolor 60 000
założenie i prowadzenie tematycznej grupy fejsbukowej oraz upublicznienie informacji w mediach społecznościowych (w tym pozycjonowanie) 4 500
wykonanie i montaż nośników informacji 220 sztuk (dla 42 osiedli = 5 sztuk na osiedle) różnej wielkości, różnej formy i w zależności od lokalizacji na różnych materiałach (korten, drewno, metal, tworzywo sztuczne) 670 000
SUMA: 765 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 70 000
Dodatkowe załączniki
poparcie KDO ds. środowiska KDO _rodowisko-poparcie dla PBO2021.pdf
Info o poparciu przez dyr. WKiOŚ UM KDO _rodowisko poparcie dyr WKiO_ dla PBO2021.pdf
Poparcie Zarządu Osiedla Morasko-Radojewo Zarz_d Osiedla M-R poparcie dla PBO2021.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Wiesław Rygielski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ wpisuje się przede wszystkim w działania kształtujące i podnoszące świadomość ekologiczną, a także w zielono-błękitną infrastrukturę przestrzeni miejskiej. Dodatkowo w pełni wpisuje się w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o.Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 765 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 70 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 765 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 70 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Urbanistyki i Architektury

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.