Murem za chórem!


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Murem za chórem!
Skrócony opis projektu
Program wsparcia poznaniaków, którzy śpiewają lub chcą wspólnie śpiewać.
Opis projektu
Wielowarstwowy projekt mający na celu przywrócenie palmy pierwszeństwa Poznaniowi jako stolicy polskiej chóralistyki.
Projekt ma w zamyśle skupić, zintegrować i zaktywizować całe środowisko śpiewacze w Poznaniu.

1.Na poziomie powszechnym:
obejmuje cykl przynajmniej 50 bezpłatnych warsztatów muzycznych, otwartych zarówno dla społeczności chóralnej, jak również dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Poznania.
Każdy z warsztatów będzie skupiał się na innej stylistyce muzycznej i zakończony będzie flashmobem w różnych ciekawych przestrzeniach miasta.
Po ostatnich warsztatach odbędzie się specjalny koncert wieńczący całoroczny wysiłek uczestników.

2.Na poziomie społecznym
Nie mniej niż 150 koncertów i warsztatów:

a) zaangażowanie poznańskich chórów w promocję chóralistyki w mieście, koncerty i warsztaty dla Poznaniaków - zarówno we współpracy z instytucjami kultury jak i dla tych, którzy na co dzień nie mają możliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych (DPS-y, szpitale, kluby seniora itp).

b) warsztaty chóralne w poznańskich przedszkolach i szkołach podstawowych uzupełniające niewystarczające minimum programowe z zakresu muzyki. Zajęcia uwrażliwiające na wspólne muzykowanie, dające alternatywę do coraz częstszych uzależnień od zdobyczy współczesnej techniki.

3.Na poziomie instytucjonalnym

a) Znalezienie przestrzeni (sal) przeznaczonych na próby dla zespołów, które takiej możliwości są pozbawione

b) pomoc finansowa dla wyróżniających się dyrygentów, których dotychczasowa praca nie wiązała się z żadnym wynagrodzeniem

c) warsztaty dla dyrygentów – kursy mistrzowskie dające możliwość podnoszenia kwalifikacji pracujących z chórami poznańskich liderów.


Dalekosiężnym celem środowiska na przyszłe lata, który nie jest objęty projektem do PBO jest powołanie do życia instytucji Poznańskie Centrum Inicjatyw Chóralnych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wszystkie możliwe przestrzenie na terenie miasta
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców Poznania w każdym wieku - od przedszkolaka do seniora. Każdy może zostać zarówno aktywnym uczestnikiem jak i odbiorcą wydarzeń. Zajęcia będą otwarte i darmowe dla wszystkich chętnych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W obecnych czasach rozwój muzyczny, artystyczny i duchowy jest na jednym z ostatnich miejsc na liście zaspokajania potrzeb.Podstawa programowa nauczania muzyki też nie nastraja optymistycznie, dlatego już od przedszkola powinniśmy kłaść nacisk na rozwój artystyczny dzieci.Wspólne muzykowanie uwrażliwia na drugiego człowieka, integruje społeczność lokalną a także uczy kreatywnego myślenia, wyjścia poza ramy sztampy i bylejakości. Pozwólmy wszystkim Poznaniakom małym i dużym, a także tym najstarszym,poczuć siłę wspólnoty i rozwoju artystycznego na różnych poziomach.
Wspólne śpiewanie to znak firmowy Poznania - pomóżmy chórom kontynuować najlepsze tradycje naszego miasta!
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Zajęcia będziemy starali się tak organizować, żeby odbywały się instytucjach przystosowanych dla wszystkich - także osób z niepełnosprawnościami. Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy w możliwie najszerszym zakresie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Warsztaty/edukacja muzyczna 200 000
Koncerty/warsztaty w poznańskich klubach seniora, DPS-ach, szpitalach 50 000
koncerty w poznańskich instytucjach kultury / flashmoby na terenie miasta 250 000
Audycje (warsztaty) chóralne w poznańskich przedszkolach i szkołach dzieci - dzieciom, seniorzy – dzieciom/ integracja międzypokoleniowa 100 000
wsparcie finansowe dla dyrygentów wykazujących szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz Poznania 500 000
Wynajem sal związanych z działalnością 150 000
SUMA: 1 250 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ewa Wodzyńska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowny do realizacji. Projekt uzyskał pozytywną rekomendację ze strony potencjalnego realizatora - Poznańskiego Chóru Chłopięcego zarówno pod kątem merytorycznym oraz finansowym.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Jacek Sykulski - Dyrektor Poznańskiego Chóru Chłopięcego, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 250 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 250 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.