Czyste ciepło dla malucha


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Czyste ciepło dla malucha
Skrócony opis projektu
Audyt energetyczny lokali mieszczących poznańskie przedszkola i żłobki.
Opis projektu
Zlecenie audytu energetycznego w 114 placówkach w których mieszczą się publiczne przedszkola i żłobki na terenie miasta Poznania
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

całe miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Publiczne przedszkola i żłobki
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli i żłobków, pracownice i pracownicy zatrudnieni w tych placówkach, oraz budżet miasta Poznania (oszczędności w sektorze energetyki).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Systemowo niskie nakłady na oświatę, zwłaszcza w części inwestycyjnej, utrudniają dbanie o dobrostan lokali, w których mieszą się placówki edukacyjne. Wiele obiektów w których umieszczone są publiczne przedszkola i żłobki, zwłaszcza w dzielnicach śródmiejskich znajduje się w starych, niemodernizowanych budynkach z różnymi systemami grzewczymi. Audyt energetyczny pozwoli określić nakłady potrzebne na termomodernizację budynków i zaplanować konieczne kwoty w budżecie miasta Poznania i Wieloletnim Planie Finansowym. Koszt audytu budynku o powierzchni użytkowej do 8 tys. metrów kwadratowych wynosi ok 2400 złotych. Kwota 2 mln złotych powinna starczyć na przeprowadzenie audytu energetycznego w wszystkich placówkach o kubaturze poniżej 8 tys metrów kwadratowych mieszczących publiczne placówki edukacji wczesnej (przedszkola - 99 i żłobki - 15) w Poznaniu.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: NIE
Projekt dotyczy młodych obywatelek i obywateli miasta Poznania korzystających z placówek wczesnej edukacji, ich rodzin, a także osób zatrudnionych przez miasto Poznań w publicznych przedszkolach i żłobkach.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zlecenie audytu energetycznego w 114 placówkach w których mieszczą się publiczne przedszkola i żłobki na terenie miasta Poznania 2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Przemysław Czechanowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Miasto Poznań wskaże placówki do realizacji do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Audyt energetyczny zawiera wytyczne wykonania termomodernizacji budynku, czyli takich ulepszeń, które umożliwią jego użytkowanie przy mniejszym zużyciu energii do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody. Audyt energetyczny powinien określić: • jaki jest istniejący stan techniczny budynku i jakie są koszty energii; • co trzeba w budynku zmienić lub zmodernizować, żeby istniejący stan poprawić i osiągnąć z tego korzyści (zmniejszyć koszty eksploatacji); • jak to wykonać, czyli jakie zastosować rozwiązania techniczne; • jakie będą koszty modernizacji i jakie będą efekty, czyli oszczędności. Audyt energetyczny to opracowanie określające w precyzyjny sposób zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne potencjalnej inwestycji, zawierające rekomendacje do przyjęcia rozwiązań optymalnych z punktu widzenia ekonomiki przedsięwzięcia (poniesionych nakładów inwestycyjnych do uzyskanych efektów w określonych czasie). Opracowanie takie, wraz ze wskazaniem wariantu optymalnego, stanowi jednocześnie założenia do projektu termomodernizacji. Audyt energetyczny można zdefiniować więc jako procedurę, która pozwala na zdobycie wiedzy na temat profilu zużycia energii danego budynku oraz określenie opłacalnych ekonomiczne działań i wynikających z ich realizacji oszczędności. Warto w tym miejscu nadmienić, ze bardzo ważną rolę w przeprowadzonym audycie jest wizja lokalna audytora w budynku. Często bowiem stan faktyczny ocenianego budynku odbiega od tego, co zawarte zostało w projekcie budowlanym. Jest to po pierwsze efekt zmian wprowadzanych w trakcie budowy (nie wymagających zmian projektu budowlanego). Druga kwestia, to adaptacje wprowadzane przez użytkowników w trakcie eksploatacji budynku. Dlatego, obowiązkiem audytora jest osobiste wykonanie oględzin obiektu i przeprowadzenie rozmowy z inwestorem. Warto również wspomnieć, że w ramach audytu energetycznego budynków można także zrealizować audyt oświetlenia, który pozwoli również na ocenę istniejącego stanu oświetlenia wewnętrznego i propozycje rozwiązań naprawczych. Wymiana oświetlenia na energooszczędne w technologii LED pozwala na znaczne oszczędności energii elektrycznej. Jednocześnie zwracamy uwagę, że kilka przedszkoli zostało już poddanych procedurze audytu energetycznego wraz z audytem oświetlenia, chociażby w ramach działań przeprowadzonych przez WGK w 2019 roku. Nie widzimy także konieczności przeprowadzania audytów dla obiektów, które zostały oddane do użytku w ostatnich 10 latach. Zatem przed przystąpieniem do audytów warto zrobić aktualną listę rekomendowanych do audytu budynków użyteczności publicznej. Natomiast WGK rekomenduje przeniesie kosztów audytu budynków już poddanych tej analizie na wykonanie audytu oświetlenia w pozostałych budynkach. WGK pozytywnie rekomenduje ww projekt, który pozwoli na identyfikację istniejących potrzeb w zakresie planowania kosztów koniecznych do przeprowadzenia termomodernizacji i modernizacji budynków użyteczności publicznej oraz pozwoli na wybranie budynków, które wymagają w pierwszej kolejności przeprowadzenia termomodernizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Marek Kolasiński, Radosław Szczerbowski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.