Park rekreacyjny przy Nowej Naramowickiej


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Park rekreacyjny przy Nowej Naramowickiej
Skrócony opis projektu
Zapewnijmy mieszkańcom bufor zieleni – naturalną izolację od hałasu i spalin ulicy Nowej Naramowickiej!
Opis projektu
Wyczekiwane od lat nowe rozwiązania komunikacyjne – trasa tramwajowa i ulica Nowa Naramowicka poprawią funkcjonowanie dzielnicy, ale zmienią też całkowicie przestrzeń gęsto zabudowanej dzielnicy. Wielu mieszkańców obawia się wzrostu natężenia hałasu – szczególnie ze strony ruchu samochodowego. Dlatego postuluję stworzenie Parku przy Nowej Naramowickiej – buforu zieleni z infrastrukturą rekreacyjną, który zredukuje oddziaływania akustyczne, pozytywnie wpłynie na estetykę oraz mikroklimat dzielnicy, a więc zmniejszy uciążliwość sąsiedztwa drogi i stworzy szansę na poprawę warunków życia w centralnym obszarze dzielnicy.

Miasto planuje w przyszłości powstanie po wschodniej stronie ul. Nowej Naramowickiej targowiska (została stworzona koncepcja), które musi być zintegrowane z otoczeniem. Dlatego bardzo ważne jest połączenie głównej alejki planowanego targowiska ze ścieżką w Parku. Ponieważ plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na tym terenie usługi oraz zieleń, postuluję zarezerwowanie miejsca na realizację niskiego, jednokondygnacyjnego Pawilonu Kultury z salą na ok. 100 osób (dostępnym od strony targowiska, tak by była możliwość zaparkowania samochodu na parkingu targowiska). W dynamicznie rozwijających się Naramowicach brakuje placówki pełniącej funkcję domu kultury. Byłaby to bardzo ważna inwestycja, dlatego warto zaplanować pod nią miejsce właśnie na tej działce (sama budowa Pawilonu mogłaby zostać zrealizowana z innych środków i w innym terminie).

Dla integracji obu części dzielnicy przeciętej jednak przez dwujezdniową arterię drogową będzie służyć tzw. Ogród Historii, czyli placyk z bulodromem, otoczony łąkami kwietną i ziołową oraz z altaną z pnączami. Powstaną tam ławeczki do siedzenia – co istotne, każda z tabliczką, opisującą jedną z 10 najważniejszych postaci ważnych dla historii Naramowic. To bardzo ważne, by w taki „zielony” sposób pokazać dziedzictwo historyczne tej zaniedbywanej przez lata dzielnicy Poznania, która kiedyś słynęła z działającego tutaj kombinatu ogrodniczego.

Istotną składową projektu są również gruntowe ogrody deszczowe, których zadaniem będzie lokalna retencja. Powinny powstać wzdłuż Nowej Naramowickiej. Projekt zakłada też zachowanie zarówno istniejącego drzewostanu, jak i dzikiej ścieżki (przy blokach po stronie wschodniej).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obszary po obu stronach ulicy Nowej Naramowickiej na odcinku między ul. Łużycką, a planowanym skrzyżowaniem z ul. Nw. Stoińskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren znajduje się w całości na miejskiej działce nr 5/11, obr. 50, ark. 17. Jest ograniczony od zachodu os. Łokietka, od wschodu blokami ul. Naramowickiej oraz planowanego targowiska. Ograniczają go również tereny samej inwestycji trasy tramwajowej i ul. Nw. Naramowickiej, z ktorymi sąsiaduje, a dokładniej precyzując, które go przecinają na pół. Jest on dokładnie przedstawiony w pierwszym załączniku, w drugim widać wyszczególnienie str. wschodniej na podkładzie graficznym koncepcji targowiska.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Naramowic, w szczególności osiedla Łokietka oraz bloków wielorodzinnych przy ul. Jasna Rola, Naramowickiej oraz Sarmackiej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zieleń jest naturalnym sprzymierzeńcem człowieka – poprawia mikroklimat i wpływa pozytywnie na jakość życia. Park zapewni mieszkańcom izolację od hałasu i spalin z ulicy Nowej Naramowickiej. Poprawi także estetykę przestrzeni centralnej części dzielnicy. Umożliwi integrację społeczną. Bardzo ważne jest, by nie dopuścić do podziału dzielnicy na dwie części (problem szerokiej Nowej Naramowickiej). Główne założenia projektu to:
Główne założenia projektu to:
1) zieleń jako naturalna bariera ochronna od hałasu i spalin,
2) wykorzystanie fragmentów parku pod małą retencję, dzięki założeniu gruntowych ogrodów deszczowych,
3) wykorzystanie parku do budowy infrastruktury rekreacyjnej celem integrowania mieszkańców (bulodrom, ławki, łąka kwietna i ziołowa),
4) wykorzystanie parku do zachowania dziedzictwa historycznego Naramowic, oraz stworzenia w przyszłości placówki kulturalnej (Pawilon Kultury),
5) park jako nowa oś dzielnicy, scalająca dwie części w jej centralnym obszarze,
6) park jako dopełnienie obszaru planowanego targowiska z pasem zieleni na rogu Nw. Naramowickiej i Łużyckiej (zgodnie z koncepcją wykonaną przez spółkę Targowiska).
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt uwzględnia potrzeby osób z ograniczoną mobilnością w każdym względzie. Teren rekreacyjny w zieleni będzie łatwo dostępny dzięki ścieżce z nawierzchni typu Hansa Grand, z kolei bulodrom to obiekt, który jest przyjazny dla osób poruszających się na wózkach - oznacza to, że umożliwia grę w boccia. Jest to sportowa dyscyplina paraolimpijska.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt budowlany 30 000
Bulodrom (do gry w bule i boccia) 25 000
Ławki do siedzenia z oparciami i tabliczkami słynnych postaci z Naramowic (10 szt.), kosze na śmieci (5 szt.), zielona altana (z pnączami np. wiciokrzew, glicynia) 50 000
Ogród deszczowy i łąka kwietna (przygotowanie podłoża i zakup roślin), nasadzenia dużych drzew (100 sztuk, w tym 60 po stronie zachodniej, 40 po stronie wschodniej)
140 000
Ścieżka i plac wokół bulodromu z nawierzchni ekologicznej, mineralnej typu Hansa Grand (ok. 400 mkw.) 120 000
SUMA: 365 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 000
Dodatkowe załączniki
zał nr 1 - lokalizacja Parku przy Nowej Naramowickiej za_ nr 1 - lokalizacja Parku przy Nowej Naramowickiej.jpeg
zał nr 2 - część wschodnia Parku przy Nowej Naramowickiej z Targowiskiem za_ nr 2 - cz_ wschodnia Parku przy Nowej Naramowickiej z Targowiskiem.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Paweł Sowa
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: W uzasadnieniu Wydział Gospodarki Nieruchomościami rekomenduje wstrzymanie się z realizacja projektu ze względu na prowadzone postepowanie zmierzające do zbycia w trybie przetargu działki nr 5/11, jednocześnie informujemy iż zarządcą części działki jest również ZDM, w związku z powyższym w zakresie merytorycznej oceny zasadności realizacji projektu stanowisko powinien przedstawić również drugi zarządca terenu tj.ZDM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 18.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna podtrzymana po spotkaniu odwoławczym
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą spotkanie online 15.10.2020
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, Ł.Bandosz, K.Przybysz, D.Woźniak, J.Muller
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Zakopane, 9 października 2020 r. Szanowni Państwo, koncepcja parku rekreacyjnego o funkcji przede wszystkim osłonowej wzdłuż ul. Nowej Naramowickiej i tramwaju zyskała poparcie władz Miasta Poznania jeszcze w 2018 roku (por. pismo ZZM.PZ/070-12-16/2018), również jako swego rodzaju zadośćuczynienie mieszkańcom za wzmożony ruch komunikacyjny dwujezdniowej i dwupasmowej arterii Nw. Naramowickiej. Wola budowy parku była wyrażona później wielokrotnie przez Zastępców Prezydenta. Przychylnie wypowiadały się o projekcie inne jednostki i spółki miejskie (ZTM, PIM). Miejska Pracownia Urbanistyczna na wniosek m.in. Rady Osiedla Naramowice uznała w dn. 17 września 2020 r. za zasadne zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 5/11, ark. 19, obr. Naramowice (por. pismo MPU-ORZ3/5001-41/20) celem przeznaczenia jej pod park i targowisko, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami władz Miasta. Pomysł parku zakłada konsultacje społeczne i opracowanie projektu w 2021 r., a następnie budowę ścieżek, ogrodu deszczowego i sadzenie drzew w 2022 r. Prace te są niewielkie, mogą być wykonane w ostatnim, czwartym kwartale roku. Dzięki temu Naramowice otrzymają kompleksową inwestycję infrastrukturalną z osłoną zieleni. Dziwią mnie obliczenia komisji oceniającej zmieniające parametry kosztowe - proszę zauważyć, że rezerwacja miejsca pod ewentualny pawilon kultury nie oznacza jego budowy w ramach PBO2021! Wyraźnie to zaznaczyłem i pragnę podkreślić raz jeszcze - zgłoszony projekt zakłada realizację Parku i przypisanie jego przestrzeni różnych funkcji. Dzięki temu w przyszłości lokalna społeczność będzie mogła na nim dalej inwestować, gdy uzna to za celowe (czyli np. zbudować pawilon kultury w miejscu na to zarezerwowanym). W żaden sposób nie przeszkadza to realizacji fizycznej elementów składowych projektu zgłoszonego przeze mnie do PBO2021 (ścieżki, bulodrom, nasadzenia drzew i ogrodu deszczowego). Mieszkańcy Naramowic zasługują na ten park, warto wykorzystać zakończenie prac budowy tramwaju w 2022 r., by ten pomysł urzeczywistnić! Z poważaniem Paweł Sowa
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W związku z trwającą inwestycją budowy tramwaju na Naramowice nie ma możliwości utworzenia parku w czasie trwania w/w inwestycji z powodu wykorzystania tego terenu na cele związane z budową linii tramwajowej. Utworzenie parku będzie możliwe po zakończeniu budowy linii tramwajowej.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bandosz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - tak
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 365 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 15 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 365 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi postępowanie zmierzające do zbycia nieruchomości 5/11, w związku z tym tut. Wydział nie rekomenduje pozytywnie ww. projektu. Ponadto wg dodatkowej opinii otrzymanej od ZDM, "brak jest możliwości realizacji projektu w obecnej sytuacji na planowane prace budowlane dla nowej ulicy oraz koszty utrzymania zieleni w kolejnych latach są wysokie i przekraczają 30% wartości realizacji projektu".
  Zespół Obradował w składzie: Katarzyna Przybysz, Aneta Słowińska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 365 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 15 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 217 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 365 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.