Pomnik Ułana znów dumą Poznania


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Pomnik Ułana znów dumą Poznania
Skrócony opis projektu
Profesjonalna konserwacja pomnika poległych Ułanów Poznańskich z przywróceniem projektu Adama Ballenstaedta dla najbliższego otoczenia.
Opis projektu
Pomnik wystawiony poległym żołnierzom 15. Pułku Ułanów Poznańskich w roku 1927 przy znaczącym udziale Miasta Poznania był prawdziwą ozdobą poznańskiej Starówki. Zniszczony przez niemieckiego okupanta w 1939 roku, przez całe dziesięciolecia nie mógł być przywrócony miejskiej przestrzeni. Odbudowany w roku 1982 wyłącznie z woli i składek społecznych, z powodu ograniczonych środków finansowych, nigdy nie został przywrócony do swojej pierwotnej formy. Nie przywrócono na trzonie cokała listy poległych w latach 1919-1921 ułanów, na kartuszach brakuje miejscowości i dat stoczonych bitew. Skute brutalnie w 1939 roku krzyże Orderu Wojennego Virtuti Militari również nie powróciły na swoje miejsce. Wykorzystane podczas odbudowy materiały również nie mogły spełniać odpowiednich standardów, co spowodowało w krótkim czasie pojawianie się odbarwień i zacieków. Przeprowadzona kilkanaście lat temu pobieżna konserwacja i prowadzone na bieżąco pospieszne naprawy, również nie przyniosły odpowiedniego rezultatu. Nie tylko pomnik, ale całe jego otoczenie wymagają kompleksowej konserwacji i remontu. Projekt podchodzi kompleksowo do uporządkowania całej przestrzeni w formie, w jakiej zaprojektował ją wybitny architekt poznański Adam Ballenstaedt. Przewiduje nie tylko konserwację i upiększenie tego miejsca, ale profesjonalne okresowe lustracje z ewentualnymi naprawami i przeglądy po upływie pięciu lat.
Projekt obejmuje również wykonanie pamiątek-cegiełek z wizerunkiem pomnika, które powinny być dystrybuowane w miejskich punktach, a środki w ten sposób uzyskane dadzą środki na utrzymanie tego miejsca w należytym stanie.
Tak, by to wyjątkowe z punktu widzenia miejskiego krajobrazu miejsce, znów było jedną z jego wizytówek.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Paderewskiego u zbiegu z ulicą Ludgardy.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Pomnik jest zlokalizowany przy głównym ciągu spacerowym poznańskiej Starówki.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta Poznania i wszyscy turyści udający się trasą Plac Wolności - Stary Rynek ulicą Paderewskiego lub w stronę Zamku Królewskiego na Wzgórze Przemysła ul. Ludgardy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W roku 2021 obchodzić będziemy stulecie udekorowania 15. Pułku Ułanów Poznańskich / 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Nadarza się wyjątkowa okazja na przywrócenie temu miejscu jego pierwotnego wyglądu, by cieszyło oko mieszkańców i gości. Przed nim odbywa się wiele uroczystości patriotycznych, a najważniejszą są doroczne obchody Święta Pułku - Dni Ułana. Takie miejsce powinno wyglądać godnie.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Całe otoczenie Pomnika wraz z placami, o których przywrócenie walczymy, jest dostępne dla wszystkich mieszkańców i turystów. Będąc na szlaku wszystkich poruszających się pomiędzy Placem Wolności, a Starym Rynkiem, wspaniale wpisuje się w perspektywę odbudowanego zamku królewskiego na Wzgórzu Przemysła. Tędy przebiega np. Szlak Królewski. Dzięki dodatkowym środkom można będzie opracować i wykonać plastyczną makietę dla osób z niepełnosprawnością wzroku ze znacznikiem TOTUPOINT, tablicą informacyjną itp. Poprawienie stanu dziś uszkodzonej powierzchni placów spowoduje, że miejsce stanie się bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- profesjonalna konserwacja pomnika wraz z uzupełnieniem brakujących elementów kamieniarskich 400 000
- mur oporowy i balustrada od strony kościoła oo. franciszkanów, mur oporowy skweru przed pomnikiem (od ul. Ludgardy) oraz remont schodów i płaszczyzny placu przed pomnikiem 160 000
- wykonanie tablic z uzupełnioną listą poległych Ułanów Poznańskich z lat 1939-1945 80 000
- wykonanie pamiątek / cegiełek 20 000
- profesjonalna iluminacja placu i pomnika 25 000
- zaprojektowanie i wykonanie plastycznej makiety pomnika wraz ze znacznikiem dla osób z niepełnosprawnością wzrokową ze znacznikiem TOTUPOINT, tablicą itp. 55 000
SUMA: 740 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
W nocnej iluminacji przed zniszczeniem. SM0_1-W-1414-1.jpg
Przed zniszczeniem w 1939. SM0_1-U-5105.jpg
Brakujące dziś elementy. SM0_1-U-5104.jpg
Stan aktualny. Dzi_.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Andrzejak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Pomnik Poległych Ułańów Poznańskich wpisany jest do rejestru zabytków ruchomych pod numerem 153/Wlkp/B decyzją z dnia 30.06.2009 r. oraz mieści się na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego Stare Miasto wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 225 decyzją z dnia 04.06.1979 r. Przedmiotowy pomnik jest w złym stanie technicznym i wymaga podjęcia pilnych prac konserwatorskich. Pracami powinno być objęte również otoczenie pomnika.
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Bielawska-Pałczyńska, Ewa Kaczmarska-Nagórska, Zuzanna Skoczylas
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 740 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 740 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie rekomendowane uchwałą nr 5 z XV sesji ROSM
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Ignaszak reprezentantka Rady Osiedla Stare Miasto
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.