Od remontu do komfortu


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Od remontu do komfortu
Skrócony opis projektu
Kapitalne remonty w Szkole Podstawowej nr 6 oraz Przedszkolach nr 144 i nr 150.
Opis projektu
Projekt zakłada wykonanie kapitalnych remontów w placówkach oświatowych:
Szkoła Podstawowa nr 6
1. Remont sanitariatów uczniowskich
2. Remont korytarza i klatki schodowej
3. Wymiana drzwi do sal lekcyjnych
Przedszkole nr 144
1. Remont bloku kuchennego
Przedszkole nr 150
1. Termomodernizacja elewacji budynku przedszkola etap I
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Rusa 56, os. Rusa 120, os. Czecha 76

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Placówki znajdują się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i młodzież oraz pracownicy Szk. Podst. nr 6 i Przedszkoli nr 144 i 150, rodzice, dziadkowie , mieszkańcy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważny dla rozwoju człowieka jest okres uczęszczania do przedszkola i szkoły podstawowej. To tutaj ,podczas procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, dzieci i młodzież zdobywają wiadomości i umiejetnosci, kształtują cechy osobowości, rozwijają indywidualne zainteresowania, przygotowują się do dalszych etapów edukacji i życia dorosłego. Placówki oświatowe to także miejsce pracy nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz pracowników administracji i obsługi. Wszyscy powinni mieć zapewnione właściwe, na miarę XXI wieku, i bezpieczne warunki do zabawy, nauki i pracy.
Budynki placówek oświatowych są częścią krajobrazu osiedli na Chartowie, ich wygląd wpływa na estetykę osiedli i samopoczucie mieszkańców.
Budynki Przedszkola nr 53 i Szkoły Podstawowej nr 6 powstały w latach 1977 i 1981, a więc są intensywnie eksploatowane przez czterdzieści lat. Niewystarczające nakłady finansowe na remonty powodują systematyczne pogarszanie się warunków dla przebywajacych w obiektach dzieci i pracowników. Projekt remontów to bardzo istotne dla społeczności szkolnej i przedszkolnej przedsięwzięcie. Warto zainwestować w chartowską oświatę.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Realizacja projektu gwarantuje dostepność i możliwość korzystania z infrastruktury nie tylko przez społeczność placówek. Szkoła i przedszkola współpracuja ze srodowiskiem lokalnym stanowiac jego nierozłączną część.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szkoła Podstawowa nr 6
1. Remont 3 sanitariatów uczniowskich – roboty rozbiórkowe (wyburzenie ścianek działowych kabin ustępowych, skucie glazury ściennej i posadzek demontaż wszystkich urządzeń oraz pionów kanalizacyjnych i wodociągowych), wykonanie nowych murowanych ścianek działowych dzielących umywalnie od ustępów, wykonanie nowej warstwy szlichty z nowymi spadkami na podłodze, położenie glazury na ścianach i terrakoty na podłogach, wykonanie nowych drzwi wejściowych, wymiana instalacji elektrycznej i lamp, wykonanie nowych pionów kanalizacji sanitarnej i wodnej, montaż nowych urządzeń sanitarnych. Koszt 180.000 zł.
2. Remont korytarza i klatki schodowej – skucie tynków, szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia. Koszt 90.000 zł.
3. Wymiana drzwi do sal lekcyjnych – konieczna z powodu remontu korytarza oraz planowanych remontów sal lekcyjnych. Koszt 90.000 zł.

360 000
Przedszkole nr 144
1. Remont bloku kuchennego - wymiana tynków i glazury na ścianach, wymiana rur wodociagowych, wymiana armatury, urzadzeń kuchennych i mebli.
110 000
Przedszkole nr 150
Termomodernizacja elewacji budynku przedszkola etap I.
1.Przygotowanie podłoża:
Usunięcie uszkodzonego tynku. Oczyszczenie z zabrudzeń, kurzu i wszelkich substancji zmniejszających przyczepność. Dokładne umycie elewacji myjką wysokociśnieniową. Zaszpachlowanie ubytków i nierówności podłoża większych niż 10 mm. Zdemontowanie istniejącej obróbki blacharskiej i innych elementów na elewacji, które mogą utrudnić prace.
2. Wyznaczenie poziomu startowego.
3. Przyklejenie płyt izolacyjnych.
4.Rozmieszczenie łączników mechanicznych przy ocieplaniu budynku.
5. Montaż warstwy zbrojonej.
6. Nałożenie wyprawy tynkarskiej.
7. Malowanie farbą fasadową.
8. Montaż obróbki blacharskiej, tablic informacyjnych oraz zadaszenia nad wejściem do budynku.

130 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Nowak-Karlińska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Ceglarek Koleta, Chudy Wojciech, Cwojdziński Grzegorz, Czyżyk Sławomir, Grochowski Grzegorz, Kalman Andrzej, Krupińska Urszula, Kubiak Krzysztof, Musielak Ryszard, Mysior Stanisław, Nowak-Karlińska Małgorzata, Pilarczyk Ewa, Rożek Arkadiusz, Szymański Maciej, Szymczak Wojciech.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.