Jeżyce z kulturą!


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Jeżyce z kulturą!
Skrócony opis projektu
Cykl całorocznych wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych na Jeżycach w przestrzeni miejskiej.
Opis projektu
Z miłości do Jeżyc powstał pomysł na realizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych właśnie na Jeżycach. Projekt zakłada realizacja całorocznych, cyklicznych wydarzeń artystycznych i kulturalnych w przestrzeni dzielnicy Jeżyce.
Miejscami realizacji wydarzeń będą skwery, podwórka, ogródki, parki, place zabaw, Stare Zoo, szkoły, przedszkola, dostępne lokale, sale i przestrzenie warsztatowe. Współpraca z mieszkańcami, osobami zaangażowanymi w życie dzielnicy czy przedsiębiorcami pozwoli na skuteczną promocję cyklu, wpłynie też pozytywnie na popularność i znaczenie dzielnicy, która ma szansę stać się wizytówką Poznania. Z zaangażowaniem artystów – muzyków, aktorów, performerów, malarzy, pisarzy realizowane będą: koncerty, spektakle, kino plenerowe, wystawy, jam session, spotkania autorskie, warsztaty teatralne (aktorskie, lalkarskie), filmowe, designu, rysunku (architektura Jeżyc), warsztaty fotograficzne, malarskie, plastyczne, warsztaty z field recordingu, warsztaty taneczne i potańcówki (folk, swing, tango), warsztaty śpiewu ( ludowego, jazzowego i rozrywkowego) czy warsztaty kulinarne. Wszystkie wydarzenia dla uczestników będą darmowe i ogólnodostępne. Na warsztaty będą obowiązywały zapisy z limitowaną liczbą uczestników. Imprezy będą adresowane do wszystkich mieszkańców Jeżyc, ale również wszystkich poznaniaków i turystów. Program będzie dopasowany do potrzeb różnych grup społecznych, pojawią się atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Część wydarzeń będzie aktywizowała mieszkańców Jeżyc zwłaszcza w wymiarze międzypokoleniowym (opowiadanie opowieści, pisanie tekstów, robótki ręczne, przypominanie starych zawodów, muzykowanie z zachowaniem szacunku do historii i tradycji dzielnicy i jej mieszkańców etc.)
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rejon ulic. Bukowska, Polna, Staszica, Słowackiego, Dąbrowskiego, Zwierzyniecka, Jeżycka, Poznańska, Plac Asnyka, Jackowskiego, Wawrzyniaka, Mickiewicza, Kościelna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt obejmuje zarówno wydarzenia plenerowe (place, skwery, parki, podwórka) oraz w różnego rodzaju obiektach zamkniętych (szkoły, przedszkola, kluby, domy kultury, restauracje)
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą różne grupy społeczne i wiekowe. Wydarzenia są przeznaczone dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a w szczególności seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami czy osób z niższym statusem majątkowym.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt będzie skupiał różnych twórców i artystów zarówno lokalnych jak i zaproszonych gości. Projekt pozwoli na większą aktywizację mieszkańców i samych poznaniaków oraz stanie się atrakcją dla turystów. Będzie to jedyny w swoim rodzaju cykl wydarzeń skupionych w jednej dzielnicy w różnych lokalizacjach i tym samym w różnych przestrzeniach miejskich.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt zakłada realizację wydarzeń w różnych lokalizacjach. Część z nich będzie dopasowana do osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych. Do takich wydarzeń należą koncerty, warsztaty, spotkania, pokazy filmowe realizowane na jeżyckich podwórkach, w parkach i skwerach lub w budynkach (np. szkolnych) na parterze.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Gaże dla artystów (12 koncertów, 6 spektakli teatralnych, 4 pokazy kina plenerowego, 5 wystaw, 12 jam session, 6 spotkań autorskich, 2 warsztaty aktorskie, 2 warsztaty lalkarskie, 1 warsztat filmowy, designu, rysunku, fotograficzny i z field recordingu, 4 warsztaty plastyczne, 3 warsztaty taneczne, 12 potańcówek, 6 warsztatów śpiewu, 12 warsztatów kulinarnych) 173 000
Koordynacja i promocja wydarzeń 33 700
Archiwizacja (audio, video, media) 22 400
Obsługa techniczna (m.in. nagłośnienie, oświetlenie, realizacja) 59 600
Obsługa księgowa 16 950
Administracja i wypożyczenie sprzętu 41 700
SUMA: 347 350
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Malwina Paszek
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kultury pozytywnie opiniuje projekt. Możliwość realizacji projektu została także zarekomendowana przez Estradę Poznańską.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Izabela Jarczyk - Kierownik Działu Produkcji i Programu w Estradzie Poznańskiej, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 347 350 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 347 350 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Jeżyce na sesji w dniu 8 października 2020 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.