Bezpiecznie na Brzechwy-pieszo i rowerem


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Bezpiecznie na Brzechwy-pieszo i rowerem
Skrócony opis projektu
Wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. J.Brzechwy-odcinek ul. K.Makuszyńskiego-Leśnych Skrzatów.
Opis projektu
Projekt ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszym, rowerzystom, kierowcom pojazdów oraz mieszkańcom posesji położonych przy ul. J. Brzechwy oraz dokończenie inwestycji rozpoczętej w 2020 roku ze środków Rady Osiedla Ławica.
Projekt przewiduje budowę chodnika i ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 500 m wzdłuż ul. J. Brzechwy w miejsce istniejącego chodnika wykonanego z betonowych płyt, które są poważnie uszkodzone, na odcinku od skrzyżowania ul. J. Brzechwy/K. Makuszyńskiego do skrzyżowania ul. J. Brzechwy/Leśnych Skrzatów/Strzegomska.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. J. Brzechwy – odcinek od skrzyżowania ul. J. Brzechwy/K. Makuszyńskiego do skrzyżowania ul. J.Brzechwy/Leśnych Skrzatów/Strzegomska.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ul. J. Brzechwy stanowi ważny element sieci komunikacyjnej w Zachodniej części Poznania będąc drogą dojazdową do ul. Bukowskiej, lotniska na Ławicy, ul. Złotowskiej oraz ul. Marcelińskiej. Ulica jest także częścią siatki dróg dojazdowych do ościennych gmin: Skórzewa, Przeźmierowa, Dopiewa, Wysogotowa, Tarnowa Podgórnego.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, w szczególności Osiedla Ławica i okolic, mieszkańcy posesji położonych przy ul. J. Brzechwy, piesi, rowerzyści poruszający się w stronę centrum miasta Poznania oraz ościennych gmin, kierowcy pojazdów, w tym autobusów komunikacji miejskiej, poruszający się wzdłuż ul. J. Brzechwy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ulica J. Brzechwy stanowiąc jedną z głównych ulic osiedla Ławica jest bardzo intensywnie uczęszczaną przez pieszych. Wzdłuż ulicy poruszają się również liczni rowerzyści w kierunku centrum miasta, jak również w kierunku gmin ościennych. Ulica jest ponadto częścią dróg dojazdowych do ul. Bukowskiej, lotniska na Ławicy, ul. Złotowskiej oraz ul. Marcelińskiej w związku z tym odbywa się na niej wzmożony ruch samochodowy. Dlatego niezmiernie ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w tym rejonie.
Uszkodzona nawierzchnia chodnika na odcinku ul. K.Makuszyńskiego-Leśnych Skrzatów wykonana z betonowych płyt, będących w bardzo złym stanie technicznym, stwarza niebezpieczeństwo dla poruszania się pieszych i rowerzystów oraz osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
W 2020 roku została wykonana przez Radę Osiedla Ławica inwestycja polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Szecherezady-K.Makuszyńskiego. Rada Osiedla nie posiada środków finansowych na dokończenie inwestycji na odcinku ul. K.Makuszyńskiego-Leśnych Skrzatów. Wykonanie tej inwestycji znacząco podniesie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu w ul. J.Brzechwy.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Zgodność projektu z projektowaniem uniwersalnym wynika z treści projektu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Konieczność opracowania projektu inwestycji, dokonania uzgodnień i realizacji inwestycji 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dawid Brodziak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 07.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zaopiniowany pozytywnie do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt poprawia bezpieczeństwo mieszkańców jeżdżących na rowerze po Osiedlu.
  Zespół Obradował w składzie: Mieczysław Bittner Maciej Ciborski Urszula Kobiałka Bartosz Paupa Uchwała Rady Osiedla XVI/87/III/2020
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.