Ogród sensoryczny na Grunwaldzie


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Ogród sensoryczny na Grunwaldzie
Skrócony opis projektu
Stworzenie ogrodu niewykluczającego nikogo - dla wszystkich, by Grunwald znów był zielonym osiedlem.
Opis projektu
Ogrody sensoryczne to tzw. kompleksy ogrodów tak zaprojektowane, aby w sposób zintensyfikowany i celowy oddziaływać na zmysły pozawzrokowe. Wchodząc w taką przestrzeń będziemy mogli wykorzystać nie tylko zmysł wzroku i powonienia, ale także dotyku, smaku i słuchu. Przestrzeń w ogrodzie będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych w tym także dla osób niewidomych. Tak przygotowane miejsce będzie dostępne dla każdego. W ogrodzie pojawią się kwiaty, owoce i warzywa oraz trawy i krzewy ozdobne. Ogród będzie nie tylko miejscem wypoczynku i zebrania energii, ale także skarbnicą wiedzy o roślinach. Przedsięwzięcie obok przygotowania infrastruktury, nasadzeń i oznaczeń będzie w sobie zawierać prowadzenie warsztatów dla uczniów i mieszkańców miasta na temat pielęgnacji roślin i ich praktycznego zastosowania. Część ogrodu będzie przeznaczona do kolektywnej uprawy roślin jadalnych, dzięki czemu projekt będzie miał także charakter integrujący lokalną społeczność. Opisy roślin będą wzbogacone o nakładkę w języku Braille'a. Chodnik poprowadzony wzdłuż ogrodu będzie wygodnym korytarzem komunikacyjnym dla osób na wózkach inwalidzkich i z wózkami dziecięcymi. W części ogrodu ulokowana będzie tzw. ścieżka sensoryczna, czyli pola o zróżnicowanej fakturze stworzone z różnorodnych materiałów. Taka ścieżka oprócz wrażeń estetycznych pomaga kształtować wyobraźnię poznawczą u dzieci. Projekt zakłada także przygotowanie podłoża oraz modernizacje płotu. Wdrożenie specjalnego systemu pozwoli na zagospodarowanie wody deszczowej do podlewania roślin, co znacznie obniży koszty utrzymania ogrodu i pozytywnie wpłynie na środowisko. Projekt będzie wzbogacony o technologię Internetu Rzeczy (IoT - ang. internet of things) dzięki czemu ogród będzie można monitorować, zdalnie sterować oraz prowadzić w nim badania przyrodnicze i społeczne na temat rozwoju roślin i relacji międzyludzkich. Przestrzeń towarzyszącą zajmą urządzenia zabawowe i sprzęty do ćwiczeń na powietrzu tak by zielona przestrzeń pomogła zintegrować maksymalnie różnorodne grupy mieszkańców.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Promyk/Płomienna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren przy szkole podstawowej nr 91 w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkanki i mieszkańcy Poznania, turyści, uczniowie szkół, rodziny z dziećmi, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Osiedle na którym projekt miałby być realizowany zostało uznane Uchwałą Rady Miasta z 22.11.2016r. za obszar zdegradowany, wymagający wdrożenia procesów rewitalizacyjnych. Duże zagęszczenie mieszkańców w okolicy sprawia, że komfort zamieszkania jest niski. Jego podwyższenie może nastąpić przez stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Powstanie ogrodu sensorycznego wpisuje się w pełni w obszar rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni. Utworzenie miejsca zielonego o potencjale nie tylko rekreacyjnym, ale także edukacyjnym i poznawczym, to byłaby nowa jakość dla mieszkańców blokowisk.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest wprost dedykowany osobą z niepełnosprawnościami, osobą poruszającym się na wózkach lub prowadzących wózki dziecięce. Przestrzeń będzie dostosowana do osób o różnych potrzebach w tym także dla osób niewidzących lub słabowidzących.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie podłoża, rozbudowa nasadzenia roślin i czynności pielęgnacyjne dla drzew, krzewów 90 000
Mała architektura ogrodowa, urządzenia zabawowe i przyrządy do ćwiczeń 130 000
Infrastruktura komunikacyjna, system gospodarowania wody deszczowej i podlewania oraz modernizacja ogrodzenia i system IoT 150 000
Warsztaty edukacyjne i integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 100 000
SUMA: 470 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Plansza 1 PLANSZA1 sp_aszczona.jpg
Plansza 2 PLANSZA 2 sp_aszczona.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Kosicki
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez zarządcę terenu Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 21.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 470 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 470 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ wpisuje się przede wszystkim w działania kształtujące i podnoszące świadomość ekologiczną, a także w zielono-błękitną infrastrukturę przestrzeni miejskiej. Dodatkowo w pełni wpisuje się w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o.Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 90% dla nowobudowanych obiektów zieleni? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Ciekawy i potrzebny projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Ewa Jerszyńska Alina Wojtkowiak Aleksandra Woźniak Maksymilian Jòźwiak Lidia Burzyńska Hanna Moczko Łukasz Koperski Zdzisław Dopierała Piotr Jòzefiak Paweł Michalski Mikołaj Maśliński Anna Gajewska Przemysław Łoziński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.