Kulturalne lato na Dębcu 2021


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Kulturalne lato na Dębcu 2021
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu działań kulturalnych na Dębcu w miesiącach wakacyjnych w 2021r.
Opis projektu
Program zakłada przeprowadzenie szeregu działań kulturalnych w miesiącach wakacyjnych w 2021r. Miejscem inicjatywy mogłyby być budynki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu przy ulicy Łozowej. Proponowane inicjatywy:

1) Kino letnie:
Kina plenerowe od kilku lat cieszą się dużą popularnością. Dziedziniec Zespołu Szkolno-Przedszkolnego umożliwia rozstawienia ekranu, projektora filmowego oraz zapewnienie miejsca dla licznej publiczności. Nieco zamknięty charakter dziedzińca (zabudowa Szkoły w kształcie podkowy) pozwala jednocześnie odciąć widzów od ruchu ulicznego. Nie bez znaczenia jest fakt, że kino na świeżym powietrzu w czasach pandemii koronawirusa jest znacznie bezpieczniejsze niż zamknięte sale kinowe. Obieg świeżego powietrza zmniejsza ryzyko zakażenia, a brak sztywnej infrastruktury audytorium pozwala na rozmieszczenie się publiczności z zachowaniem odpowiedniego dystansu.
Ta część zadania zakłada zakup/wynajęcie infrastruktury technicznej kina plenerowego i zapewnienie około 5 seansów w odstępach dwutygodniowych. Pierwszy seans pod koniec czerwca (Noc Świętojańska?) oraz po dwa seanse w lipcu i sierpniu.

2) Koncerty:
W ramach inicjatywy kulturalnej, proponuje się także organizację jednego lub dwóch koncertów muzycznych, na które wstęp byłby wolny. Miejscem koncertów mógłby być, tak jak w przypadku kina letniego, dziedziniec Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Finansowaniu w ramach projektu podlegałby wynajem sceny, sprzętu nagłaśniającego oraz ekipy technicznej. Dodatkowo założone mogłoby być niewielkie honorarium na artystów.

3) Mural na ścianie Szkoły
Murale są malowidłami wielkoformatowymi wykonywanymi na ścianach budynków i budowli. Czynią przestrzeń publiczną ciekawszą, wzbudzają zainteresowanie.
W ramach tej części zadania, zakłada się wykorzystanie jednej z dwóch „ślepych” ścian Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – od strony skrzyżowania ulic Łozowej z Racjonalizatorów lub od strony skrzyżowania ulic Łozowej z Kasztanową. Namalowanie muralu stanowiłoby pamiątką po inicjatywie „Kulturalne lato na Dębcu 2021”.
Proponuje się, aby mural wykonany był w nurcie realizmu magicznego będącego formą surrealizmu. W dziedzinie literatury ten kierunek można odnaleźć w twórczości Olgi Tokarczuk, m.in. w książce Prawiek i inne czasy.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Łozowa 77

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zespoł Szkolno-Przedszkolny nr 2
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu byliby mieszkańcy osiedla Zielony Dębiec oraz sąsiednich osiedli (szczególnie Świerczewo, Górczyn, czy Wilda). Bardzo dobre skomunikowanie proponowanej lokalizacji nie ogranicza odbiorców jedynie do okolicznych mieszkańców.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dębiec jest osiedlem typowo mieszkalnym, gdzie większość zabudowy to budynki mieszkalne wielorodzinne. Osiedle liczy kilkanaście tysięcy mieszkańców. W sferze kultury (także tej rozumianej masowo) dzieje się tu jednak niewiele. Nie brakuje co prawda inicjatyw sąsiedzkich, czy takich, które integrują określone grupy społeczne (np. seniorów), ale nie ma na Dębcu miejsca spotkań dla większej liczby mieszkańców. Dziedziniec Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ulicy łozowej 77 wydaje się idealnym miejscem na tego typu inicjatywy.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Dziedziniec Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ulicy Łozowej 77 nie ma barier architektonicznych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Mural 60 000
Kino letnie [5 seansów] 5*6 000 zł 30 000
Koncert 40 000
materiały promocyjne 5 000
remont elewacji, na której miałby znaeaźć się mural 40 000
SUMA: 175 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Kulturalne lato na Dębcu PBO 2021 - Kulturalne lato na D_bcu 2021.jpg
Zgoda dyrektora szkoły Zgoda dyrektora.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Tomasz Przybył
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt otrzymał pozytywną rekomendację ze strony Wydziału Kultury oraz Estrady Poznańskiej zarówno pod kątem merytorycznym oraz finansowym. Wszystkie uwagi dotyczące doprecyzowania wniosku zostały skonsultowane i przyjęte przez wnioskodawcę.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Izabela Jarczyk - Kierownik Działu Produkcji i Programu w Estradzie Poznańskiej, Piotr Libicki - Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 175 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 175 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 175 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 205 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Anna Bartz-Ciesielska, Agnieszka Ciba, Mateusz Hoppe, Krzysztof Kempski, Anna Kmiećkowiak, Robert Mielcarek, Piotr Mleczak, Tomasz Przybył, Piotr Ratajczak, Piotr Szczepaniak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.