Bezpieczny pieszy na Ostrowskiej


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Bezpieczny pieszy na Ostrowskiej
Skrócony opis projektu
Budowa chodnika w ciągu ul. Ostrowskiej na odcinku wiadukt nad A2 – Ustrzycka.
Opis projektu
Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych w południowej i południowo - wschodniej części Poznania. Budowa chodnika w ciągu ul. Ostrowskiej na odcinku wiadukt nad autostradą A2 – Ustrzycka będzie uzupełnieniem brakującego fragmentu ciągu pieszego. Umożliwi połączenie z istniejącą ścieżką dla pieszych wzdłuż ul. Ostrowskiej na odcinku Ługańska – Ustrzycka z istniejącym chodnikiem na odcinku Tarnowska – wiadukt nad A2. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż ZDM posiada kompletną dokumentację projektową na budowę wnioskowanego fragmentu chodnika. Wykonanie ciągu pieszego na wspomnianym odcinku umożliwi tym samym połączenie dwóch osiedli: Szczepankowo - Spławie - Krzesinki oraz Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo. Ulica Ostrowska jest drogą o bardzo dużym natężeniu ruchu samochodów zarówno osobowych jak i ciężarowych. Ruch ten znacznie przyczynia się do powstawania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pieszych jak i rowerzystów podążających do szkoły, pracy, domu, na przystanek autobusowy, do kościoła, czy na cmentarz. Budowa chodnika umożliwi połączenie Krzesinek z Spławiem i Szczepankowem - "centrum" Osiedla, gdzie znajdują się przychodnie lekarskie, apteki, większość osiedlowych sklepików, przedszkole, dalej przez rondo Szczepankowo im. Mycielskich wiaduktem Franowo i ciągiem pieszo - rowerowym z w/w wiaduktu z Ratajami (Maltą), centrum miasta. W drugim kierunku przez istniejący ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Tarnowskiej z ZSO 2 w Poznaniu, stacją PKP Poznań - Krzesiny, kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej - wybudowanym w stylu norweskim na sąsiednim Osiedlu Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo, co znacznie zwiększy poziom bezpieczeństwo dla uczestników ruchu - zarówno pieszego jak i kołowego.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Ostrowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ul. Ostrowska pomiędzy wiaduktem nad A2 a ul. Ustrzycką
Potencjalni odbiorcy projektu
Chodnik będzie służyć mieszkańcom przede wszystkim mieszkańcom osiedli Szczepankowo– Spławie–Krzesinki oraz Krzesiny–Pokrzywno–Garaszewo. Skorzystają również osoby spoza Osiedla SSK, pracujące w tym rejonie, dojeżdżające do miejsca pracy komunikacją miejską. Na budowie chodnika skorzysta Miasto, które zgodnie z swoją strategią rozwoju stawia na bezpieczeństwo, propagowanie sportu i zdrowego trybu życia.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ulica Ostrowska jest drogą o dużym natężeniu ruchu samochodowego. Przy ulicy mają siedziby firmy zajmujące się m.in.: handlem, transportem, gastronomią co powoduje zwiększenie natężenia ruchu samochodów ciężarowych i osobowych. Należy zwrócić uwagę, iż wzdłuż ulicy rosną krzaki, które wyrastają na ulicę uniemożliwiając zejście pieszym na pobocze w przypadku niebezpieczeństwa. Budowa w/w chodnika znacznie zwiększy bezpieczeństwo pieszych uczęszczających tą ulicą np.: młodzieży do ZSO nr 2 przy ulicy Tarnowskiej, ludzi starszych podążających do kościoła w Spławiu, osób pracujących w tym rejonie miasta korzystających z komunikacji miejskiej oraz prowadzących zdrowy tryb życia poprzez uprawianie sportu. Połączy istniejące już ciągi dla pieszych wzdłuż ulic: Szczepankowo, Gospodarska, Spławie z ścieżką wciągu ulicy Tarnowskiej. Przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Należy zaznaczyć, iż na wnioskowany odcinek chodnika ZDM posiada gotowy projekt budowlany. Nowy odcinek chodnika może uatrakcyjnić osiedle - mieszkańcy innych osiedli i przyjezdni z innych miejscowości będą mogli w bezpieczny sposób poznać te okolice.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Na wnioskowany chodnik istnieje projekt budowlany uwzględniający m.in.: przejścia dla pieszych, obniżone krawężniki w miejscach skrzyżowań oraz wjazdów na posesje. Dzięki tym rozwiązaniom osoby z niepełnosprawnościami, małe dzieci bez problemu będą mogły z niego korzystać. Poprawi się znacznie bezpieczeństwo pieszych użytkowników ul. Ostrowskiej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Chodnik z kostki brukowej o długość 900 m i szer. 2 m wzdłuż ul. Ostrowskiej. Minus 10 istniejących utwardzonych wjazdów na posesje, które proponuję pozostawić i powiązać z budowanym chodnikiem - łącznie ok. 60 m . Do realizacji pozostanie 840 m chodnika o szer. 2 m . Odpowiednie oznakowanie pionowe. 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Ostrowska skrzyżowanie z ul. Chrzanowską w kierunku wiaduktu nad A2 Ostrowska skrzy_owanie z Chrzanowsk_ w kierunku A2.jpg
ul. Ostrowska widok w kierunku ul. Ustrzyckiej Ostrowska widok w kierunku Ustrzyckiej.jpg
Wnioskowany odcinek chodnika w ciągu ul. Ostrowskiej Wnioskowany odcinek chodnika w ci_gu ul. Ostrowskiej.jpg
Wnioskowany odcinek chodnika w porównaniu z istniejącymi chodnikami i drogami rowerowymi istniejącymi na terenie osiedli SSK i KPG Wnioskowany odcinek chodnika w por_wnaniu z istniej_cymi chodnikami i _cie_kami pieszorowerowymi na terenie Osiedli SSK i KPG.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marek Paczkowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 06.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zaopiniowany pozytywnie do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Radni obecni na sesji w dniu 6.10.2020
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.