Rynek Śródecki - 790 lat Poznania


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Rynek Śródecki - 790 lat Poznania
Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy ożywienia miejsca po dawnym Rynku na Śródce jako atrakcji funkcjonalnej i wizualnej.
Opis projektu
Projekt „RYNEK ŚRÓDECKI - 790 lat POZNANIA” będzie realizował potrzebę zaznaczenia w przestrzeni miasta obecności dawnego Rynku Śródeckiego w formie linearnej i żywej czyli części targu z straganami dla produktów regionalnych.
Zaznaczenie w przestrzeni będzie dokonane za pomocą naniesienia na płaszczyznę jezdni, chodnika i torowiska, czerwonej linii zaznaczającej przebieg dawnej zabudowy Rynku Śródeckiego. Dla zaznaczenia narożników dawnej zabudowy stworzono dwa elementy wizualne: a) kompozycję artystyczną „kamieniczki Rynku Śródeckiego” upamiętniającą 790 lat lokacji najstarszego miasta Śródka, którego teren znajduje się obecnie w granicach współczesnego Poznania (w miejscu skweru na narożniku z dawną ulicą Cybińską), b) obelisk artystyczny w miejscu narożnika z ulicą Katrzynki.
Część „żywa”, zorganizowania 2-3 miejsc pod oryginalne stragany, na ekspozycję i sprzedaż produktów regionalnych dotyczy, wykonania nowej nawierzchni (zamiast „trylinki”) w ocalałym fragmencie płaszczyzny dawnego Rynku i usytuowania miejsc do odpoczynku i siedzenia. W miejscu przebiegu ulicy Katarzynki ( w sąsiedztwie dworca autobusowego) będzie chodnik, szpaler drzew prowadzący w stronę Cybiny oraz ławeczki. W czterech narożnikach dawnego Rynku, umieszczone będą tablice informujące o lokacji miasta Śródka i opisie elementów składających się na funkcjonalne i artystyczne zaznaczenie przestrzeń dawnego Rynku. Realizacja projektu stworzy atrakcyjne funkcjonalno-wizualne miejsce zarówno dla mieszkańców jak i licznych turystów .
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rynek Śródecki, ul. Wyszyńskiego, fragment przy dworcu autobusowym rondo Śródka.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

-
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami będą zarówno mieszkańcy jak i liczna grupa turystów odwiedzających Śródkę i „Trakt Królewski”.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zaniedbane przestrzenie w rejonie Śródki wymagają uporządkowania i nadania im znaczenia. Dawny Rynek Śródecki istniał do około 1968 roku gdy podczas budowy trasy obecnej ul. Wyszyńskiego zburzono zabudowę i zlikwidowano tradycyjne targowisko. Początki miasta Poznania są umiejscowione na Śródce : tu dokonano pierwszej lokacji w 1231 roku, ze Śródki przeniesiono rzemieślników aby zasilić lokowany w 1253 roku, na lewym brzegu Warty Poznań. Wzrastająca atrakcyjność Śródki wymaga aby tworzyć nowe elementy miejsca, opowiadające jego historię a jednocześnie stanowiące żywe elementy funkcjonalne. Projekt pt. „RYNEK ŚRÓDECKI - 790 lat POZNANIA”, odnosi się do poznawania mało znanych elementów z historii miasta, które w toku przemian przestrzennych zniknęły z powierzchni, przywraca jednocześnie widzialne elementy-znaki w formie współczesnych form przestrzennych, artystyczno-funkcjonalnych.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Realizacja projektu jest ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców, turystów, osób z niepełnosprawnościami , przychodzących i przyjeżdżających do Poznania i zwiedzających.
Jest to wzmocnienie atrakcyjności miejsca i miasta.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Czerwona linia dawnej zabudowy rynku 15 000
Stragany, nowa posadzka fragmentu Rynku Śródeckiego oraz instalacja artystyczna "Kamieniczki Rynku" 350 000
Ławeczki przy Rynku Śródeckim
Stylowe oświetlenie przy Rynku Śródeckim
65 000
Obelisk na skrzyżowaniu ul. Katarzynki, i Rynku Śródeckiego 120 000
Tablice informacyjne interaktywne 200 000
Nieprzewidziane wydatki – lub ewentualne zmiany w projekcie na nowsze lub droższe rozwiązania. 250 000
SUMA: 1 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 125 000
Dodatkowe załączniki
Wizualizacja rys- BUD_ET OBYWATELSKI - RYNEK _R_DECKI 2020.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Radosław Barek
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez zarządcę terenu Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 21.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Realizacja zadania wymaga opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych oraz realizacji w terenie. Konieczne będzie również przeprowadzenie długotrwałych uzgodnień m. in. z Konserwatorem Zabytków. Realizacja zadania w ciągu roku nie jest możliwa. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIX/510/VIII/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Zadanie przekracza okres realizacji w ramach roku budżetowego - par. 2, ust. 12, pkt 3).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 125 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.