Bezpieczny pieszy na Ostrowskiej w Krzesinkach


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Bezpieczny pieszy na Ostrowskiej w Krzesinkach
Skrócony opis projektu
Przebudowa wąskiego chodnika w ciągu ul. Ostrowskiej na odcinku pomiędzy ulicami Tarnowską a Zawiertowską.
Opis projektu
Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych w południowej i południowo - wschodniej części Poznania. Przebudowa istniejącego, wąskiego - o szerokości ok. 1m chodnika w ciągu ul. Ostrowskiej pomiędzy ulicami Tarnowską a Zawiertowską będzie dostosowaniem istniejącej ścieżki do ogólnie przyjętych standardów. Nawiąże szerokością do chodników wybudowanych wcześniej w ramach poprzednich edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Zostaną obniżone krawężniki na skrzyżowaniach z w/w ulicami. Należy zaznaczyć, iż ZDM posiada kompletną dokumentację projektową na modernizację wnioskowanego fragmentu chodnika. Ulica Ostrowska jest drogą o bardzo dużym natężeniu ruchu samochodów zarówno osobowych jak i ciężarowych. Ruch ten znacznie przyczynia się do powstawania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pieszych jak i rowerzystów podążających do szkoły, pracy, domu, na przystanek autobusowy. Poszerzenie chodnika znacznie poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z niego. Umożliwi w bezpieczny sposób minąć się użytkownikom zmierzającym np.: na przystanek autobusowy "Tarnowska", do i z szkoły, pracy.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Ostrowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ul. Ostrowska pomiędzy ulicami Tarnowska a Zawiertowska
Potencjalni odbiorcy projektu
Chodnik będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom osiedla Szczepankowo – Spławie – Krzesinki, osobom dojeżdżającym komunikacją miejską do miejsca pracy. Na modernizacji chodnika skorzysta Miasto, które zgodnie z swoją strategią rozwoju stawia na bezpieczeństwo, propagowanie sportu i zdrowego trybu życia.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ulica Ostrowska jest drogą o dużym natężeniu ruchu samochodowego. Przy ulicy mają siedziby firmy zajmujące się m.in.: handlem, transportem, gastronomią co powoduje zwiększenie natężenia ruchu samochodów ciężarowych i osobowych. W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku utrudnień w przejeździe na autostradzie A2 (w rejonie węzła Krzesiny) lub na drodze ekspresowej S11 ul. Ostrowska staje się jedną z dróg alternatywnych, którą kierowcy omijają korki na wspomnianych trasach.
Modernizacja w/w chodnika znacznie zwiększy bezpieczeństwo pieszych uczęszczających tą ulicą np.: młodzieży do szkoły, osób korzystających z komunikacji miejskiej w dojściu do przystanku autobusowego i z niego powrotu. Przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Należy zaznaczyć, iż na wnioskowany odcinek chodnika ZDM posiada gotowy projekt budowlany.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Na modernizację chodnika istnieje dokumentacja projektowa uwzględniająca m.in.: przejścia dla pieszych, obniżone krawężniki w miejscach skrzyżowań, także w istniejących, już chodnikach. Dzięki tym rozwiązaniom osoby z niepełnosprawnościami, małe dzieci bez problemu będą mogły z niego korzystać. Poprawi znacznie się ergonomia i bezpieczeństwo osób korzystających z chodnika.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Chodnik z kostki brukowej o długość 100 m i szer. 2 m wzdłuż ul. Ostrowskiej. Odpowiednie oznakowanie pionowe oraz poziome. 70 000
SUMA: 70 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Ostrowska skrzyżowanie z ul. Zawiertyowską - kierunek ul. Tarnowskiej Zawiertowska a Ostrowska.jpg
Mapka ilustrująca miejsce modernizacji chodnika Wnioskowany odcinek chodnika w ul. Ostrowskiej.jpg
Ostrowska skrzyżowanie z ul. Zawiertyowską widok w kierunku ul. Tarnowskiej Ostrowska.jpg
Ostrowska skrzyżowanie z ul. Zawiertyowską widok w kierunku ul. Świątniczki Skrzy_owanie ul. Ostrowskiej z Zawiertowsk_.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marek Paczkowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 06.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zaopiniowany pozytywnie do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 70 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Radni obecni na sesji w dniu 6.10.2020
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.