Z aplikacją po Wartostradzie


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Z aplikacją po Wartostradzie
Skrócony opis projektu
Aplikacja mobilna z nawigacją i przewodnikiem po atrakcjach wokół Wartostrady.
Opis projektu
Projekt klasy SMART CITY obejmuje przygotowanie i udostępnienie aplikacji mobilnej dla telefonów komórkowych, która dostarczy informacji przemieszczającym się po Wartostradzie. Aplikacja na telefony z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi zapewni na podstawie odczytu sygnału GPS aktualne dla miejsca znajdowania się użytkownika informacje o atrakcjach w okolicy najbliższego zjazdu. Aplikacja zapewni informacje nawigacyjne na rozjazdach i skrzyżowaniach. Oprogramowanie komplementarne dla aplikacji SmartCity Poznań dostarczy informacji graficznych, tekstowych oraz dźwiękowych przygotowanych we współpracy z odpowiednimi Radami Osiedli. Strona graficzna będzie zgodna z identyfikacją wizualną opracowywaną dla osiedli (projekt Fyrtle). Informacje dźwiękowe będą przygotowane przez profesjonalistów z wykorzystaniem charakterystycznego dla miasta słownictwa i form językowych. W ramach promocji aplikacji na całej długości Wartostrady, przy obiektach małej architektury, umieszczone zostaną etykiety informujące o aplikacji wraz z linkiem ułatwiającym instalację (kod QR).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zgodnie z przebiegiem Wartostrady.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Nie dotyczy
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy i odwiedzający miasto korzystający z Wartostrady i okolicznych atrakcji użytkownicy smartfonów.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt uzupełnia, w sposób ekologiczny i nowoczesny, brak jakiegokolwkiek oznakowania informacyjnego na całej długości Wartostrady.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Aplikacja będzie zgodna ze standardami dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - WCAG 2.0.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Promocja aplikacji. 100 000
Zaprojektowania, zbudowanie, wdrożenie i nadzór autorski aplikacji. 900 000
Przygotowanie materiałów dźwiękowych i graficznych. 200 000
SUMA: 1 200 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Andrzej Rybicki
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie BKPiRM popiera pomysł realizacji projektu z uwagi na fakt, że jest stanowi on ciekawe uzupełnienie istniejącej infrastruktury ścieżki Wartostrady o dodatkowe informacje w zakresie atrakcji turystycznych, czy wskazówek nawigacyjnych.
  Zespół Obradował w składzie: Ewa Siwińska - Oddział ds. Projektów i Funduszy Europejskich BKPiRM Piotr Izydorski - Oddział ds. Projektów Śródmiejskich
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 400 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.