Cała wuchta zieleni dla Jeżyc!


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Cała wuchta zieleni dla Jeżyc!
Skrócony opis projektu
Skwery przy Galla i Sienkiewicza, dęby przy Jeżyckiej, łąki przy Długosza, zieleńce przy szkołach.
Opis projektu
Nowego Parku Sołackiego na Jeżycach nie będzie, ale są rzeczy, o które jesteśmy w stanie zadbać. Oto pięć konkretnych, wykonalnych działań, które zazielenią Jeżyce:
(1) Skwer przy skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z Gajową i Kochanowskiego: obecnie - kilkaset metrów kwadratowych asfaltu. Auta i tak nie mogą już tam parkować, bo na skrzyżowaniu jest to zabronione. Dlatego opracowano dla tego obszaru projekt przepięknego skweru (zał. 1 i https://tinyurl.com/sienkiewiczagajowa), zakładający posadzenie dwóch dużych drzew (klon i platan), 283 krzewy i byliny oraz 570 tulipanów, wraz z małą architekturą i nową nawierzchnią. Zrealizujmy go!
(2) Skwer przy skrzyżowaniu ul. Galla i Kassyusza: niemal identyczny przypadek - setki metrów marnującego się asfaltu na ulicy o znikomym ruchu samochodowym (zał. 2/3). Dla tego obszaru wniosek zakłada wykonanie i wdrożenie projektu analogicznego do tego opisanego powyżej.
(3) Nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż granicy terenu Szkoły nr 23 przy ul. Jeżyckiej wraz z mini-skwerem: ul. Poznańska i Jeżycka to gorące patelnie pozbawione niemal jakichkolwiek drzew. W tym roku pojawi się na nich zieleń niska, ale jest jedno miejsce, w którym przy Jeżyckiej mogłyby zakwitnąć ogromne drzewa, nawet dęby: to teren leżący po obu stronach płotu SP nr 23 (zał. 4).
(4) Założenie łąki kwietnej oraz nasadzenia drzew wzdłuż budynków przy ul. Długosza: mało zostało Jeżycom miejskich terenów, które tak idealnie nadają się na szpaler drzew oraz łąkę kwietną, jak mające prawie 10m szerokości trawniki, ciągnące się wzdłuż ul. Długosza (zał. 5)! Duża bliskość do budynków mieszkalnych sprawia, że wykluczone są tu zabudowa lub parkingi. Łąki kwietne i nowe drzewa zwiększyłyby komfort zamieszkiwania i nadały ulicy uroku.
(5) Zadbane drzewa i zieleńce przy szkołach podstawowych nr 36 i 71: wielkie rezerwy zieleni rosną przy szkołach, ale brakuje środków na jej utrzymanie, tak że niektórym drzewom zagraża nawet wycinka. Potrzebna jest im pilna pielęgnacja (zał. 6/7).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Galla Anonima, Sienkiewicza, Jeżycka, Długosza, Słowackiego, Przybyszewskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obszary znajdujące się przy szeregu jeżyckich ulic (zob. numery działek w uzasadnieniu) oraz na terenie szkół podstawowych nr 36 i 71
Potencjalni odbiorcy projektu
Ponieważ zieleń pojawi się w sześciu różnych miejscach, odbiorcy to ogromna część mieszkańców Jeżyc oraz innych osób korzystających z jeżyckich ulic, a także uczniowie i nauczyciele trzech jeżyckich szkół podstawowych, ponieważ część projektu dotyczy każdej z nich
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Oprócz nowych kwartałów mieszkaniowych i morza asfaltu potrzebujemy też zielonych przestrzeni między budynkami. Ponieważ Jeżyce mają bardzo zwartą zabudowę, idealnym rozwiązaniem są liczne lokalne skwery i malutkie parki. Jeżyce spierają się o różne rzeczy: raz o samochody, innego dnia o rowery, jeszcze innego o wieczorny hałas z knajp albo nocne huki z licznych placów budowy. Ale jest coś, co większość z nas łączy: troska o zieleń.

Wszystkie wskazane tereny to tereny miejskie:
(1) Miejsce na skwer przy skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z Gajową i Kochanowskiego - działki 49/5, 49/6, 49/7
(2) Miejsce na skwer przy skrzyżowaniu ul. Galla i Kassyusza - działki 29/1, 29/3, 75/7, 8/16)
(3) Ciąg drzew do zasadzenia wzdłuż granicy terenu Szkoły nr 23 przy ul. Jeżyckiej - działki 55/3, 58, 60, 61/9 oraz działki 61/8 i 62/7 na mini-skwer
(4) Ciąg drzew do zasadzenia wzdłuż budynków przy ul. Długosza - działki 5/15 i 3

Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Drzewa, łąki i zieleńce służą wszystkim mieszkańcom, a skwery będą w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Skwer przy skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z Gajową i Kochanowskiego: wdrożenie gotowego projektu (prace drogowe i ziemne, nasadzenia, mała architektura) 120 000
Skwer przy skrzyżowaniu ul. Galla i Kassyusza:
opracowanie i wdrożenie projektu (prace drogowe i ziemne, nasadzenia, mała architektura)
160 000
Nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż granicy terenu Szkoły nr 23 przy ul. Jeżyckiej wraz z mini-skwerem: opracowanie i wdrożenie projektu (prace ziemne, nasadzenia, mała architektura) 100 000
Założenie łąki kwietnej oraz nasadzenia drzew wzdłuż budynków przy ul. Długosza (odc. Jackowskiego-Szamarzewskiego): opracowanie i wdrożenie projektu (prace ziemne, nasadzenia) 60 000
Pielęgnacja drzew i zieleńców przy szkołach podstawowych nr 36 i 71 25 000
SUMA: 465 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 130 000
Dodatkowe załączniki
Zał. 1 - Plansza do projektu skweru przy skrzyżowaniu Sienkiewicza-Gajowa Za_. 1 - Plansza do projektu skweru przy skrzyz_owaniu Sienkiewicza-Gajowa.pdf
Zał. 2 - Tak wygląda teraz teren przy skrzyżowaniu Galla-Kassyusza Za_. 2 - Tak wygla_da teraz teren przy skrzyz_owaniu Galla-Kassyusza.png
Zał. 3 - Tak mógłby wyglądać teren przy skrzyżowaniu Galla-Kassyusza (zdjęcie skweru przy Janickiego) Za_. 3 - Tak mo_g_by wygla_dac_ teren przy skrzyz_owaniu Galla-Kassyusza (zdje_cie skweru przy Janickiego).jpg
Zał. 4 - fragment słabo zagospodarowanego pasa terenu przy ul. Jeżyckiej Za_. 4 - fragment s_abo zagospodarowanego pasa terenu przy ul. Jez_yckiej.jpg
Zał. 5 - Drzewa przy SP 36 i SP 71 wymagające pielęgnacji - przykład Za_. 5 - Drzewa przy SP 36 i SP 71 wymagaja_ce piele_gnacji - przyk_ad.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Filip Schmidt
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez zarządców terenów zawartych w projekcie tj. Wydział Oświaty, Zarząd Dróg Miejskich, ZKZL.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 21.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zaopiniowany pozytywnie do realizacji. Realizacja zadania w zakresie ZDM przewidziana dla lokalizacji skrzyżowania ul. Sienkiewicza z Gajową i Kochanowskiego oraz skrzyżowania ul. Galla i Kassyusza. Pozostały zakres realizacji w zakresie Wydziału Oświaty.
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 465 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 130 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W zakresie obejmującym realizację projektu na terenie placówek oświatowych, projekt będzie mógł być realizowany po uzyskaniu zgody Dyrekcji placówek
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 465 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 130 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 465 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 130 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Jeżyce na sesji w dniu 8 października 2020 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.