Barwny zakątek na Jeżycach Pod Topolą


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Barwny zakątek na Jeżycach Pod Topolą
Skrócony opis projektu
Remont elewacji oraz izolacja ścian Przedszkola nr 71 „Pod Topolą” w Poznaniu.
Opis projektu
W ramach remontu elewacji zostanie wykonane odnowienie, naprawa oraz uzupełnienie odspojonych elementów tynku. Położona zostanie nowa powłoka z siatki i tynku mineralnego bez warstwy styropianowej. W piwnicach od strony północnej i południowej wykonana zostanie izolacja ścian metodą iniekcji krystalicznej oraz odgrzybianie ścian wewnętrznych z położeniem tynków oraz malowaniem zewnętrznym budynku. Wymieniony zostanie okap dachu wraz z rynnami.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Galla Anonima 13

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przedszkole mieści się w starej zabudowie Jeżyc, jest enklawą zieleniu w centrum obszarowym Rady Osiedla Jeżyce.
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci- przedszkolaki, kolejne pokolenia mieszkańców Jeżyc, Poznania. Społeczność lokalna.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Budynek przedszkola powstał w roku 1951 - jego elewacja jest zniszczona, popękana i posiada liczne ubytki tynku. Dotychczas nie była remontowana i w miarę upływu czasu stale się pogarsza. Szczególnie w okresie intensywnych opadów ze względu na jej stan zawilgoceniu ulegają piwnice. W ostatnim czasie został zmodernizowany ogród przedszkolny i sukcesywnie odnawiane są okoliczne bloki. Nowoczesny, kolorowy plac zabaw oraz wyremontowane w okolicy zabudowania kłócą się ze zniszczonym, popękanym budynkiem przedszkola. Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa i komfortu korzystającym z usług przedszkola oraz jego pracownikom. Realizacja zadania wpłynie na poprawę wizerunku przedszkola, które cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku.Szpecące, wulgarne napisy na elewacji budynku (częściowo zamalowane w ramach projektu "Pogromcy bazgrołów"), odpadające kawałki gzymsu i ścian nie mają nic wspólnego ze środowiskiem, w którym przedszkolaki miło spędzają czas. Jest to niezwykle istotny element projektu, którego realizacja będzie miała wpływ na jakość funkcjonowania przedszkola na kolejne lata.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Remont elewacji budynku przyniesie bardzo pozytywną zmianę w przestrzeni publicznej. Projekt uwzględnia potrzeby dzieci i dorosłych niepełnosprawnych. Przedszkole jest przecież integralną częścią okolicy, w której jest usytuowane. Jego wygląd ma duże znaczenie, a poprawa wizerunku podniesie poziom estetycznych wrażeń zarówno dzieci uczęszczających do przedszkola, ich rodziców, ale także mieszkańców dzielnicy.
Z realizacji zadania skorzystają zatem różnorodne grupy społeczne i wiekowe naszej dzielnicy począwszy od najmłodszych skończywszy na najstarszych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
remont elewacji oraz izolacja ścian przedszkola
200 000
SUMA: 200 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 6 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marzenna Bolińska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Proszę o zaopiniowanie ww. projektu przez jednostkę merytoryczną - wydział Oświaty (wskazany).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 07.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 6 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Jeżyce na sesji w dniu 8 października 2020 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.