Grunwaldzkie chodniki i drzewa


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Grunwaldzkie chodniki i drzewa
Skrócony opis projektu
Odświeżenie wielu lokalnych grunwaldzkich ulic - poprawa ich obrazu (zieleń) i funkcjonalności (chodniki, ułatwienia).
Opis projektu
Projekt przewiduje:

1. ul. Jugosłowiańska - nasadzenia uzupełniające wg projektu ZDM od Promienistej do Babimojskiej, skwer przy Gwiaździstej
> wykonanie 90 tys. PLN

2. ul. Promienista - skwer przy Obozowej i nasadzenia drzew w odbrukowanym chodniku przy Promienistej 2, 5, 26, 28
> nasadzenia 40 tys. PLN

3. narożnik ul. Rynarzewskiej i Ściegiennego - poszerzenie chodnika o 0,5 m dla poprawy warunków przejścia bez usuwania parkowania samochodów od Klubu Seniora do Ściegiennego i Ściegiennego od siedziby Spółdzielni Grunwald Osiedle Raszyn do przejścia dla pieszych przy Pogodnej
> projekt i wykonanie 30 tys. PLN

4. ul. Kanclerska - nasadzenia 3 drzew w jezdni między Cześnikowską, a Marszałkowską i strefa zamieszkania
> nasadzenia 15 tys. PLN, organizacja ruchu 10 tys. PLN

5. ul. Księżycowa po stronie zachodniej od Sowińskiego do końca ogrodzenia przedszkola nr 46 - budowa chodnika wg projektu rady osiedla i odnowa zieleni z odtworzeniem alei
>- chodnik 60 tys PLN, projekt zieleni 10 tys PLN, nasadzenia drzew i odnowa trawnika 20 tys PLN.

6. ul. Pogodna po stronie zachodniej - od Grochowskiej do Tęczowej remont chodnika i nasadzenia drzew, wytyczenie przejscia dla pieszych do chodnika planowanego wzdłuż ogródków działkowych na dojściu do szkoły oraz progu zwalniającego
> chodnik 180 tys PLN, projekt zieleni 20 tys PLN, nasadzenia drzew i odnowa trawnika 70 tys PLN, wyniesione przejście dla pieszych między Grochowską i Sowińskiego 10 tys. PLN

7. ul. Wawerska - nasadzenia 5 drzew w pasie zieleni albo jezdni między Jugosłowiańską i Ściegiennego oraz zmiana w strefę zamieszkania -
> drzewa 25 tys. PLN, projekt organizacji ruchu 10 tys. PLN
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Grunwald Południe

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ulice, chodniki
Potencjalni odbiorcy projektu
wszyscy mieszkańcy i przyjezdni
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Nasz Grunwald jest piękną dzielnica, ale starą, więc infrastruktura wymaga powszechnego odświeżenia, a zieleń zadbania i uzupełniania zniszczeń powstałych przez lata.
Wyobrażamy sobie nasz Grunwald jako dzielnicę, w której każda ulica jest aleją drzew albo na każdej z ulic są przynajmniej pojedyncze duże drzewa, a chodniki służą do niezakłóconego, przyjemnego spacerowania.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt kładzie nacisk na poruszanie się pieszo - przyjemność i uwarunkowanie techniczne - które jest podstawowym sposobem poruszania się człowieka niemalże niezależnie od sprawności.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remonty chodników 270 000
Nasadzenia drzew 290 000
Organizacja ruchu 20 000
Wyniesione przejście dla pieszych 10 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Włodzimierz Nowak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 21.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Realizacja zadania polegająca na poprawie infrastruktury pieszych - chodniki, wymaga opracowania dokumentacji projektowej, jej uzgodnienia, uzyskania decyzji administracyjnych oraz realizacji w terenie. Brak jest możliwości wykonania projektu z ciągu roku. Ponadto realizacja terenów zieleni wymaga późniejszego utrzymania w dalszych latach funkcjonowania projektu PBO. Utrzymanie nowo posadzonej zieleni przekracza wartość 30% kosztu realizacji projektu. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIX/510/VIII/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Zadanie przekracza okres realizacji w ramach roku budżetowego jak również koszty utrzymania zweryfikowane przez wydział merytoryczny w kolejnych pięciu latach przekraczają łącznie 30% wartości zgłoszonego projektu - par. 2, ust. 12, pkt 3) oraz par. 3 ust. 7, pkt 5).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.