Park zabaw hip hop


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Park zabaw hip hop
Skrócony opis projektu
Budowa parku/zieleńca i placu zabaw
Opis projektu
Celem projektu jest by w czasach szybko rozwijającej się technologii wyciągnąć dzieci z domu ponieważ maluchy, które często przebywają na placu zabaw czerpią z tego nie tylko przyjemność, ale są zdrowsze. I nie wyłącznie fizycznie, ale także korzysta na tym ich psychika, a dzieciaki nabywają umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, także społecznych. Zapewnienie im kilku bezpiecznych sprzętów oraz kontrola dorosłych, umożliwią beztroską, codzienną zabawę niezależnie od panującej aury. Zaletami placów zabaw są: przebywanie na świeżym powietrzu w miejscu gdzie jest zieleń, zajmują dzieciom twórczo czas i dostarczają wiele radości, zachęcają do wspinania się, biegania, wyginania, bujania, ogólnie rozwijają sprawność całego ciała, co przekłada się także na ich kości, układ nerwowy, rozwój mózgu, dzieci bawiące się w grupie uczą się funkcjonowania wśród rówieśników i dzieci starszych oraz młodszych, przyzwyczajają się do współzawodnictwa, które jest naturalne, ale też do współpracy. Dzieci, które dużo czasu spędzają na placu zabaw są też bardziej kreatywne od tych, które głównie bawią się elektroniką, dzieci, które wybiegają się i wybawią, lepiej jedzą i śpią, są spokojniejsze w domu i lepiej potrafią się skupić. Najlepszym i najbardziej dostępnym miejscem do tworzenia wspólnych wspomnień i wspierania rozwoju dziecka już od najmłodszych lat jest oczywiście osiedlowy plac zabaw.

W uzgodnieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej wnioskodawca wyraził zgodę, aby projekt polegał na budowie parku/zieleńca stanowiącego 90% powierzchni biologicznie czynnej oraz 10% powierzchni utwardzonej (teren przewidziany pod plac zabaw i infrastrukturę).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Nidziańska, Sytkowska, Skalskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Po tej strony Woli nie ma żadnego obiektu dla dzieci a Wola jest mocno podzielona ul. Dąbrowskiego z przejściami podziemnymi nieprzystosowanymi dla osób niepełnosprawnych czy matek z wózkami. Działki nr 5/8, 4/1, 3/4, 5/7, 3/3, 2/1, 2/2
Potencjalni odbiorcy projektu
Plac zabaw przeznaczony bezpośrednio dla wszystkich mieszkańców Poznania z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej,
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Place zabaw dla dzieci, prócz korzyści społecznych, są również ważne pod względem zdrowotnym. Niepozorna huśtawka działa na nasze pociechy uspokajająco, poprawiając przy tym ich koncentrację, co pomaga im uzyskiwać lepsze wyniki w nauce. Ponadto huśtanie oddziałuje na nasz układ nerwowy, który odpowiada za zmysł równowagi. Prawidłową postawę dziecko może też uzyskać dzięki torom przeszkód, które są bardzo często dostępne w takich miejscach. Ścianki i drabinki, wchodzące w skład toru przeszkód, ćwiczą ruchy naprzemienne nóg i rąk, co z kolei wpływa na współdziałanie półkul mózgowych.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Rada Osiedla Wola na chwilę obecną stara się o przystosowanie przejścia naziemnego na wysokości wskazanych działek w projekcie co pozwoli na dotarcie do placu osób niepełnosprawnych. Sprzęty na placu dostosowane do dzieci pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych, szerokie wejścia na plac.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Realizacja projektu zgodnie z ustaleniami z Zarządem Zieleni Miejskiej 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 150 000
Dodatkowe załączniki
poglądowe zdjęcie naturalnego placu z Brighton unnamed (1).jpg
poglądowe zdjęcia placu z Dąbrowy Górniczej unnamed.jpg
poglądowe zdjęcie wybiegu z Wrocławia z21785227V.jpg
poglądowe zdjęcie z placu zabaw z Pruszkowa plac4www.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko EWELINA GOGOŁKIEWICZ
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez drugiego zarządcę terenu tj. Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 21.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, po uzgodnonych zmianach ZZM z Wnioskodawcą projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o. Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 150 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 140 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt opiniuje się pozytywnie ze względu na szczególną lokalizację placu, gwarantującą dostęp do małej rekreacji mieszkańcom Woli, która jest podzielona ul. Dąbrowskiego z brakiem dostępu przejść na inne obiekty.
  Zespół Obradował w składzie: Agata Chęcińska, Maciej Krukowski, Ewa Kurzacz-Kuczek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.