EkoCzwórka dla Rataj


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
EkoCzwórka dla Rataj
Skrócony opis projektu
Zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych w ekologicznym ogrodzie.
Opis projektu
Pierwszym celem projektu jest rozbudowa edukacyjnego szkolnego ogrodu oraz stworzenie od podstaw infrastruktury ekologicznej w otoczeniu szkoły takiej jak karmniki dla ptaków, hotele dla zapylaczy, domki dla jeży itp. wraz z rozbudową roślinności oraz zbiornikiem retencyjnym pozwalającym zbierać wodę deszczową do podlewania, a także małej infrastruktury takiej jak ławeczki i siedziska, oraz sprzęt do aktywności dla dzieci typu drążki, drabinki, równoważnie. Przewidujemy również umieszczenie tablic edukacyjno- informacyjnych przy zainstalowanej infrastrukturze. W szkolnym ogrodzie uczniowie i nauczyciele będą prowadzić prelekcje, zajęcia i warsztaty dla sąsiadujących przedszkoli, szkół oraz mieszkańców osiedla.
Kolejnym celem jest modernizacja budynku szkoły poprzez instalację energooszczędnego oświetlenia oraz systemu wentylacyjnego wraz z rekuperacją, co pozwoli na poprawę efektywności energetycznej i poprawę jakości powietrza, a także wymianę drzwi i remont części korytarzy.
Ostatnim z zaplanowanych obszarów jest budowa wiaty na bezemisyjne środki transportu, co pozwoli zwiększyć liczbę uczniów i pracowników korzystających z tej formy transportu. Wielofunkcyjna wiata będzie również podstawą do zorganizowania na nowo szkolnego systemu obiegu i sortowania odpadów.
Ten zestaw działań wpisuje się w szeroko rozumiane działania ekologiczne, prowadzi do zwiększenia świadomości ekologicznej społeczności, a także pozwala na ograniczenie niskiej emisji do atmosfery. Działania te spowodują poprawę jakości powietrza.

Projekt uzyskał zgodę Dyrektora placówki, a niezbędny zakres zmian został opisany na podstawie przeprowadzonych konsultacji ze szkołą.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Os. Oświecenia 64

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do szkoły wraz z rodzeństwem i rodzicami, tj. około 400 uczniów i około 800 członków najbliższej rodziny. Uczniowie pobliskich szkół (SP 19, SP 2, SP3), przedszkoli i mieszkańcy sąsiednich bloków, co powiększa krąg o kolejne kilkaset osób.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Inwestycje w infrastrukturę szkolną w zakresie ekologii jest stale konieczne. Projekt będzie korzystny dla dzieci uczących się w szkole oraz okolicy a także dla dorosłych. Bezdyskusyjne jest również korzystne ograniczenie wpływu eksploatacji budynku na otaczające środowisko, oraz stworzenie infrastruktury sprzyjającej drobnym zwierzętom i owadom.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Otoczenie szkoły jest pozbawione infrastruktury pozwalającej korzystać dzieciom z zieleni, a proponowana w projekcie mała infrastruktura i stworzenie szkolnego ogródka wraz z ekologicznymi elementami wyposażenia wprost wpisują się w idee projektowania uniwersalnego w edukacji. Pozwolą dzieciom lepiej obserwować świat roślin i owadów w ich naturalnym środowisku oraz wzbogacą proces edukacyjny. Patronem Społecznej Czwórki jest prof. A. Wodziczko - poznański przyrodnik, w związku z czym tym bardziej SSP4 czuje się zobowiązana do krzewienia ducha ekologii i poszanowania wobec świata roślin i zwierząt.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- ogród ekologiczny
- modernizacja budynku
- wiata rowerowa i śmietnikowa
600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Radosław Masiarek
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez Wydział Oświaty oraz ZKZL.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 21.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Spraw Lokalowych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 os. Oświecenia 64 ma podpisaną z ZKZL sp. z o.o. umowę o korzystanie. Opinia pozytywna z zastrzeżeniem, że koszty eksploatacji będzie ponosił organ prowadzący. Dodatkowo sprawdzono, czy obowiązki wynikające z umowy o korzystanie nie pokrywa się z zakresem projektu i taka sytuacja nie występuje.
  Zespół Obradował w składzie: Adrian Kaczmarek, Paweł Tyrpin
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.