Kompleksowy program diagnostyki fizjoterapeutycznej dzieci


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Kompleksowy program diagnostyki fizjoterapeutycznej dzieci
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada prowadzenie rzetelnych badań fizjoterapeutycznych i diagnostyki wad postawy wśród dzieci przedszkolnych.
Opis projektu
W zakresie diagnostyki fizjoterapeutycznej dzieci zaplanowano:
a. badania przesiewowe (ok. 15 min konsultacji/dziecko + ok. 10 minut rozmowy indywidualnej z rodzicem celem omówienia wyników zrealizowanych badań - diagnostyka wad stóp i postawy (diagnostyka podoskopowa realizowana przez fizjoterapeutę lub specjalistę ortopodologii – diagnostę),
• ocena rozwoju aparatu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem wad stóp, stawu skokowego górnego, stawów kolanowych, ocena asymetrii sylwetki ciała,
• ocena struktur: doły podkolanowe, wysokość stawów kolanowych, ustawienie miednicy, wysokość łopatek, ocena kątów talii, wysokość barków, linia sutkowa)
• indywidualne omówienie wyniku badania z rodzicem/ami wraz z odpowiedzią na pytania (wraz z wydaniem wyniku badania z zaleceniami – kopia dokumentacji medycznej).
b. diagnostykę komputerową (dzieci w grupie wiekowej 6 i 7 lat, czas trwania badania 60 min) - z wykorzystaniem maty pedobarograficznej,
c. diagnostykę fizjoterapeutyczną neurorozwojową i wad postawy (czas badania – 1 wizyty to 90 minut) – w tym rozpisanie planu terapeutycznego, dobór małego zaopatrzenia fizjoterapeutycznego i edukacja rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń z dzieckiem,
d. konsultacje ortopedy dziecięcego (w ramach skierowania od fizjoterapeuty, skierowanie na diagnostykę obrazową – jeśli jest taka potrzeba), czas trwania wizyty to 20 minut.
Diagnostykę opisaną w punkcie a. zaplanowano na terenie placówek, do których uczęszczają dzieci. Ponadto w ramach zaplanowanych spotkań z kadrą pedagogiczną (po opracowaniu wyników badań, rekomendacji dla danej placówki, prezentacji wniosków), zaplanowano wyposażenie placówek w zestawy zaopatrzenia sensomotorycznego,

Ze względu na fakt, iż nie wszyscy rodzice grupy dzieci objętej badaniami będą mieli możliwość uczestnictwa w zaplanowanych spotkaniach, ale również kierując się utrzymaniem przekazaniem wiedzy – zdecydowano się na opracowanie materiałów informacyjnych skierowanych do Rodziców. Poza spotkaniami z rodzicami Specjaliści podzielą się uzyskanymi wynikami badań, opracują rekomendacje, podzielą się wiedzą również z kadrą
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Placówka na terenie Jeżyc/św. Łazarza

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dokładne miejsce zaproponuje realizator zadania
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu są: dzieci uczęszczające do przedszkoli (grupa wiekowa 3-7 lat), Rodzice dzieci, jak również kadra pedagogiczna placówek oświatowych na terenie Jeżyc. Obserwuje się ogromny deficyt wiedzy wśród rodziców i kadry pedagogicznej w zakresie wad postawy i prowadzenia prewencyjnych działań ortopodologicznych związanych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt zaadresuje pilne potrzeby diagnostyki i prewencji wad stóp i postawy u dzieci, poruszy kwestie odpowiedniego doboru obuwia profilaktycznego, umożliwi dostęp do zaawansowanej diagnostyki rodzicom, którzy nie mogliby sobie na to pozwolić bez wsparcia finansowego. Podejmowane działania mają na celu kompleksową diagnostykę fizjoterapeutyczną i ortpodologiczną dzieci we wskazanej w projekcie grupie wiekowej. Motywacją dla doboru właśnie takiej grupy badawczej jest etap rozwojowy, na którym są dzieci w tym wieku w kontekście rozwoju aparatu ruchu. Grupa wiekowa 3-6 lat to okres kształtowania się stopy (okres fizjologicznej koślawości), w tym kształtowania się struktur kostno-szkieletowych jak również wysklepiania się łuków podłużnych stopy. To również czas edukacji rodziców w zakresie prawidłowego doboru obuwia profilaktycznego celem zapobiegania zmianom wynikającym ze złych nawyków (np. siadanie dzieci podczas zajęć przedszkolnych w salach) i wsparcia rozwoju struktur.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: NIE
Projekt ze względu na swoją specyfikę ukierunkowany jest do konkretnej grupy wiekowej, rodziców dzieci i kadry pedagogicznej placówek przedszkolnych. Projekt nie wyklucza udziału w nim dzieci (niemniej jedynie tej grupy wiekowej) z jakimikolwiek dysfunkcjami, ograniczeniami rozwojowymi, intelektualnymi czy ruchowymi. Program zakłada objęcie działaniami ponad 2000 osób (w tym 620 dzieci z poznańskiej dzielnicy Jeżyce), ich rodziców, kadrę pedagogiczną, osoby do których dotrze informacja za pośrednictwem publikacji w mediach społecznościowych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Realizacja wszystkich założeń projektu 250 000
SUMA: 250 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jan Głodowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt dedykowany jest dzieciom w wieku przedszkolnym z poznańskich osiedli Jeżyce i św. łazarz, a także ich rodziców oraz kadry pedagogicznej. Na rzecz dzieci zaproponowano realizację nastepujących działań: ocenę rozwoju aparatu ruchu i jego struktur, diagnostykę komputerową, konsultacje ortopedy dziecięcego oraz indywidualne omówienie wyniku badania z rodzicami. Dla rodziców przewidziano edukację w zakresie wykonywania ćwiczeń z dzieckiem oraz materiały edukacyjne. Kadra pedagogiczna odbędzie spotkania szkoleniowe dotyczące doboru ćwiczeń profilaktycznych w zakresie wad postawy, atakże ćwiczeń korekcyjnych. Dodatkowym elementem będzie wyposażenie przedszkoli biorących udział w projekcie w zestawy małego zaopatrzenia rehabilitacyjnego usprawniające sensomotorykę u dzieci. Działania zaproponowane w projekcie wpisują się w obszar ochrony i promocji zdrowia, są zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Olenderek, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Anna Sas Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Katarzyna Strzyż-Sobańska Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 250 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 250 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Jeżyce na sesji w dniu 8 października 2020 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Agnieszka Michalak-Pietkiewicz, Sylwia Badzińska, Beata Szeszuła, Marcin Pakuła
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.