Odbudowa hełmu pn-zach. wieży C.K. Zamek


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Odbudowa hełmu pn-zach. wieży C.K. Zamek
Skrócony opis projektu
Przywrócenie oryginalnego kształtu wież C.K.Zamek, których odbudowy zaniechano po II wojnie z przyczyn ideologicznych.
Opis projektu
Zainicjowanie projektu odbudowy wież C.K. Zamek, którym po II wojnie nie przywrócono oryginalnego kształtu. W I etapie odbudowa północno-zachodniej wieży (jej hełmu) wydaje się najprostsza.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Św. Marcin/Fredry C.K. Zamek

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

jw.
Potencjalni odbiorcy projektu
Cała społeczność miasta, mieszkańcy, studenci, turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Lud domaga się widoku wysokich wież. Taniej jest odbudować już sitniejące, niż stawiać nowe. Obecny wygląd C.K. Zamek - szpeci miasto. Po 30 latach od transformacji ustroju, pora dokończyć odbudowę obiektu.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Realizacja projektu poprawi krajobraz śródmieścia i wygląd znaczącego tam obiektu. Z nowych doznań estetycznych skorzystają wszyscy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Konstrukcja stalowa hełmu + pokrycie blachą 2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Fotografia widoku pierwotnego Wie_a C.K. Zamek.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bogdan Dąbrowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Kultury na podstawie podtrzymania zeszłorocznej opinii i aktualnych informacji otrzymanych przez Centrum Kultury Zamek niestety nie udziela rekomendacji projektowi pn. odbudowa hełmu pn. zach. wieży CK Zamek. Centrum Kultury Zamek w dalszym ciągu skupia się na działaniach, które poszerzają wykorzystanie instytucji na cele kulturalne, dla instytucji w perspektywie przyszłego roku istotniejsze są także inne działania inwestycyjne niż to które przedstawia wniosek w PBO 2021 (są to m.in. modernizacje pomieszczeń oraz części połaci dachowych w gmachu głównym oraz przede wszystkim przebudowa placu i otoczenia przed Zamkiem). Negatywną opinię na temat planowanego zakresu działań przedstawił również Miejski Konserwator Zabytków.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Miejski Konserwator Zabytków - Joanna Bielawska - Pałczyńska, Anna Hryniewiecka - Dyrektor Centrum Kultury Zamek, Zuzanna Skoczylas - pracownik BMKZ, Bartosz Antoniewicz - Wydział Kultury UMP.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 850 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 850 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.