"Ogród Owadów" z Centrum Edukacji Entomologicznej


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
"Ogród Owadów" z Centrum Edukacji Entomologicznej
Skrócony opis projektu
Ratowanie owadów poprzez budowę ogrodu z pawilonem całorocznym, poświęconego hodowli i edukacji entomologicznej.
Opis projektu
Najbardziej zagrożonymi i niedocenianymi zwierzętami na świecie są owady i inne bezkręgowce. Dlatego założeniem jest, aby powstał na terenie Nowego Zoo "Ogród owadów". Będzie to ogród z pawilonem całorocznym typu szklarnią, poświęcony hodowli tych ginących skarbów natury. To tutaj z bliska, każdy będzie mógł podziwiać i uczyć się jak dbać o te zwierzęta w codziennym życiu. To tutaj w otoczeniu piękna natury, powstanie Centrum Edukacji Entomologicznej, które rozpali młodych adeptów ochrony naszej rodzimej przyrody, a starszym wypełni lukę edukacyjną. Mamy szansę, aby nauczyć ludzi, że owady to nie robale, tylko zwierzęta, które są najważniejsze w każdym ekosystemie. ogród zoologiczny to największy i zarazem najpiękniejszy park w naszym mieście, co często jest niedoceniane. nie ma lepszego miejsca na realizację powyższego projektu. Każde uatrakcyjnienie tego miejsca podnosi jego wartość przyrodniczą, edukacyjną i turystyczną.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ogród Zoologiczny w Poznaniu, teren Nowe Zoo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta Poznania oraz turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Praktycznie każdy odwiedza zoo i dzięki temu, umieszczenie "Ogrodu Owadów" właśnie tutaj, pozwoli na dotarcie do jak najszerszej grupy ludzi w każdym przedziale wiekowym. Podniesienie wartości przyrodniczej, edukacyjnej i turystycznej Ogrodu Zoologicznego. Dalszy rozwój tego miejsca, które jest wizytówką miasta, a dzięki inwestycjom przyciąga kolejne rzesze mieszkańców i turystów z Polski świata.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Całe miejsce będzie pozbawione jakichkolwiek przeszkód architektonicznych. Mieści się na jednym poziomie z odpowiednio szerokimi wejściami i alejkami. Osoby starsze, niepełnosprawne i z małymi dziećmi jak i wszyscy inni będą mogli swobodnie korzystać z całości obiektu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt budowy 2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 250 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maciej Górczyński
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Ogród Zoologiczny rekomenduje przygotowany projekt, który zakłada budowę obiektu typu szklarnia z możliwością wejścia do środka odwiedzających dla owadów. W tym zakresie Ogród Zoologiczny podejmie współpracę z UAM i Polskim Towarzystwem Entomologicznym. Projekt pomoże w rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach kształcenia, a także w ochronie naszej rodzimej przyrody. W obiekcie znajdą się takie owady jak m.in. motyle, chrząszcze, bakówki (pszczoły itp.). Powstaną domki i altanki dla owadów, a także zostanie przygotowana oprawa edukacyjno-dydaktyczna projektu. W dobie zagrożenia bioróznorodności owady stanowią jeden z najwazniejszych aspektów działania dla ocalenia życia na Ziemi.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Konieczna z-ca Dyrektora ds. administracyjnych ZOO, Magdalena Pietrusik-Adamska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Łukasz Judek Zastępca Dyrektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, Klaudia Tomczak-Łątkowska kierownik w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, Katarzyna Pokora - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Paweł Barcik kierownik w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, Katarzyna Strzyż-Sobańska - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 250 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 250 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ wpisuje się przede wszystkim w działania kształtujące i podnoszące świadomość ekologiczną, a także w działania edukacyjne podejmowane przez Miasto.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o. Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 90% dla nowobudowanych obiektów zieleni? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Julian Dworzecki, Michał Grześ, Piotr Iwański, Tadeusz Klinger, Sebastian Kowalik, Agnieszka Lipińska, Janina Paprzycka, Monika Połczyńska, Wojciech Trojanowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.