Osiedlowe kino na Botanicznej


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Osiedlowe kino na Botanicznej
Skrócony opis projektu
Organizacja pikniku sąsiedzkiego zakończonego kinem plenerowym (3-4 spotkania w sezonie letnim 2021).
Opis projektu
Projekt ma na celu organizację sąsiedzkiego pikniku dla mieszkańców miasta, w szczególności okolic ogrodów (ul. Nałkowskiej, Botanicznej, Miłej, Dąbrowskiego itp.), w celu integracji społeczności sąsiedzkiej. Planuje się animacje dla dzieci, gry rodzinne, pokaz mrożenia lodów ciekłym azotem. Zwieńczeniem spotkania będzie wyświetlenie filmu w plenerze (skwer na końcu ul. Botanicznej). Czas trwania: 3-4 spotkania, każde 4-5 godzin.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Botaniczna (skwer na końcu ulicy, przed przejściem na Rusałkę)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Ogrodów, Sołacza
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Integracja mieszkańców - zarówno długoletnich jak i mieszkańców nowych osiedli, wspólne spędzenie wolnego czasu, integracja dzieci w ramach gier i zabaw rodzinnych.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Teren jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie animatora+zakup drobnych nagród 2 000
pokaz mrożenia lodów ciekłym azotem 8 000
Wypożyczenie sprzętu+licencja na film 12 000
Art.gastronomiczne (lody, popcorn, napoje) 15 000
Zakup/wypożyczenie leżaków 3 000
Obsługa wydarzenia 4 000
SUMA: 44 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Katarzyna Nowakowska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt otrzymał pozytywną opinie Wydziału Kultury oraz Estrady Poznańskiej - potencjalnego realizatora działań. Zastrzeżenia do części kosztorysowej projektu zostały wyjaśnione przez wnioskodawcę mailowo w dniu 22.09.2020 r.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Izabela Jarczyk - Kierownik Działu Produkcji i Programu w Estradzie Poznańskiej, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 44 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 44 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zaproponowane miejsce nie jest odpowiednie na tego typu przedsięwzięcie mogące prowadzić do dewastacji terenu. Uznaje za niewskazane organizowanie imprez w miejscach do tego nie nadających się.
  Zespół Obradował w składzie: Zofia Martyńska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie osiedle Sołacz negatywnie opiniuje przedmiotowy projekt. Mając na uwadze negatywne konsekwencje "Targu Śniadaniowego" odbywającego się w parku Sołackim, uznaje za niewskazane organizowanie imprez masowych na terenach zieleni
  Zespół Obradował w składzie: Drobczyńska Ewa, Nowak Marcin, Paukszta Dominik, Pezowicz Lidia, Piechocki Krzysztof, Rosińska Bogumiła, Szwaczkowski Paweł, Waraczyński Henryk, Wawrzyniak - Wacko Zofia, Wosicki Józef.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.