Wykonanie nawierzchni drogi z kostki ażurowej


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Wykonanie nawierzchni drogi z kostki ażurowej
Skrócony opis projektu
Wymiana nawierzchni istniejącej jezdni ziemnej na jezdnię z kostki ażurowej.
Opis projektu
Planuje się wykonanie nowej jezdni z kostki ażurowej gdyż obecna droga jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga naprawy. Konieczne jest wykonanie badań gruntowych i sporządzenie projektu określającego szczegółowe rozwiązania dla realizacji inwestycji. Przejmuje się, że konieczne jest usunięcie warstw istniejącej nawierzchni ziemnej, wykorzystanie podłoża do wymaganej głębokości, wykonanie warstw podbudowy z tłucznią, stabilizacja mechaniczna, wykonanie podsypki pod płyte, ze stabilizacją mechaniczną, ułożenie płyt z kostki ażurowej i zasypanie żwirem. Planuje się wykonanie warstw przepuszczalnych w związku z tym nie będzie konieczności odprowadzania wód opadowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jezdnia ziemna, odcinek przylegający do Parku Kasprowicza

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

fragment działki 20/70 i 20/73, obręb Łazarz
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Łazarza, dzieci uczęszczające do przedszkola Świerszczykowe nutki, szkoły nr 90, osoby korzystające z Parku Kasprowicza, basenu, Areny.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Istniejąca jezdnia jest w zlym stanie technicznym. Posiada liczne dziury i zagłębienia, w których zbiera się woda opadowa. W okresie jesiennow-wiosennym w dużej mierze stanowi olbrzymie połacze wody, uniemożliwia tym samym komunikację dzieci do przedszkola/szkoły oraz utrudnia parkowanie samochodów (głębokie dziury).
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Obecnie droga stanowi niebezpieczeństwo dla osób z niepełnosprawnościami. Naprawa tego krótkiego odcinka w znaczącym stopniu poprawi możliwość bezpiecznego korzystania przez mieszkańców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Badania gruntowe
Projekt nawierzchni
Materiały
Wykonanie
600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Elżbieta Kusznierów
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, dokonał ponownej analizy terenu dla zgłoszenia nr 251 "Wykonanie nawierzchni drogi z kostki ażurowej" . Informujemy, że: - działka nr 20/70 jest administrowana przez ZKZL, - działka nr 20/73 jest administrowana przez Wspólnotę. W związku z tym, że działka nr 20/73 nie jest w zasobie nieruchomości administrowanych przez Miasto Poznań, tut, wydział nie rekomenduje pozytywnie ww. projektu. Niestety nie ma możliwości wyłączenia ww. działki z projektu, ponieważ zakłada on wykonanie nawierzchni na drodze, która przebiega przez tą działkę. W związku z powyższym, proszę o zmianę rekomendacji w systemie PBO2021.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 21.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie WGN dokonał ponownej analizy terenu dla zgłoszenia nr 251 "Wykonanie nawierzchni drogi z kostki ażurowej" . Poinformowano, że: - działka nr 20/70 jest administrowana przez ZKZL, - działka nr 20/73 jest administrowana przez Wspólnotę. W związku z tym, że działka nr 20/73 nie jest w zasobie nieruchomości administrowanych przez Miasto Poznań, tut, wydział nie rekomenduje pozytywnie ww. projektu. Niestety nie ma możliwości wyłączenia ww. działki z projektu, ponieważ zakłada on wykonanie nawierzchni na drodze, która przebiega przez tą działkę. ZDM wskazał ponadto, że wskazane zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych. W ocenie tut. jednostki realizacja takiego zakresu nie jest możliwa w trakcie roku budżetowego.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska - Gwóźdź
 • Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Proponowane zadanie je jest zlokalizowane na terenie administrowanym przez ZDM. Jest to nawierzchnia gruntowa wzdłuż budynku przy ul. Chociszewskiego 26a-32a. Teren prawdopodobnie administrowany przez ZKZL. Zauważyć należy, że wskazane zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych. W ocenie tut. jednostki realizacja takiego zakresu nie jest możliwa w trakcie roku budżetowego.
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.