Mural na Skwerze Eki z Małeki


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Mural na Skwerze Eki z Małeki
Skrócony opis projektu
Stworzenie muralu na asfalcie, wokół skweru Eki z Małeki na Łazarzu.
Opis projektu
Celem naszych działań jest wykonanie poziomego muralu, który stanie się integralnym fragmentem istniejącej infrastruktury skweru Eki z Małeki pomagając w adaptacji zmiany organizacji ruchu w jego rejonie. Projekt muralu wykonany zostanie w oparciu o wytyczne i elementy zaprojekowane partycypacyjnie m.in. z mieszkańcami dzielnicy, na ogólnodostępnych warsztatach.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców okolicy Skweru oraz do mieszkańców Łazarza.

Planujemy realizację dwóch warsztatów projektowych, wytyczne i materiały zebrane podczas warsztatów posłużą do wykonania ostatecznego projektu muralu. Ostatnim etapem będzie wykonawstwo muralu.

Działanie 1: Warsztaty
Warsztaty spotkanie pierwsze.
Wstęp i objaśnienie idei, zapoznanie się z wynikami badań, wytycznymi urzędników. Przegląd inspiracji i podobnych rozwiązań. Praca grupowa – zastanowimy się nad podziałem muralu na funkcje oraz elementami, które może zawierać jak np. namalowane gry
Warsztaty spotkanie drugie
stworzenie makiety muralu, w ruch pójdą nożyczki, kolorowe papiery i akcesoria rysunkowe. Wspólna analiza wyników pracy twórczej. Efektem działań warsztatowych będą wytyczne kierunkowe do stworzenia projektu.

Działanie 2: Projekt muralu.

Tworząc projekt muralu, posłużymy się informacjami zawartymi w raporcie końcowym i wyników badań prowadzonych w ramach konsultacji na skwerze Eki z Małeki. Posłużymy się również wytycznymi zebranymi od uczestników warsztatów, i zestawimy je z wytycznymi uzyskanymi od biur i wydziałów UM. Materiały graficzne, rysunki i wycinanki które powstaną podczas warsztatów będą niezbędne w tym procesie.
Działanie 3:

Wykonawstwo muralu
Proces realizacji muralu potrwa około 2-3 tygodni . Działania planujemy przeprowadzić wiosną lub latem lub jesienią 2021 roku. Podyktowane jest to nieznanym terminem zmian organizacji ruchu w rejonie skweru.
Pomysł na projekt muralu został zaopiniowany pozytywnie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, Plastyka miejskiego, Radę Osiedla Święty Łazarz oraz Zarząd Dróg Miejskich.

Za wykonanie projektu i realizacje muralu odpowiadać będzie doświadczone studio artystyczne MUR·ALL, które ma na swoim koncie wykonanie muralu na poznańskiej Środce, w Poznaniu na ulicy za Bramką 7, czy antysmogowego muralu promującego Enea na Winograch.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Łukaszewicza, Małeckiego, Graniczna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Mural na skwerze Eki z Małeki powstanie na asfaltowej nawierzchni dwóch odcinków ulic wokół skweru Eki z Małeki, na Dolnym Łazarzu. Latem tego roku właśnie ta przestrzeń zostanie na stałe wyłączona z ruchu kołowego i oddana w użytkowanie pieszym.
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców okolicy Skweru oraz do mieszkańców Łazarz. Mural ma stać się wizytówką miejsca, zaprosić mieszkańców, przechodniów i przyjezdnych od spędzania tam czasu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu
W najbliższym czasie na Łazarzu zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, a jesienią strefa płatnego parkowania. W ramach tych działań planuje się m.in. zmiana organizacji ruchu wokół skweru Eki z Małeki. W kwestii tej nie zapadły jeszcze konkretne ustalenia co do terminu zmian.
Mural jest kontynuacją działań które miały miejsce na skwerze w 2019 roku ( parking day, konsultacje społeczne i badania w śród mieszkańcó5
Mural jest rozwiązaniem relatywnie tanim, które w szybki i estetyczny sposób podkreśli zmianę funkcji terenu – z jezdni, na obszar dla pieszych. Chcemy w artystyczny sposób wyróżnić tę przestrzeń, jednoznacznie zrywając z jej poprzednim przeznaczeniem, po to, aby użytkownicy skweru w pełni poczuli dodatkowe 550 m2 powierzchni i zmianę organizacji ruchu. Jednocześnie wymalowanie dużych asfaltowych powierzchni, uchroni nas przed efektem betonowej pustyni. Jednocześnie wyniki ankiet przeprowadzonych w 2019 r wskazują na to że zdecydowana większość mieszkańców pragnie takich zmian w tym miejscu.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Mural będzie przestrzenią ogólnodostępną - kolorowym placem. Na terenie muralu nie będzie wystających progów, krawężników czy innych przeszkód terenowych, przez co będzie on w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, ludzi starszych, dzieci. Całość zostanie zaprojektowana unikając iluzji optycznych, tak by korzystający z przestrzeni nie mieli problemów z błędnikiem i zaburzeń percepcji przestrzeni. Będziemy malować farbami które zachowują dobrą przyczepność nawet podczas opadów atmosferycznych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przeprowadzenie warsztatów, w tym zakup materiałów warsztatowych na 2 spotkania do 20 osób (bristol, kolorowe papiery, promarkery, farby, nożyki, taśmy, itp.) oraz wynagrodzenie osoby prowadzącej i jego pomocnika 1 600
Opracowanie wyników warsztatów i przygotowanie projektu muralu 3 000
Zakup materiałów do wykonania muralu, w tym m.in.:
- farb wysokiej jakości do malowania asfaltu typu: chlorokauczuk, żywiczne lub inne, w ilości do pomalowania pow. min 450 m2, ich transport i magazynowanie;
- akcesoria malarskie: taśmy min 300mb, wałki pędzle, rozpuszczalnik, środki bhp: taśmy zabezpieczające oraz: maseczki, rękawice - 10 zestawów
17 300
Przygotowanie i wykonanie muralu, w tym:
- przygotowanie projektu wykonawczego
- szykowanie szablonów, wydruków, materiałów i akcesoriów malarskich
- przeniesienie konturu projektu,
- prace malarskie dla pow. Minimum 450 m2 lub większej
38 500
Koszty promocji i administracyjne:
- projekt grafik informacyjnych (plakaty, bannery i grafiki internetowe )
- druk plakatów i kolportaż ( a3, min 50 szt);
- płatna promocja wydarzenia w mediach społecznościowych;
- koordynacja promocji
- obsługa księgowa projektu
3 265
SUMA: 63 665
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
opinia ZDM opinia zdm.pdf
opinia konserwator zabytków opinia konserwatora zabytk_w.pdf
opinia radnych osiedla św Łazarz opinia radni osiedla.pdf
opinia plastyka miejskiego opinia Piotr Libicki plstyk miejski.pdf
wizulizacja poglądowa wizualizacja 3.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dominik Dziedzina
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna podtrzymana po spotkaniu odwoławczym
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą spotkanie online 16.10.2020
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Koziński, M.Rachelska-Gwóźdź
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: W nawiązaniu do decyzji podjętej w pierwszym etapie dotyczącej nie udzielenia rekomendacji projektu "Mural na Skwerze Eki z Małeki", chcielibyśmy podać kilka informacji, które mogą mieć istotny wpływ na jej zmianę. Po pierwsze, zgodnie z naszą wiedzą działania na skwerze Eki z Małeki nie są objęte w budżecie Miasta Poznania ani Wieloletniej Prognozie Finansowej i środki na jego modernizację, które uwzględniają wprowadzenie wypracowanej koncepcji zgodnej z wynikami konsultacji społecznych, nie zostały zabezpieczone a harmonogram prac nie jest znany. Od czasu konsultacji do wprowadzenia zmian, skwer pozostanie w niezmienionej formie, co może zniechęcić w przyszłości mieszkańców i mieszkanki do podejmowania działań partycypacyjnych w zakresie angażowania się w życie społeczne w takim wymiarze. Żeby móc ożywić tę przestrzeń i nie zaniechać włożonego wysiłku społecznego do tego czasu, wychodzimy naprzeciw z pomysłem, który pozwoli na ponowne udzielenie mieszkańcom i mieszkankom głosu w sprawie preferencji co do formy proponowanego muralu, który miałby okalać skwer. W związku z wynikami przeprowadzonych konsultacji, w których na różnych etapach byliśmy zaangażowani, i potrzebą zmiany charakteru tego miejsca na przestrzeń użytkową, wykonanie muralu pozwoliłoby na poprawienie bezpieczeństwa dla pieszych i dzieci poprzez wyciszenie ruchu samochodowego w tym miejscu dookoła skweru. Ponadto forma głosowania w Poznańskim Budżecie Obywatelskim pokazywałaby wolę obywateli i obywatelek co do wprowadzanych zmian i przedstawionego pomysł.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W chwili obecnej trwają prace związane z uzyskaniem koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla Skweru Eki z Małeki. Prowadzone są również konsultacje społeczne pozwalające na opracowanie dokumentacji zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIX/510/VIII/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Zadanie uwzględniono już w budżecie Miasta Poznania lub Wieloletniej Prognozie Finansowej i nie może zostać poddane głosowaniu - par. 3 ust. 7, pkt 3).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 63 665 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.