Festiwal muzyczno-kulturalny "Piątkowo Open Air"


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Festiwal muzyczno-kulturalny "Piątkowo Open Air"
Skrócony opis projektu
Koncerty, warsztaty, teatr, kino plenerowe w przestrzeni parku na os. Bolesława Chrobrego na Piątkowie.
Opis projektu
Propozycja ta ma na celu organizację cyklu wydarzeń na Piątkowie w przestrzeni parku na os. Bolesława Chrobrego.

DZIEŃ
W ciągu dnia zorganizowane byłyby dla mieszkańców Piątkowa cykliczne wydarzenia takie jak: warsztaty, pokazy artystyczne, czy przedstawienia teatralne. Oferta skierowana zarówno dla młodszych i starszych mieszkańców Piątkowa. Równolegle do tych wydarzeń możliwa jest organizacja pikników sąsiedzkich z ofertą food-trucków, które stanęłyby w niedalekim sąsiedztwie. Przy tej okazji będą mogli również zaprezentować się lokalni przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, celem degustacji swoich wyrobów mieszkańcom Osiedla i zebrania szerszego grona stałych klientów. Dla młodszych przewidzianie cykl warsztatów tematycznych i pokazów naukowych, jak również indywidualne konkursy i quizy tematyczne.

WIECZÓR
W godzinach późno popołudniowych/wieczornych co tydzień(w okresie letnim) weekendowe wydarzenia takie jak: kino plenerowe oraz koncerty. Aby dotrzeć do szerokiego grona i zachęcić mieszkańców Piątkowa do uczestnictwa, proponuje się zapewnić kilka koncertów z różnych gatunków muzycznych; hip-hop, muzyka klasyczna czy rozrywkowa. Nie będziemy wykluczać ani starszego ani młodszego grona szerokiego spektrum jakim jest muzyka. Kino plenerowe z leżakami na trawie to coś, na co Mieszkańcy Piątkowa czekają, co roku w okresie letnim.

Przestrzeń parku zlokalizowana jest w samym centrum Piątkowa, dzięki czemu umożliwia łatwe dotarcie z każdego punktu Osiedla. W pobliskim sąsiedztwie znajduje się placówka oświatowa (ZSP nr 11(SP 17)) z której istnieje możliwość podłączenia siłowego dla całego przedsięwzięcia. Obok miasteczka ruchu drogowego istnieje niezagospodarowany plac betonowy 17x36 m, który z pewnością wystarczy do postawienia sceny oraz zaplecza technicznego pod wydarzenia koncertowe czy artystyczne.

Sam park jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego(Uchwała Rady Miasta Poznania LXIX/1256/VII/2018), który dopuszcza: lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych z urządzaniem imprez okolicznościowych, jednego przekrycia namiotowego umożliwiającego prowadzenie działalności kulturalnej oraz lokalizacji ogródków gastronomicznych (§ 4 ust. 2) pkt. a)).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park na Osiedlu Bolesława Chrobrego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

lokalizacja w miejscu miasteczka ruchu drogowego oraz w jego rejonie - betonowy plac pod scenę 17x36 m (dz. nr 258/45)
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Osiedla Piątkowo - wydarzenia będą skierowane do szerokiego grona osób. Warsztaty i występy w ciągu dnia dla młodszych odbiorców. Wieczorne wydarzenia przeznaczone będą dla starszych mieszkańców.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Osiedle Piątkowo, jako osiedle peryferyjne nie ma tak dużej dostępności do wydarzeń kulturalnych. Proponuje się poszerzenie oferty spędzenia wolnego czasu w miejscu zamieszkania oraz zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej w sąsiedztwie. Dodatkowym atutem wydarzeń będzie budowanie sąsiedzkich relacji i więzi lokalnej związanej z miejscem zamieszkania. Jest to również możliwość do realizowania ambicji kulturalnych i artystycznych, rozwijania pasji mieszkańców, w szczególności dzieci, dostarczających przyjemności oraz poczucia integracji w społeczności lokalnej.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniweralnego. Uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami, gdyż nie ma przeszkód by w przestrzeni parku mogły one brać udział w wydarzeniach. W atrakcjach będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, biorąc pod uwagę wiek, czy preferencje kulturalne. Będą zarówno warsztaty dla najmłodszych, wydarzenia teatralne czy muzyczne, tak aby dotrzeć do możliwie szerokiego grona odbiorców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
ORGANIZACJA TECHNICZNA FESTIWALU (wynajem scen, nagłośnienie itp) 120 000
KOSZT WYNAGRODZEŃ PROWADZĄCYCH WARSZTATY, ANIMACJE, WYKONAWCÓW, KOSZTY PRODUKCJI 180 000
KOSZTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I PORZĄDKIEM FESTIWALU (wynajem toalet, ochrona, zabezpieczenie medyczne, sprzątanie itp) 35 000
PROMOCJA, REKLAMA WYDARZEŃ 5 000
KOSZTY OBSŁUGI PRODUKCJI I PRZYGOTOWANIA WYDARZENIA 10 000
DZIERŻAWA TERENU OD ZZM 30 000
SUMA: 380 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Lokalizacja Festiwalu w parku na OBCH Mapka wydarzenia Piatkowo Open Air.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jacek Tomaszewski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt uzyskał pozytywną opinię ze storny Wydziału Kultury oraz ze strony potencjalnego realizatora projektu - Estardy Poznańskiej zarówno pod kątem merytorycznym i budżetowym. Pod uwagę wzięte zostały też zastrzeżenia przedstawione przez Zarząd Zieleni Miejskim, po których wnioskodawca wprowadził zmiany do projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Izabela Jarczyk - Kierownik Działu Produkcji i Programu w Estradzie Poznańskiej, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 380 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 380 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Na podstawie "Załącznika nr 1" do uchwały nr XV/83/V/2020 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, projekt uzyskał rekomendację Rady Osiedla Piątkowo.
  Zespół Obradował w składzie: Banaś Róża, Białek Radosław, Błaszak Aleksandra, Chełkowski Adam, Chełkowski Leszek, Dehmel Michał, Jemielity Ewa, Kędzierska Hanna, Kocięcka Joanna, Król Witold, Kruś Agnieszka, Lepczyński Oskar, Osman Krzysztof, Perz Jan, Rzadkiewicz Iwona, Tomaszewski Jacek, Zywert Radosław.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.