Defibrylator AED ratuje życie


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Defibrylator AED ratuje życie
Skrócony opis projektu
Zakup i montaż około 40 automatycznych defibrylatorów AED po 1 na osiedle.
Opis projektu
Propozycja ta ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo medyczne Poznaniaków szczególnie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie i dotyczy około 700 000 osób rocznie. Nieoczekiwane, nagłe zdarzenie jakim jest zatrzymanie krążenia powoduje, że jest ono zawsze dużym wyzwaniem dla osób niosących pomoc. Zwiększyć przeżywalność może pomóc defibrylator AED dostępny na każdym osiedlu w Poznaniu. Automatyczny defibrylator zewnętrzny w skrócie AED (ang. Automated External Defibryllator) jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji (defibrylacja jest to zabieg medyczny polegający na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii). Największą zaletą defibrylatora jest możliwość używania go przez osoby nie mające wykształcenia medycznego. Defibrylator po uruchomieniu wydaje jasne komendy w języku polskim i podpowiada po kolei co należy zrobić. Pomaga także przy samej reanimacji podając odpowiednie tempo prowadzenia ucisków. Po licznych badaniach stwierdzono, że wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, natomiast jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia wskaźnik ten wzrasta w niektórych przypadkach nawet do 75%.
Najnowsza technologia pozwala na to, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać bez przeszkód z defibrylatorów AED, przede wszystkim dzięki umieszczeniu kapsuły na odpowiedniej wysokości, umożliwiającej otworzenie przez osobę siedzącą np. na wózku inwalidzkim. Wskazany defibrylator jest wyposażony w specjalną technologię ClearVoice, która dostosowuje głośność komunikatów do warunków na terenie miasta Poznania ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa Poznaniaków szczególnie otoczenia, co jest ogromnie pomocne dla osób niedosłyszących. Montaż defibrylatorów AED w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
Zgodnie z ustaleniami WZiSS z Wnioskodawcą, lokalizacje dla wszystkich urządzeń zostaną dookreślone na etapie realizacji projektu. Wnioskodawca zobligował się do dostarczenia zgód właścicieli terenów.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obszar całego Poznania.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obszar całego Poznania, po 1 defibrylatorze na każde osiedle.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania plus osoby przyjezdne przebywające na terenie miasta.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Powszechna dostępność defibrylatorów zwiększa o kilkadziesiąt procent szanse na przeżycie pacjenta w nagłym zatrzymaniu krążenia. Defibrylator opcjonalnie może być bezpośrednio połączony z Centrum Powiadamiania Ratunkowego i automatycznie uruchamiać procedurę wysłania karetki do miejsca zdarzenia.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Z defibrylatorów AED będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, z myślą o osobach niepełnosprawnych kapsuły z defibrylatorem AED zostaną umieszczone na wysokości pozwalającej na jej otworzenie przez osobę niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim. Dodatkowo defibrylatory będą wyposażone w technologię ClearVoice, która dostosowuje głośność komunikatów do warunków otoczenia, co będzie bardzo pomocne dla osób niedosłyszących.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
zakup ok. 40 sztuk defibrylatorów 320 000
zakup kapsuł ROTAID 88 000
koszt montażu 60 000
kampania informacyjna 6 000
SUMA: 474 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 140 000
Dodatkowe załączniki
AED AED.png
Kapsuła Kapsu_a.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Paulina Gierszewicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt dedykowany jest mieszkańcom Poznania oraz osobom przebywającym na terenie miasta Poznania. Zaproponowano realizację następujących działań na rzecz ww. grupy docelowej: zakup, montaż 40 urządzeń AED w wybranych 40 osiedlach Miasta Poznania (administracyjnie Poznań podzielony jest na 42 osiedla). Zadanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa krążeniowo - oddechowego mieszkańców Miasta w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Działanie zaproponowane w projekcie wpisują się w obszar ochrony i promocji zdrowia i sa zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta Poznani 2020+.
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Olenderek, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych; Urszula Piaszczyńska kierownik oddziału w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, Sylwia Błociszewska st. specjalista ds. profilaktyki i promocji zdrowia w Wydziale Zdrowi i Spraw Społecznych, Katarzyna Strzyż-Sobańska, gł. specjalista ds komunikacji i promocji projektów społecznych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych;
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 474 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 140 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 474 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 140 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.