Nowe kolorowe place zabaw


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Nowe kolorowe place zabaw
Skrócony opis projektu
Przedmiotem projektu jest modernizacja przyprzedszkolnych placów zabaw dla dzieci przy Przedszkolach Nr 9 i10.
Opis projektu
Projekt zakłada gruntowny remont i modernizację przy przedszkolnych placów zabaw dla dzieci przy Publicznym Przedszkolu Nr 9 im. Zbyszka i Jagienki, osiedle Jagiellońskie 9, 61-226 Poznań oraz Publicznym Przedszkolu Nr 10 im. Bolka, Lolka i Toli, osiedle Oświecenia 26, 61-206 Poznań. W ramach projektu wykonana zostanie między innymi: nowa bezpieczna, a przede wszystkim równa nawierzchnia, system odwodnienia oraz nowe ogrodzenie. Co istotne na wymienionych wyżej placach zabaw zostaną także przebudowane i wyremontowane znajdujące się tam tarasy pełniące m.in. funkcje edukacyjne oraz funkcje sceny podczas imprez plenerowych. Projekt zakłada także wykonanie nasadzeń zieleni. Ponadto place zabaw zostaną wyposażone w nowe urządzenia zabawowe.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Jagielońskie 9 oraz Osiedle Oświecenia 26

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznań Rataje
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych nr 9 i 10 oraz mieszkańcy miasta.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecne place zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 9 i 10 w Poznaniu wymagają gruntownego remontu. Występujące spękania, nierówności nawierzchni, częściowo zużyte urządzenia do zabaw sprawiają, że obniża się poziom bezpieczeństwa użytkowników, a wygląd całości jest małoestetyczny. Wykonanie remontu i modernizacji placów zabaw na które składają się elementy wymienione w powyższej części niniejszego formularza sprawi, że dzięki temu podniesie się przede wszystkim poziom bezpieczeństwa użytkowników, znacząco podniesie się standard i atrakcyjność tych miejsc, a dostęp do placu zyskają przede wszystkim dzieci (osoby) o ograniczonej sprawności ruchowej. Kluczowym dla bezpieczeństwa dzieci jest remont tarasów będących integralną częścią placów zabaw oraz przedłużeniem sal przedszkolnych. Ma to niebagatelne znaczenie podczas organizowanych imprez plenerowych tj.: pokazy, zawody sportowe, festyny i występy artystyczne, które sprzyjają integracji mieszkańców osiedli. Wymienione wyżej placówki przedszkolne nie mają wystarczających środków finansowych aby dostosować place zabaw do obecnie pożądanych standardów.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt zakłada umożliwienie dostępu do tarasów i placów zabaw dla dzieci i dorosłych o ograniczonej sprawności ruchowej. Dzięki kompleksowej modernizacji elementów wchodzących w skład projekty możliwy będzie udział większej liczby mieszkańców w imprezach i wydarzeniach plenerowych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt remontu tarasów PP 9 i 10 20 000
Remont tarasów PP 9 i 10 300 000
Wykonanie modernizacji placu zabaw wraz z nowym ogrodzeniem PP 9 140 000
Wykonanie modernizacji placu zabaw z nowym ogrodzeniem PP 10 140 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 000
Dodatkowe załączniki
zdjęcie tarasu PP 9 20200707_091645.jpg
zdjęcie tarasu PP 10 zdj_cie PP 10 a.jpg
zdjęcie tarasu PP 9 20200708_112409.jpg
zdjęcie tarasu PP 10 zdj_cie PP 10 c.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jolanta Rochowska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez Wydział Oświaty (wskazany).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Katarzyna Przybysz 31.07.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 15 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Marciniak, Wojciech Strzelecki, Artur Świątkowski.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.