Sportowe Naramowice - rozbudowa infrastruktury 2021


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Sportowe Naramowice - rozbudowa infrastruktury 2021
Skrócony opis projektu
Budowa bieżni lekkoatletycznych zakończonych skoczniami w dal oraz toru rowerowego pumptrack z ogrodem deszczowym.
Opis projektu
Wieloletnia koncepcja projektu "Sportowe Naramowice" zakłada usystematyzowaną rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Naramowic.

Bezpośrednie rozmowy i wizje lokalne z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Boranta i Panią Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na osiedlu Łokietka oraz nauczycielami lekcji wychowania fizycznego a także konsultacje z mieszkańcami na lokalnych grupach portalu społecznościowego wykazały bardzo dużą potrzebę rozbudowy infrastruktury o charakterze sportowo-rekreacyjnym na Naramowicach.

Projekt "Sportowe Naramowice - rozbudowa infrastruktury 2021" zakłada budowę:
- trzytorowej bieżni lekkoatletycznej na 60 metrów zakończonej skocznią w dal (teren SP nr 60)
- czterotorowej bieżni lekkoatletycznej na 60 metrów zakończonej skocznią w dal (teren ZSP nr 1)
- toru rowerowego typu pumptrack wraz z ogrodem deszczowym w Parku przy Żurawińcu

Celem projektu jest budowa obiektów dających możliwość czynnego wypoczynku oraz promowanie zdrowego trybu życia. Tereny szkół, które są naturalnymi wspólnymi przestrzeniami lokalnej społeczności stanowią gwarancję dobrej inwestycji. Z kolei osadzenie toru rowerowego typu pumptrack wraz z ogrodem deszczowym w Parku przy Żurawińcu będzie stanowić dopełnienie rozwoju przestrzeni, która cieszy się dużą popularnością wielu mieszkańców. Ponadto stworzenie ogrodu deszczowego (w czasach wzrastającego deficytu wody) będzie pełnić funkcję ozdobną, edukacyjną ale przede wszystkim zwiększającą retencję. Pumptrack to specjalnie zaprojektowany tor przeszkód składający się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopków” o utwardzonej nawierzchni w kształcie pętli. Umożliwia jazdę na rowerach, deskorolkach, rolkach czy hulajnogach. To trwała, odporna na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu nawierzchnia.

Nowe, bezpieczne, atrakcyjnie wyglądające obiekty sportowo-rekreacyjne stanowią zachętę do uprawniania aktywności fizycznej będącej skuteczną formą walki z wadami narządów ruchu oraz otyłością.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Teren Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Boranta, teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy os. Łokietka, teren Parku przy Żurawińcu przy ul. Jasna Rola

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wytypowane lokalizacje są ogólnodostępne dla mieszkańców.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Naramowic - w tym najmłodsi, młodzież szkolna, licealna oraz dorośli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Osiedle Naramowice w ostatnich latach dynamicznie rozbudowuje się, przybywa nowych mieszkańców - w tym dzieci, które potrzebują miejsc do bezpiecznego uprawiania aktywności ruchowej. Szczególnie dzieci i młodzież potrzebują atrakcyjnych i bezpiecznych obiektów zachęcających do zdrowego ruchu na świeżym powietrzu. Projekt "Sportowe Naramowice - rozbudowa infrastruktury 2021" jest częścią przemyślanej i zaplanowanej przez Radę Osiedla Naramowice koncepcji mającej poprawić komfort życia mieszkańców.Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt zakłada możliwość korzystania z nowych obiektów przez kilkunastotysięczną liczbę mieszkańców Naramowic.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Trzytorowa bieżnia lekkoatletyczna na 60 metrów zakończona skocznią w dal (teren SP nr 60 przy ul. Boranta)

1. Prace przygotowawcze: przygotowanie podłoża pod budowę bieżni (mechaniczne wykonanie koryta, wywiezienie ziemi z terenu budowy, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, separacja warstw gruntu geowłókninami, warstwy odsączające z piasku w korycie itp)

2. Prace wykończeniowe: montaż belki w nawierzchni rozbieżni - młodzieżowa deska do odbicia w dal z pokrywą do pokrycia naw. PU; dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej typu natrysk z certyfikatem IAAF w kolorze ceglastym wraz z kompletem linii. Nawierzchnia o przekroju: 30mm warstwa stabilizująco elastyczne ET, 11 mm mata SBR, mm natrysk EPDM.

Łączna powierzchnia: 309 m2.

110 000
Czterotorowa bieżnia lekkoatletyczna na 60 metrów zakończona skocznią w dal (teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na osiedlu Łokietka)

1. Prace przygotowawcze: przygotowanie podłoża pod budowę bieżni (mechaniczne wykonanie koryta, wywiezienie ziemi z terenu budowy, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, separacja warstw gruntu geowłókninami, warstwy odsączające z piasku w korycie itp)

2. Prace wykończeniowe: montaż belki w nawierzchni rozbieżni - młodzieżowa deska do odbicia w dal z pokrywą do pokrycia naw. PU; dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej typu natrysk z certyfikatem IAAF w kolorze ceglastym wraz z kompletem linii. Nawierzchnia o przekroju: 30mm warstwa stabilizująco elastyczne ET, 11 mm mata SBR, mm natrysk EPDM.

Łączna powierzchnia: 431 m2.
155 000
Tor rowerowy typu pumptrack wraz z ogrodem deszczowym w Parku przy Żurawińcu

1. Wykonanie koncepcji toru rowerowego (wraz z ujęciem rozbudowy w przyszłości) oraz ogrodu deszczowego

2. Przygotowanie terenu: mrozoodporny materiał na nasypy, podbudowa pod warstwę jezdną itp.

3. Prace wykończeniowe: budowa warstwy jezdnej z betonu asfaltowego układanego metodą 5-7 cm. Wyklucza się możliwość stosowania destruktu asfaltowego.
335 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Łokietka ZSP nr 1 Lokietka_ZSP1.jpg
Boranta SP nr 60 Boranta_SP60.jpg
Park przy Żurawińcu Park_przy_Zurawincu.jpg
Załącznik tekstowy Zalacznik_tekstowy.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Kaczyński
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez zarządcę terenów Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 21.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W zakresie obejmującym realizację projektu na terenie placówek oświatowych, projekt jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ budowa pumptracka wiąże się z likwidacją powierzchni biologicznie czynnej, co jest niezgodne z Uchwałą nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r., dotyczącą Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej. Ponadto teren w obecnej formie jest powierzchnią biologicznie czynną z drzewostanem, która stanowi powierzchnię retencyjną - infiltracja wody opadowej w miejscu opadu. Uszczelnianie terenu po to aby zbudować ogród wodny w miejscu, które stanowi naturalne miejsce infiltracji wód opadowych i roztopowych nie jest zasadne. Ponadto część terenu wskazanego pod lokalizację pumpracka nie znajduje się w zasobie Miasta. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO21, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta oraz (Zasady PBO21 § 2 Zgłaszanie projektów pkt 12 ppkt 2 oraz pkt 14, ppkt 4).
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o.Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
 • projekt nie podlegał opiniowaniu
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
 • projekt nie podlegał opiniowaniu
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
 • projekt nie podlegał opiniowaniu

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.