Jadalnia marzeń


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Jadalnia marzeń
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada rozbudowę uczniowskiej jadalni i zaplecza kuchni w SP58 w Poznaniu.
Opis projektu
Planujemy rozbudowę jadalni i zaplecza kuchni w SP 58 w Poznaniu. Rozbudowa dotyczy obszaru działki Ławica 6 i znajdującego się tam parterowego budynku, gdzie są sale lekcyjne, nowa świetlica, jadalnia i kuchnia. Naszym celem jest poprawa warunków spożywania posiłków i sprawności ich wydawania. Chcemy, aby poprzez powiększenie kubatury skrócić czas oczekiwania na posiłek oraz stworzyć warunki do ich spokojnego i zgodnego z naturalnym rytmem spożywania. Olbrzymie zainteresowanie i zapotrzebowanie na ciepły posiłek w czasie pobytu dzieci w szkole jest impulsem do działań mających na celu zaspokojenie potrzeb klientów szkoły. Projekt zakłada znaczne powiększenie powierzchni istniejącej jadalni , tak , aby w tym samym czasie z posiłków mogła korzystać większa liczba uczniów. Rozbudowana część budynku zostanie połączona z istniejącą częścią poprzez przejścia wykonane w obszarze obecnie istniejących otworów okiennych, a zmiana aranżacji umożliwi szybsze wydawanie posiłków oczekującym uczniom.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ławica 6, budynek parterowy należący do Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Inwestycja dotyczy budynku tzw; ,,Małej szkoły" usytuowanego przy boisku sportowym. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony. Wyznaczony teren pod rozbudowę znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą uczniowie szkoły, rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy osiedla korzystający ze stołówki szkolnej oraz pomieszczeń szkolnych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Szkoła Podstawowa nr 58 dbając o komfort przebywania na terenie placówki pragnie poszerzyć bazę lokalową jadalni w budynku tzw. ,,Małej szkoły". Wniosek o powiększenie jadalni jest odpowiedzą na rosnące zapotrzebowanie środowiska na posiłek w szkole poparte licznymi prośbami i petycjami rodziców. Nowe pomieszczenia mają zapewnić uczniom komfortowe warunki do spożywania posiłków w czasie lekcji mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego, będzie przygotowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Z pomieszczeń będą korzystać uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz lokalne organizacje i mieszkańcy osiedla w ramach potrzeb. Uniwersalna przestrzeń stworzona poprzez rozbudowę pozwoli na jej wielofunkcyjne wykorzystanie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt projektu i wymaganych zgód, nadzór- 50 000
Rozbudowa budynku- 525 000
Wyposażenie w sprzęt , meble, oświetlenie- 25 000
600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Plan rozbudowy ,,Jadalnia Marzeń" Jadalnia Marzen-plan.pdf
List poparcia Rady Rodziców SP 58. List poparcia Rada Rodzic_w SP58.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Szyfter
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez Wydział Oświaty (wskazany).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Katarzyna Przybysz 31.07.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt spełnia oczekiwania mieszkańców Osiedla Ławica.
  Zespół Obradował w składzie: Mieczysław Bittner Maciej Ciborski Urszula Kobiałka Bartosz Paupa Uchwała Rady Osiedla Ławica XVI/87/III/2020
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.