Centrum Kultury Ławica


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Centrum Kultury Ławica
Skrócony opis projektu
Wielofunkcyjne Centrum Kultury zapewni rodzinom szeroką ofertę zajęć, wystaw, koncertów i innych imprez kulturalnych.
Opis projektu
Projekt zakłada budowę pomieszczeń wielofunkcyjnego Centrum Kultury Ławica mającego na celu współpracę z ludźmi działającymi na rzecz kultury i instytucjami kulturalnymi. Pomieszczenia powstaną na terenie Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu i będą z nią integralnie związane. Obecnie zachodnia część miasta cierpi na niedoinwestowanie kultury, co uniemożliwia działanie organizacjom i aktywistom. Obecnie to SP58 jest miejscem, w którym gromadzi się Rada Osiedla i organizowane są imprezy. Celem projektu będzie dobudowanie nowych przestronnych pomieszczeń biblioteki, wraz z czytelnią i powierzchnią wystawową, salą multimedialną oraz "Małą Sceną", z której korzystać będą mogli nie tylko członkowie społeczności szkolnej, ale także inni mieszkańcy miasta. Pomieszczenia Centrum Kultury Ławica stanowić będą uzupełnienie sieci jednostek kultury na mapie Poznania, gdyż obecnie jest to teren pomijany w rozwoju sieci domów kultury, ogródków jordanowskich i biblioteki miejskiej. Naszym zamiarem jest, by w godzinach pracy szkoły pomieszczenia stanowiły miejsce dla pracy i rozwoju uczniów, a po zakończonych lekcjach, aby w tych samych pomieszczeniach odbywały się imprezy kulturalne organizowane we współpracy z instytucjami zainteresowanymi działalnością na tym obszarze. Dotychczas wiele inicjatyw kulturalnych zgłaszanych do szkoły często było ograniczanych ze względu na jej ograniczenia lokalowe. Teatry, wystawy, koncerty "rywalizowały" o jedyną dostępną w zachodniej części miasta dużą powierzchnię, tj. szkolną salę gimnastyczną z zajęciami sportowymi. Budowa centrum pozwoli więc na rozwój kultury, bez konieczności tworzenia odrębnej instytucji, wygospodarowywania odrębnych środków finansowych. Inwestycja zlokalizowana będzie na obrzeżach Poznania, ale swoim oddziaływaniem obejmie obszar całego miasta, poprzez wpisanie działań centrum w politykę kulturalną miasta Poznania. Połączenie centrum ze szkołą, pozwoli na lepsze wykorzystanie budynku. Nowe pomieszczenia nigdy nie będą stały puste. W czasie, gdy mieszkańcy miasta są w pracy lub w szkole, w salach centrum pracować będzie szkoła, ale popołudniami, w czasie ferii i wakacji te same sale staną się miejscem rozwoju kultury i integracji społecznej, będąc źródłem nowych inicjatyw.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Złotowska/ul. Ławica

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

możliwość bezpośredniego dostępu z ulicy, nie wymagającego wejścia na teren szkoły
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami będą wszyscy mieszkańcy zachodniej części miasta oraz artyści i ludzie kultury.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zachodnia część miasta jest odcięta od miejskich instytucji kultury nie tylko poprzez brak tychże instytucji na tym obszarze, ale także poprzez brak miejsca na nawiązanie stałej współpracy z tymi instytucjami. Budowa Centrum Kultury Ławica zapełni tę lukę i pozwoli na wielopłaszczyznowy rozwój wszystkim mieszkańcom.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Wielofunkcyjne pomieszczenia będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych Pomieszczenia pozwolą odpowiedzieć na potrzeby wszystkich potencjalnych użytkowników i odbiorców: dzieci, młodzieży, ich rodziców i osób starszych oraz przedstawicieli świata kultury.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie projektu, zgody, nadzór inwestorski - 90 000
Budowa - 1 800 000
Wyposażenie - 110 000
2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja 1 Rekomendacja.pdf
Rekomendacja 2 Rekomendacje WSKK.pdf
Mapa poglądowa PBO21CK_.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Iwona Grzelczak-Miłoś
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Oświaty informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 587/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad zlecania i rozliczania zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., jako zasadę przyjmuje się obowiązek wskazywania Spółce do realizacji wszystkich Zadań Inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej lub w budżecie Miasta na dany rok kalendarzowy, o wartości powyżej 1 000 000 zł. W ocenie spółki PIM pełniącej funkcję Inwestora Zastępczego podana kwota na realizację projektu (2 000 000 zł) wydaje się być niedoszacowana. Przy założeniu, że inwestycja miałaby być prowadzona „od zera” (m.in. bez istniejącej dokumentacji projektowej) oraz biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju i wydłużone terminy uzyskania odpowiednich decyzji, uzgodnień, itp. Spółka PIM informuje, iż wskazany roczny zakres realizacji obarczony jest dużym ryzykiem niedotrzymania tego terminu. Podkreślamy, że Zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 (Załącznik nr 1 uchwały Nr XXIX/510/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 9 czerwca 2020 r.) wyraźnie określają, że do PBO21 można składać projekty, które są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego. Mając na uwadze powyższe informujemy, że projekt nr 37 "Centrum Kultury Ławica" nie jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.