Rewitalizacja terenu przyszkolnego dla SP82


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Rewitalizacja terenu przyszkolnego dla SP82
Skrócony opis projektu
Kompleksowa rewitalizacja terenu przy SP82 zakłada budowę naturalnego ogrodu przyszkolnego oraz infrastruktury sportowo- rekreacyjnej.
Opis projektu
Kompleksowa rewitalizacja terenu przyszkolnego Szkoły Podstawowej nr 82 zakłada wykonanie poszczególnych stref:
1. Naturalny ogród przyszkolny na powierzchni 500 m2:
- elementy wchodzące w skład ogrodu to: ogrody deszczowe, łąka, ścieżki ziemne, pagórek, szałas z żywej wikliny, labirynt z krzewów, ścieżka z pni i kłód drzew oraz meble ogrodowe (ławki, stoły).
Ponadto koncepcja ogrodu zakłada:
- zatrzymanie wody deszczowej i wykorzystanie jej w melioracji ogrodu
- projektowanie zieleni pod kątem zacienienia (obniżenie temperatury), oraz roślin odpornych na niedobory wody w okresie suszy,
- odszczelnienie powierzchni utwardzonych, stosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych,
- rozwiązania dla bytowania w ogrodzie małych zwierząt: budki i poidełka dla ptaków, hotele dla owadów, domki dla jeży, schrony dla jaszczurek, niepodlegające koszeniu pasy łąki kwietnej,
- naturalny ogród przyszkolny stanowi również strefę edukacji- wprowadzenie rozwiązań opartych na przyrodzie, dzięki którym dzieci, młodzież i mieszkańcy będą mogli badać i obserwować zjawiska przyrodnicze.
- zaaranżowanie elementów i rozwiązań naturalnego ogrodu przyszkolnego na strefę zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym- sensoryczne elementy zabawowe, zielona infrastruktura i rozwiązania oparte na przyrodzie,
2. Strefa sportowa:
- budowa: boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki, siłowni zewnętrznej, bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal.
Strefa sportowa wykorzystywana będzie przez uczniów w trakcie zajęć szkolnych w celu realizowania podstawy programowej, oraz w czasie pozalekcyjnym do rozwijania zainteresowań. Infrastrukturę sportową można również wykorzystać do organizacji zawodów międzyszkolnych.

Projekt rewitalizacji jest w trakcie przygotowania. Koncepcja zakłada konsultacje społeczne z przedstawicielami szkoły, uczniami i lokalną społecznością.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Krakowska 10

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Boisko szkolne
Potencjalni odbiorcy projektu
- Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 82 w czasie lekcji i w czasie wolnym od zajęć,
- Mieszkańcy Starego Miasta,
- Seniorzy,
- Mieszkańcy Poznania, odwiedzający Stare Miasto.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rewitalizacja terenu przyszkolnego Szkoły Podstawowej nr 82 doskonale wpisuje się w realizowany przez władze miasta Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania.
Obecnie okolicznym mieszkańcom, w tym dzieciom, młodzieży i seniorom, brakuje bezpiecznego i estetycznego miejsca spotkań. Boisko jest w złym stanie technicznym- nawierzchnia popękana, obiekty sportowe zużyte i zdewastowane. Pomimo starań i bieżących napraw nie zachęca do przebywania.
Wykorzystanie potencjału miejsca jakim jest boisko szkolne i stworzenie warunków komfortowych do przebywania sprzyja integracji lokalnej społeczności.
Ponadto projekt zakłada wykonanie naturalnego ogrodu przyszkolnego, zmieniając oblicze tego terenu w sposób przyjazny środowisku. Przyczyni się to bezpośrednio do poprawy jakości powietrza, niwelując negatywny wpływ niskiej emisji pyłów i szkodliwych gazów a roślinność ogrodu zaprojektowana zostanie pod kątem zacienienia, obniżając temperaturę. Koncepcja zakłada również wykorzystanie wody deszczowej w melioracji ogrodu, co w obecnych stanach niedoboru wody jest bardzo pożądanym rozwiązaniem.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Boisko szkolne jest terenem otwartym, dostępnym dla wszystkich mieszkańców.
Projekt nie przewiduje barier architektonicznych, które uniemożliwiłyby korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wymiana nawierzchni boiska szkolnego 100 000
Nowa infrastruktura sportowo- rekreacyjna (boiska sportowe, obiekty lekkoatletyczne, ławki, urządzenia siłowni zewnętrznej, architektura ogrodowa) 280 000
Nowe nasadzenia- naturalny ogród przyszkolny, drzewa, krzewy, miejska łąka kwietna 100 000
Rewitalizacja i pielęgnacja obecnego drzewostanu 20 000
Nowe ogrodzenie terenu 100 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Stan obecny IMG_20200602_105729.jpg
Stan obecny IMG_20200602_105835.jpg
Stan obecny PANO_20200602_105914.jpg
Oświadczenie Dyrektor szkoły o_wiadczenie bud_et obywatelski.pdf
Stan obecny PANO_20200602_105607.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agnieszka Staniewska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez Wydział Oświaty (wskazany) oraz Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska Katarzyna Przybysz 31.07.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie rekomendowane uchwałą nr 5 z XV Sesji ROSM
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Ignaszak reprezentantka Rady Osiedla Stare Miasto
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.