Szkoła przyjazna dla środowiska


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Szkoła przyjazna dla środowiska
Skrócony opis projektu
Ekologiczna przestrzeń przyjazna dla środowiska o wartościach edukacyjnych.
Opis projektu
Projekt wprowadza niekonwencjonalne rozwiązanie wzbogacające ekosystem, poprzez ustawienie budek dla pożytecznych owadów i nasadzenie roślin wabiących owady, dodatkowo wprowadza zmiany mające na celu dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych oraz zakłada wykonanie prac remontowych mających na celu polepszenie wizerunku wejścia do szkoły, które jest zniszczone i wymaga generalnego remontu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miecznikowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

przy Szkole Podstawowej nr 74
Potencjalni odbiorcy projektu
społeczność lokalna, nauczyciele, uczniowie i rodzice SP 74
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ma na celu poprawę estetyki wejścia do szkoły, zaizolowanie fundamentów szkoły, stworzenie przestrzeni przyjaznej dla osób niepełnosprawnych (podjazd i miejsce postojowe) oraz rewitalizację zieleni z postawieniem hoteliku dla pożytecznych owadów z grą terenową.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami i jest przestrzenią, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Remont uwzględnia wyznaczenie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i renowację podjazdu dla wózków inwalidzkich. Jest użyteczny i atrakcyjny dla ludzi o różnych umiejętnościach, uwzględnia szeroki zakres indywidualnych preferencji i umiejętności odbiorców, jest łatwy do zrozumienia, niezależnie od doświadczenia, wiedzy, umiejętności językowych czy obecnego poziomu koncentracji użytkownika, w sposób efektywny łączy ze sobą niezbędne informacje dla użytkownika, minimalizuje zagrożenia i negatywne skutki przypadkowego lub zamierzonego działania, nie wymaga wysiłku fizycznego użytkownika, jest dostępny i użyteczny dla uczniów i mieszkańców. Projekt uwzględnia walory edukacyjne przyjazne dla środowiska. Ma na celu uwrażliwienie potencjalnego odbiorcy na zauważenie potrzeby utrzymania równowagi pomiędzy ekosystemami, co jest istotne dla naszego środowiska.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Roboty izolacyjne i elewacyjne
Roboty budowlane w zakresie dwóch parkingów dla osób niepełnosprawnych
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Zakup, dostawa i montaż budek dla owadów - typu
hotel dla zapylaczy
Zakup, dostawa i montaż gra terenowa - ptasie
zagadki
585 000
SUMA: 585 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1 000
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja Stowarzyszenia Abisynia Rekomendacja Stowarzyszenie Abisynia.pdf
Rekomendacja Rady Rodziców Rekomendacja RR.pdf
Opis opis.pdf
Plan plan 3.pdf
Wizualizacja wejścia plan 4.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jolanta Czereśniowska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez zarządcę terenu tj. Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 18.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt będzie mógł być realizowany pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Miejskiego Inżyniera Ruchu
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 585 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 585 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 1 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
 • projekt nie podlegał opiniowaniu

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.