Ogród przeCHOdni


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Ogród przeCHOdni
Skrócony opis projektu
Ogród przeCHOdni to naturalistyczny klin zieleni, który służy integracji mieszkańców, aktywnemu wypoczynkowi i relaksowi.
Opis projektu
Naturalny klin zieleni powstały na skutek przedłużenia ulic Sucharskiego i Przybylskiego stanowi drogę do szkoły/sklepu/przystanku autobusowego okolicznych mieszkańców oraz miejsce spacerów. Zaprojektowany został tak, by poprowadzić uczestników przestrzeni w sposób ciekawszy niż dotychczas. Służy do tego ścieżka biegnąca przez ogród wzbogacona o różne miejsca aktywności.

Wzdłuż ścieżki zlokalizowane zostały trzy strefy. Każda z nich to dwie trójkątne przestrzenie- jedna (mniejsza) przeznaczona na spokojny wypoczynek a druga to miejsce aktywności.

Pierwsza strefa od ulicy Burszty wyposażona została w ścieżkę sensoryczną, gdzie można chodząc boso rozpoznawać różne faktury. Wśród drzew rozwieszono hamaki, gdzie można odpocząć, posłuchać śpiewu ptaków. Po przeciwnej stronie ścieżki znajduje się przestrzeń do gry w szachy i tenisa stołowego.

Druga strefa wyposażona została w miejski regał, gdzie można wymieniać się książkami. Naprzeciwko zlokalizowano miejsce z podestem drewnianym na dwóch poziomach wysokości, gdzie dzieci mogą robić występy, bawić się. Do podestu prowadzą niskie drewniane pachołki, po których można się wspinać.

Trzecia strefa to przestrzeń ogrodu społecznego z miejscem zarówno na wypoczynek w cieniu jak i pracy na podwyższonych grządkach. Stanowią je donice wypełnione ziołami i warzywami. Co ważne kształt donic dostosowany jest do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Mogą być tu prowadzone różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, warsztaty. Po przeciwnej stronie ścieżki znajdują się stojaki dla rowerów.

Uzupełnieniem trzech stref jest plaża miejska, łąka kwietna a także pagórki porośnięte trawą, gdzie można się wspinać, zjeżdżać ze zjeżdżalni. Ciekawą formą jest też żywa architektura- tipi i tunele wykonane z wierzby wiciowej. Całość wzbogacona o roślinność nie wymagającą szczególnej pielęgnacji oraz wytrzymałą na warunki miejskie.

W projekcie zaproponowano rozwiązania naturalne (drewniane konstrukcje), ekologiczne, oczyszczające glebę i powietrze (wierzba wiciowa), przyjazne owadom (łąki) oraz przepuszczalne nawierzchnie. Projekt zagospodarowania ma na celu otwarcie tej przestrzeni na potrzeby mieszkańców, jakimi są możliwość wspólnego spędzania czasu, spotkań młodzieży, spacerów edukacyjnych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

przy ul.Burszty/oraz przedłużenie ulic Sucharskiego i Przybylskiego.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

w pobliżu ogródków działkowych Górczynka
Potencjalni odbiorcy projektu
-uczniowie Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolny nr 3
-mieszkańcy Świerczewa ale i całego Poznania
-osoby starsze szukające wypoczynku, kontaktu z innymi
-osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
-rodzice z dziećmi w wózkach (łatwość poruszania ze względu na utwardzoną nawierzchnię)
-grupy warsztatowe
-grupy terapeutyczne
-hortiterapeuci z podopiecznymi
Uzasadnienie dla realizacji projektu
PrzeCHOdni- to znaczy taki gdzie można przejść bez atrakcji wyłącznie obserwując otoczenie lub z nich choć częściowo skorzystać w drodze do.... ( szkoły, na autobus, na spacer czy do sklepu).
Celem realizacji projektu Ogrodu przeCHOniego jest stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej w obszarze niewykorzystywanego do tej pory zielonego klina. Teren ten, w związku z bliskością szkoły, stałby się miejscem licznych zajęć edukacyjnych na dworze. Dzieci wracające ze szkoły do domu miałyby szanse odprężyć się, spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu. Ogród ten jest wyjątkowy ze względu na naturalistyczne rozwiązania (przepuszczalne nawierzchnie, drewniane konstrukcje, wierzbowe tipi, łąka). Brakuje w okolicy miejsca zagospodarowanego a jednak naturalnego, gdzie nie korzysta się z plastikowych urządzeń zabawowych. Zaproponowane urządzenia pobudzają do kreatywności, nawiązywania kontaktów. Poznań coraz częściej stawia na naturalne place zabaw, dba o zachowanie bioróżnorodności, dlatego też ten projekt idealnie wpisuje się w politykę miasta.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego gdyż dostosowany został do różnych grup społecznych, osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną. Mogą z niego korzystać:
- dzieci w drodze do/ze szkoły (drabinki, tipi, podest drewniany na występny, pachołki do wspinaczki, pagórki, zjeżdżalnie
- dorośli (plaża, ogród z ziołami i warzywami, stół do ping-ponga)
- starsi (miejski regał, stół szachowy, liczne ławeczki)
- osoby objęte terapią sensoryczną, ruchową, hortiterapią (ścieżka zmysłów, ogród warzywny-ziołowy, podwyższone rabaty, liczne nasadzenia różnorodnych roślin)
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Ścieżka z nawierzchni przepuszczalnej (materiał, transport i wykonanie) 280 906
Oczyszczenie terenu, wyrównanie, nasadzenia krzewów i drzew, dosiew trawnika, montaże urządzeń, wywóz odpadów 140 159
Założenie łąki kwietnej 12 572
Stworzenie plaży miejskiej 35 100
Elementy wyposażenia ogrodu (typu konstrukcje, ławki, kosze itp) 111 200
Dokumentacja techniczna, przedmiary 20 000
SUMA: 599 937
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 90 000
Dodatkowe załączniki
załącznik nr 1 tablica z projektem za_cznik nr 1 tablica z projektem.pdf
załącznik nr 2 zdjęcia terenu za_cznik nr 2 zdj_cia terenu.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Joanna Szymczak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 06.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Realizacja terenów zieleni wymaga późniejszego utrzymania w dalszych latach funkcjonowania projektu PBO. Utrzymanie nowo posadzonej zieleni przekracza wartość 30% kosztu realizacji projektu. Ponadto zaproponowany projekt przebiega na działkach poza pasem drogowym, gdzie realizacja nie jest możliwa. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIX/510/VIII/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Koszty utrzymania zweryfikowane przez wydział merytoryczny w kolejnych pięciu latach przekraczają łącznie 30% wartości zgłoszonego projektu - par. 3 ust. 7, pkt 5).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 599 937 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 90 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.