Poznańskie kliny zieleni- reaktywacja i ochrona


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Poznańskie kliny zieleni- reaktywacja i ochrona
Skrócony opis projektu
Nowe nasadzenia i kompleksowe uzupełnienie roślinności w poznańskich klinach zieleni oraz objęcie ich ochroną.
Opis projektu
Reaktywacja poznańskich klinów zieleni poprzez:
1. Nowe nasadzenia drzew, krzewów, traw i kwiatów oraz kompleksowe uzupełnienie i wzbogacenie ilościowo-jakościowe różnorodnej roślinności w 4 głównych (wsch, zach, pn, pdn) oraz w mniejszych poznańskich klinach zieleni i przywrócenie dawnego układu kompozycyjnego zabytkowego założenia zieloeni dla Poznania opracowanego w latach 1930-1934 przez Władysława Czarneckiego z konsultacją naukowa Adama Wodziczko a obejmującego tereny niezwykle bogate przyrodniczo (niekiedy dziewicze), w tym duże zespoły zieleni, 4 jeziora, rzeki, stawy, cieki wodne, użytki ekologiczne, miejsca lęgowe, rezerwaty, ujęcia wody mające na celu napowietrzanie miasta i poprawę jakości życia i uznawane jest za unikatowe i jedyne takie na świecie.
2. Ustalenie dokładnych granic wszystkichobszarów leśno-parkowych i wodnych w Poznaniu jako ukłądy zabytkowe, zakwalifikowanie ich do ścisłej ochrony zarówno w studium zagospodarowania przestrzennego, w planach miejscowych, ale również w specjalnym systemie ochrony np. Przyroda Poznań 2021, który będzie dodatkowym zabezpieczeniem i zagwarantuje, że cały ten bogaty i wyjątkowo cenny dla miasta ekosystem uda się uratować w całości i będzie on nadal wielką chlubą Poznania.
3. Wydanie albumu fotograficzno-artystycznego, przygotowanie wystaw, piosenki o poznańskich klinach zieleni w celu podkreślenia walorów przyrodniczo-krajobrazowych tych obszarów i w celu kształtowania postaw proekologicznych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Wschodni-Cybiński, Zachodni-Golęciński, Północny-Naramowicki, Południowy-Dębiński oraz klin dolny strumienia junikowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznańskie kliny zieleni - z wyłączeniem terenów fortyfikacji poznańskich
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania oraz goście i turyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Poznańskie kliny zieleni mają dla Pozania ogromne znaczenie. Przyroda tworzy przyjazny wizerunek miasta i ma istotny wpływ na stan powietrza, zdrowia i kondycji mieszkańców. Tereny zielone pochłaniają dwutlenek węgla, zatrzymują szkodliwe pyły i spaliny, regulują gosp. wodną, tłumią hałas, niwelują skutki ocieplenia klimatu, są ostoją i schronieniem dla milionów zwierząt i zwierzątek. Gwarantują bioróżnorodność oraz pełnią wiele innych ważnych funkcji społecznych, ekologicznych, rekreacyjnych i wychowawczych.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest uniwersalny i ma służyć wszystkim, także niepełnosprawnym.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zieleń (drzewa, krzewy, trawy, kwiaty i inne rośliny) 1 800 000
Przywrócenie dawnego układu kompozycyjnego poznańskich klinów zielenim ustalenie granic i przygotowanie strategii ochrony oraz inne prace i działania 100 000
Album o klinach zieleni, wystawy, piosenka o przyrodzie 100 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 300 000
Dodatkowe załączniki
info z wikipedii o poznańskich klinach zieleni info z wikipedii o pozna_skich klinach zieleni.pdf
artykuły przyrodnicze artyku_y przyrodnicze.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Hanna Wawrzynkiewicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: W uzasadnieniu Wydział Gospodarki Nieruchomościami przedstawia rekomendację pozytywną dla projektu w stosunku do nieruchomości znajdujących się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta Poznania). Jednocześnie informujemy, że teren poznańskich klinów zieleni jest bardzo rozległy w związku z tym, tut. Wydział nie był w stanie zweryfikować każdej należącej do klinów działki pod względem własnościowym. W zakresie merytorycznej oceny zasadności realizacji projektu, proszę o zajęcie stanowiska przez Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: nie
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Katarzyna Przybysz 31.07.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ wpisuje się przede wszystkim w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania, który m.in. dąży do zwiększania powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zielni miejskiej. Ponadto drzewa i krzewy odgrywają bardzo ważną rolę szczególnie w środowisku miejskim. Natomiast należy podkreślić, że sadzenie drzew na terenach miejskich musi być przemyślane pod wieloma kątami. Szczególną uwagę należy zwrócić na nasadzenia drzew w pasie drogowym gdzie jest to bardzo utrudnione ze względu na sieci uzbrojenia podziemnego, chodniki oraz wąskie pasy zieleni. Plany nasadzeń w takich miejscach wymagają każdorazowo bardzo szczegółowej analizy map zasadniczych, która daje odpowiedź, czy możliwe jest wprowadzenie zieleni wysokiej w interesującym nas terenie. Analiza taka musi uwzględniać plany przebudowy i rozbudowy sieci drogowej oraz jej infrastruktury np.: planowanej budowie ścieżek rowerowych. W związku z powyższym często się zdarza, że w miejscach, które potencjalnie wyglądają na nadające się do obsadzenia, niestety nie ma możliwości wprowadzenia nowych drzew. W trudnych warunkach miejskich tylko zaostrzone wymagania dotyczące zarówno parametrów materiału roślinnego jak sposobu wykonania nasadzeń i jej pielęgnacji po posadzeniu, gwarantują przeżycie drzew. Podobna sytuacja ma miejsce na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, które w większości stanowią tereny urządzonych już parków i zieleńców. Jednak celem miasta, zgodnie ze Strategią Rozwoju, jest dążenie do budowy „zielonego” i ekomobilnego miasta, które posiada łatwo dostępne dla wszystkich tereny zieleni.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o.Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 90% dla nowobudowanych obiektów zieleni? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 995 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.